Порядок складання господарських договорів і відповідальність сторін за їх виконання

Відносини науково-дослідних установ як виконавців та органі­зації, підприємств-замовників регулюється типовим договором на виробництво (передання) науково-технічної продукції.

Предметом договору можуть бути науково-дослідні, проектні, конструкторські, технологічні роботи та послуги, які відповідають профілю наукової установи. Договір на проведення НДР розробляє й укладає планово-економічний відділ наукової установи на підста­ві складеного протоколу угоди на договірну ціну та погоджує з за­мовником технічного завдання. Типовий договір складається із ше­сти розділів, які містять інформацію про вид робіт, термін їх здачі, зміст і терміни виконання основних етапів, місце виконання робіт, їх вартість та порядок оплати, порядок здачі та приймання робіт, відповідальність сторін за невиконання чи невідповідне виконання обов'язків, інші умови. До оформленої угоди крім перелічених до­кументів додаються програма робіт, календарний план і кошторис­ні розрахунки.

Зміна договору здійснюється на підставі змін у затверджено­му технічному завданні чи іншому вихідному документі. Договір може бути доповнений додатковою угодою, що відбиває нові по­зиції сторін. Розірвання договору здійснюється виключно за вза­ємною угодою виконавця і замовника. Якщо взаємодомовленості щодо розірвання договору не досягнуто, спір між замовником і виконавцем вирішується на рівні арбітражного суду. У разі розі­рвання договору замовником НДР останній повинен відшкоду­вати вже понесені науковою установою фактичні витрати, а нау­кова установа, у свою чергу, має надати замовникові НДР звіт про виконаний обсяг робіт.