Склад, класифікація, оцінка та завдання обліку продуктів харчування

Закупівля продуктів харчування, як і інших товарно- матеріальних цінностей за кошти загального і спеціального фондів у межах кошторисних призначень здійснюється через проведення процедури закупівель в результаті проведення торгів (конкурсних торгів) відповідно до вимог Закону України «Про здійснення дер­жавних закупівель» (від 01.06.2010 p. № 2289-VI) за умови, що вар­тість предмета закупівлі товару (товарів) дорівнює або перевищує 100 тисяч гривень.

Доставка продуктів харчування визначається умовами договору й може здійснюватись як експедиторами постачальника, так і пред­ставниками установи. Механізм доставки продуктів харчування та фіксування первинної інформації в облікових документах. Продук­ти харчування, що надходять до установи, як складова запасів під­лягають предметно-сортовому обліку на складі. Для зберігання продуктів харчування використовується спеціально обладнане окреме приміщення — комора чи продуктовий склад. Завідувач складу й комори несе повну матеріальну індивідуальну відповіда­льність за повне збереження продуктів харчування і тари під час приймання, зберігання і відпуску. Під час надходження на склад (до комори) продукти харчування мають бути перевірені як на кі­лькісну (асортимент, маса, об'єм, кількість місць), так і якісну від­повідність фактичної наявності документальній. Кількісна перевір­ка здійснюється простим підрахунком та вимірюванням об'ємно- масових характеристик, якісна — попереднім оглядом цінностей та вивченням зовнішніх ознак, а в разі потреби — залученням саніта­рно-епідеміологічних служб для проведення відповідних лаборато­рних аналізів.

У разі виявлення в результаті попереднього огляду відхилень за якісними характеристиками комірник залучає до подальшої роботи з приймання дієтсестру (дієтлікаря) або чергового лікаря.

У разі встановлення факту недоброякісності продуктів харчу­вання складається акт, а недоброякісні продукти харчування пере­даються постачальникові разом з висновком лікаря чи санепідемс­танції. Якщо під час надходження продуктів харчування виявлено кількісні розбіжності — нестача чи надлишки — приймання проду­ктів харчування зупиняється і відновлюється після створення нака­зом керівника установи спеціальної комісії, яка й проводить оста­точну роботу з приймання. За результатами роботи дана комісія складає акт у 2-х примірниках (для оприбуткування матеріальних цінностей в установі та для подання претензій постачальнику).

Під час приймання продуктів харчування матеріально відпові­дальна особа повинна здійснити приймання тари на підставі доку­ментів на продукти харчування, де окремим рядком зазначається найменування тари, їх кількість, ціна й сума. Під час приймання тари перевіряється її відповідність чинним стандартам, технічним умовам, а також наявність маркування. У разі виявлення відхилень дії аналогічні описаним раніше. Порожня тара повертається поста­чальникам.