Облік надходження медикаментів до аптек бюджетних установ

магниевый скраб beletage

Облік лікарських засобів ведеться в аптеках установ, відділен­нях, бухгалтерії і має забезпечити:

•                повний облік надходження лікувальних засобів та своєчасне відображення даних щодо їхнього руху в системі бухгалтерського обліку;

•                контроль за раціональним і цільовим використанням коштів, що їх виділено за КЕКВ 1133 «Медикаменти і перев'язувальні за­соби»;

•                контроль за збереженням лікувальних засобів в аптеках і від­діленнях, дотриманням установлених правил оформлення їх при­ймання і відпуску, проведення інвентаризації;

•                суворий контроль за збереженням та рухом медикаментів, що підлягають предметно-кількісному обліку, за дотриманням правил обігу зазначених речовин у закладах охорони здоров'я.

Надходження лікувальних засобів до закладів охорони здоров'я супроводжується прийняттям їх в аптеку установи, яка має бути розміщена в спеціально обладнаному приміщенні.

Під час надходження лікувальних засобів до аптеки завідувач аптекою або інша вповноважена особа перевіряє відповідність їхніх якісних і кількісних характеристик даним первинних документів, а також правильність цін за одиницю. Після перевірки за умов повної відповідності ця особа робить позначку на документах постачаль­ника. У разі виявлення нестач, надлишків, псування чи бою пода­льше прийняття зазначених матеріальних цінностей здійснює утво­рена наказом установи комісія.

Схему обліку лікувальних засобів у аптеці бюджетних установ відображено на рис. 28.1.

Лікарські засоби відпускаються з аптеки до відділень через ма­теріально відповідальних осіб відділень (кабінетів) за накладними (вимогами), затвердженими керівником закладу охорони здоров'я.

Порядок оформлення накладної (вимоги) описано раніше. У на­кладній неодмінно має бути зазначено повну назву препарату та наведено інформацію про його розміри, фасування, лікарську фор­му, дозування, упаковку й кількість. Лікарські засоби, що підляга­ють предметно-кількісному обліку, відпускаються за окремими проштампованими накладними (вимогами), записи в яких мають бути підтверджені печаткою установи й підписом її керівника. У них обов'язково зазначається номер історії хвороби та прізвище, ім'я, по батькові хворих.

Для забезпечення зберігання лікарських засобів у медичних установах має бути утворено постійну комісію, яка щомісячно пе­ревіряє у відділеннях (кабінетах) стан зберігання, обліку й витра­чання наркотичних засобів і не рідше ніж двічі на рік — фактичну наявність інших лікарських засобів групи предметно-кількісного обліку.

Лікарські засоби аптека відпускає до відділень (кабінетів) у розмірі поточної потреби в них за такими нормативами:

•               для отруйних лікарських засобів — 5-денний запас;

•               для наркотичних лікарських препаратів — 3-денний запас;

•                для інших медикаментів і перев'язувальних засобів — 10-ден- ний запас.