Відображення операцій з обліку медикаментів у бухгалтерії бюджетних установ

магниевый скраб beletage

Обов'язки бухгалтерії медичного закладу охоплюють:

•               забезпечення правильної організації бухгалтерського обліку лікарських засобів у аптеках і відділеннях;

•               здійснення контролю за своєчасним і правильним оформлен­ням документів, а також законністю операцій;

•               постійний контроль за правильністю ведення предметно- кількісного обліку;

•               інструктаж матеріально відповідальних осіб;

•               участь в інвентаризації лікарських засобів.

Схему обліку лікувальних засобів групи предметно-кількісного обліку відображено на рис. 28.2.

Розрахунки з постачальниками з приводу закупівлі медикамен­тів і перев'язувальних засобів здійснюються за схемою планових платежів.

Синтетичних та аналітичних облік медикаментів

Для обліку лікувальних засобів призначено активний субра­хунок № 233 «Медикаменти і перев'язувальні засоби».

За дебетом субрахунку 233 обліковують медикаменти та пе­рев'язувальні матеріали, що придбані установою. Кредитується відповідний субрахунок рахунку класу 3 «Кошти, розрахунки та інші активи» або 6 «Поточні зобов'язання».

За кредитом субрахунку 233 списують медикаменти та пе­рев'язувальні матеріали. Кредитується відповідний субрахунок ра­хунку класу «Витрати».

Кореспонденцію рахунків з обліку медикаментів відображено в табл. 28.1.

Таблиця 28.1

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ МЕДИКАМЕНТІВ

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Оприбутковано медикаменти (вартість без ПДВ)

•        що сплачені в порядку планових пла­тежів

•        придбані підзвітною особою

•        що сплачені шляхом попередньої оплати

•        що сплачені після їх отримання

233

361                

362                364 675

2

Сума ПДВ з медикаментів придбаних

 

 

за рахунок коштів загального фонду

801, 802

361, 362

364, 675

за рахунок коштів спеціального фонду:

•        якщо ПДВ не включеного до податко­вого кредиту

•        якщо ПДВ включеного до податкового кредиту

ОО V©

3

Отримання медикаментів як гуманітар­ної ДОПОМОГИ

233

364

4

Отримані установою — замовником від установи — закупника за операціями з внутрівідомчої передачі

 

 

• за загальним фондом

233

683

• за спеціальним фондом

684

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

 

 

з/п

Дебет

Кредит

5

Списання медикаментів, придбаних за

 

 

 

рахунок:

801, 802

233

 

• загального фонду

81

 

 

• спеціального фонду

 

 

6

Передані закуплені за операціями з внут­рівідомчої передачі з балансу устано­ви — закупника на баланс установи — замовника

 

 

 

• за загальним фондом

683

233

 

• за спеціальним фондом

684

 

7

Списуються установою — замовником, придбані за операціями з внутрівідомчої передачі використані запаси

 

 

 

• за загальним фондом

683

233

 

• за спеціальним фондом

684

 

8

Згідно з отриманими актами від устано­ви — замовника на фактичні видатки за­раховують суми використаних медика­

 

 

 

ментів установою — закупником, придбаних за операціями з внутрівідом­

801, 802

683

 

чої передачі

813

684

 

• за загальним фондом

 

 

 

• за спеціальним фондом

 

 

9

Списання недостач запасів у межах вста­новлених норм, а також недостач і втрат від псування медикаментів, віднесених на рахунок установи (винних осіб не встановлено), придбаних у поточному році, у минулих роках, за розрахунками з внутрівідомчої передачі

80, 81 431, 432 683, 684

233

10

Списання недостач і втрат запасів, придба­них у поточному році, у минулих роках;

за розрахунками з внутрівідомчої пере­дачі

80, 81 431, 432 683, 684

233

 

Водночас робиться другий запис:

 

 

 

на суму вартості відшкодування збитків,

 

 

 

яка віднесена на рахунок винних осіб

363

711

 

коли винних осіб не встановлено, справи

05

 

 

знаходяться в слідчих органах

 

Синтетичний облік надходження медикаментів, перев'язуваль­них предметів і виробів медичного призначення бюджетними уста­новами здійснюється в меморіальних ордерах 4 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами» (т. ф. 408 (бю­джет)), 6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» (т. ф. 409 (бюджет)), 7 «Накопичувальна відомість за розрахунками в порядку планових платежів» (т. ф. 410 (бюджет)), 8 «Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними осо­бами» (т. ф. 386(бюджет)), меморіальний ордер форми 274.

Синтетичний облік медикаментів, перев'язувальних предметів і виробів медичного призначення бюджетними установами здійсню­ється в меморіальному ордері 13 «Накопичувальна відомість ви­трачання матеріалів» (т. ф. 396 (бюджет)).

29. Облік продуктів харчування (склад, класифікація, оцінка та завдання обліку продуктів харчування, склад­ський облік надходження продуктів харчування, облік використання продуктів харчування, відображення опе­рацій з обліку продуктів харчування у бухгалтерії бюдже­тних установ на синтетичних та аналітичних рахунках бу­хгалтерського обліку).