2.1. ОСОБИСТІСТЬ: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА, ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОВЕДІНКА

Людина вступає до підприємства з набором цінностей, певним ста­вленням до соціальних явищ та діяльності як сформована особис­тість, яка має власну позицію.

Особистість — це сукупність індивідуальних соціальних і психо­логічних якостей, що характеризують людину і дозволяють їй активно і свідомо діяти.

Тісний взаємозв'язок і взаємообумовленість цих якостей становить її першу властивість. Другою властивістю є активна діяльність, спря­мована на пізнання і перетворення навколишнього світу. Третя влас­тивість полягає в стійкості, що дозволяє прогнозувати поведінку осо­бистості, тобто дії, що виражають її суб'єктивну реакцію на ситуацію і оточення.

Риси особистості формуються під впливом природних властивос­тей: фізіологічного стану організму, особливостей вищої нервової дія­льності, пам'яті, емоцій, почуттів, сприйняття, а також соціальних фа­кторів: ролі, статусу, освіти, досвіду, звичок, кола спілкування і т.п. Гарне знання і розуміння керівником цих моментів сприяє успішному управлінню підлеглими, прогнозуванню їхньої поведінки і цілеспря­мованому впливу на неї.

У структурі особистості можна виділити чотири блоки характерис­тик (рис. 2.1):

— біологічний блок: включає характеристики особистості, обумо­влені її біологічними особливостями (стать, вік, тип нервової системи, темперамент, фізичне здоров'я);

— психологічний блок: включає характеристики особистості, обумовлені основними психічними процесами, що лежать в основі рівня психічного розвитку людини і його пізнавальних (розумових) здібностей (відчуття, сприйняття, увага, пам'ять, мислення, мова, емоції);

— педагогічний блок: поєднує характеристики життєвого досвіду людини — загального, професійного, соціального (знання, уміння, на­вички і звички);

— соціально-психологічний блок: характеризує мотиваційну сферу особистості і містить у собі систему потреб, мотивів, відносин, мора­льних норм, життєвих цінностей (бажання, інтереси, наміри, прагнен­ня, схильності, ідеали, переконання, світогляд).

характеру, сприймає реальність не такою, яка вона є. Вона підбудовує її під власні уявлення. Розвинута ж особистість не намагається пере­робити реальність — вона з нею співіснує. Така особистість готова приймати адекватні рішення. По-перше, вона відкрита для творчості, по-друге — для комунікацій» [40].

На основі оцінки властивостей особистості можна скласти психо­логічний портрет людини, що включає: темперамент; характер; здат­ності; спрямованість, її види (ділова, особистісна, комунікативна); ін­телектуальність — ступінь розвитку і структура інтелекту; емоційність — рівень реактивності, тривожності, стійкості; вольові якості — умін­ня переборювати труднощі, наполегливість у досягненні мети; товари­ськість; самооцінка (занижена, адекватна, завищена); рівень самоконт­ролю; здатність до групової взаємодії.

Особистість виступає продуктом суспільного розвитку та залучен­ня індивідів у систему соціальних відносин через активну предметну діяльність та спілкування.

Необхідно розрізняти такі поняття, як гармонійний розвиток осо­бистості та професійний розвиток особистості. При цьому поняття «професійний розвиток особистості» є більш вузьким.

Так, під гармонійним розвитком особистості слід розуміти процес удосконалення її моральних, психологічних, соціальних, професійних та фізичних якостей в їх єдності, що забезпечує більш ефективну дія­льність людини.

Професійний розвиток особистості — це процес її підготовки до роботи за певною професією.

Розвиток особистості триває все життя. З віком змінюється лише позиція людини — з об'єкта виховання в родині, школі, вищому на­вчальному закладі вона перетворюється в суб'єкт виховання і повинна активно займатися самовихованням.

Особистіші якості різних категорій працівників підприємства є практично ідентичними, оскільки всі вони прагнуть до поваги з боку оточення.

Так, до особистісних якостей належать ті, котрі характеризують працівника як члена соціуму (трудового колективу), як особистість, а також його здатності до адаптації в нових умовах. Згідно з цим виді­ляють три групи особистіших якостей працівника (табл. 2.1).

Для більш повної характеристики особистіших якостей працівника необхідно оцінити його відносини зі своїми колегами, підлеглими та керівництвом.

ОСОБИСТІСНІ ЯКОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА

Таблиця 2.1

Групи особисті- сних якостей

Особистісні якості

Показники для оцінювання рівня виразності якості

Особистісна група

Чесність

Кількість обманів, до яких вдавався п