Тема 7. Облік запасів

Склад, класифікація, оцінка й завдання обліку запасів. Оцінка в поточному обліку. Види оцінки: первісна, справедлива та віднов­лювальна вартість. Переоцінка запасів. Документація та оператив­ний облік надходження запасів. Документація та оперативний облік відпуску й витрачання запасів. Облік запасів на складах та його зв'язок із обліком у бухгалтерії. Методи обліку запасів за ґатунком. Синтетичний облік запасів. Обліково-економічна характеристика рахунків 20 «Виробничі запаси», 21 «Тварини на вирощуванні і відгодівлі», 23 «Матеріали і продукти харчування», 24 «Готова продукція», 25 «Продукція сільськогосподарського виробництва». Основні бухгалтерські проведення з обліку руху запасів. Побудова і порядок ведення меморіального ордера 13 «Накопичувальна відо­мість витрачання матеріалів». Облік продуктів харчування. Пер­винні документи з обліку продуктів харчування. Меню-вимога. 06- ліково-економічна характеристика субрахунку 232 «Продукти хар­чування». Основні бухгалтерські проведення з обліку продуктів ха­рчування. Меморіальні ордери 11 «Зведення накопичувальних ві­домостей про надходження продуктів харчування», 12 «Зведення накопичувальних відомостей про витрачання продуктів харчуван­ня». Облік медикаментів, перев'язувальних засобів і виробів меди­чного призначення. Класифікація лікувальних засобів. Облік ліку­вальних засобів в аптеках установи. Облік лікувальних засобів у відділеннях установи. Облік лікувальних засобів у бухгалтерії установи. Предметно-кількісний облік медикаментів. Обліково- економічна характеристика субрахунку 233 «Медикаменти та пе­рев'язувальні засоби». Основні бухгалтерські проведення з обліку лікувальних засобів.

Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів (МІІІП). Осо­бливості передавання в експлуатацію МІІІП вартістю до 10 грн. Обліково-економічна характеристика рахунка 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети». Основні бухгалтерські проведення з обліку МТТТП. Побудова і порядок ведення меморіального ордера 10 «Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення мало­цінних та швидкозношуваних предметів».