Особливості наукового виробництва і задачі обліку витрат на НДР за договорами із замовниками

До складу бюджетних установ, як уже зазначалося, входять на­укові установи, зокрема науково-дослідні інститути, наукові інсти­тути різної галузевої належності та ступеня підпорядкування. Ос­новним продуктом їхньої діяльності є науково-технічна продукція, отримувана в результаті дослідної діяльності.

Науково-дослідну діяльність державних наукових закладів мо­жна поділити на основну й допоміжну. Згідно зі статусом права власності зазначених установ основною вважається діяльність з ви­конання замовлень держави, що здійснюється за рахунок її коштів. Відповідно додаткова наукова діяльність пов'язана з виконанням науково-дослідних робіт за договорами з замовниками за рахунок коштів останніх.

До НДР належать науково-дослідні, проектні, конструкторські, технологічні роботи та послуги, створення дослідних зразків або партій виробів, необхідних для проведення НДР згідно з вимогами, погодженими із замовниками, що виконуються чи надаються нау­ково-дослідними, проектно-конструкторськими і технологічними організаціями, а також науково-дослідними і конструкторськими підрозділами установ і організацій.

Діяльність з виконання НДР за договорами є окремою ділянкою облікового процесу бюджетних науково-дослідних установ, що має такі завдання:

•              облік і контроль виконання тематичного плану в цілому й за окремими договорами;

•              формування своєчасної, повної та достовірної інформації про фактичні витрати на НДР;

•              обґрунтування розрахунків щодо собівартості НДР;

•              контроль за дотриманням планових показників собівартості та виявлення фінансових результатів за кожною темою;

•              контроль за здійсненням режиму економії та виявлення резер­вів зниження собівартості НДР.