Складський облік надходження продуктів харчування

Аналітичний складський облік продуктів харчування бюджет­ними установами здійснюється за типовими формами:

•                3-9 «Книга складського обліку запасів» — для обліку продук­тів харчування на складі;

•               3-4 «Меню вимога на видачу продуктів харчування» — для оформлення відпуску продуктів зі складу;

•               3-4 а «Меню вимога на видачу продуктів харчування» — для оформлення видачі продуктів зі складу при автоматизованому об­ліку;

•                14-M3 «Вимога на видачу продуктів харчування» — для офо­рмлення систематичного відпуску продуктів харчування зі складу протягом місяця;

•               22-M3 «Звіт про наявність хворих» — інформація про наяв­ність хворих за дієтичними столами лікувального харчування;

•               44-M3 «Меню — розкладка» — для оформлення систематич­ного відпуску продуктів харчування зі складу протягом місяця;

•                45-M3 «Вимога на видачу продуктів харчування зі складу» — для оформлення відпуску продуктів харчування зі складу згідно меню-розкладки.

Складський облік продуктів харчування і тари ведеться у книзі складського обліку (ф. 3-9), оформленій у встановленому порядку. Книгу ведуть за найменуваннями, номенклатурними номерами, га­тунками в кількісному вираженні. Підставою для внесення записів є прибутково-видаткові первинні документи, зокрема рахунки- фактури, товарно-транспортні накладні, накладні, акти приймання матеріалів, меню-вимога (ф. 3-4), вимоги на видачу продуктів хар­чування (ф. 14-M3), накладні (вимоги).

Оскільки щоденна потреба у продуктах харчування до видачі залежить від кількості осіб, що отримують харчування, передачі продуктів харчування зі складу до харчоблоку передує поточне збирання інформації щодо окремих кількісних показників.

Відпуск продуктів харчування зі складу (комори) до харчоб­локу здійснюється через шеф-кухаря за вимогами (ф. 45-M3) чи меню-вимогами (ф. 3-4). Один примірник зазначених документів залишається в шеф-кухаря, другий — у комірника, на підставі якого він робить записи у книгу складського обліку. Сформовані та згруповані первинні прибутково-видаткові документи комір­ник здає із реєстром здавання — прийняття документів до бух­галтерії.

Відображення операцій з обліку продуктів харчування у бухгалтерії бюджетних установ на синтетичних та аналітичних рахунках бухгалтерського обліку

Аналітичний облік надходження продуктів харчування у бухга­лтерії бюджетними установами здійснюється за типовими фор­мами:

•                3-11 «Оборотна відомість» — для звірки даних складського та бухгалтерського обліку;

•                3-12 «Накопичувальна відомість з надходження продуктів ха­рчування» — для обліку надходження продуктів харчування;

•                3-13 «Накопичувальна відомість з витрачання продуктів хар­чування» — для обліку витрачання продуктів харчування протягом місяця.

У бухгалтерії облік надходження продуктів харчування здійс­нюється в накопичувальній відомості (ф. 3-12), яка складається за матеріально відповідальними особами на підставі первинних доку­ментів у кількісному й сумарному виразі та є основою для запов­нення зведення накопичувальних відомостей про надходження продуктів харчування ф. 398 — меморіальний ордер 11.

Облік витрачання продуктів харчування ведеться також у на­копичувальній відомості (ф. 3-13) за матеріально відповідальними особами (обслуговуючими установами) на підставі меню-вимог та вимог на видачу продуктів харчування. На їх підставі формується Зведення накопичувальних відомостей з витрачання продуктів хар­чування (ф. 411 — меморіальний ордер 12).

На підставі накопичувальних відомостей у бухгалтерії склада­ється також реєстр аналітичного обліку — ґатункова оборотна ві­домість (ф. 3-11), яка ведеться за найменуваннями, ґатунком, кіль­кістю, вартістю тощо.

Загальну схема обліку продуктів харчування відображено на рис. 29.1.