Облік фондів у необоротних активах

магниевый скраб beletage

Для обліку фондів бюджетних установ призначені пасивні фон­дові рахунки 40 «Фонд у необоротних активах» (субрахунок 401 «Фонд у необоротних активах за їхніми видами») і 41 «Фонд у ма­лоцінних і швидкозношуваних предметах» (субрахунок 411 «Фонд у малоцінних і швидкозношуваних предметах за їхніми видами»).

Для обліку фонду необоротних активах призначено пасивний рахунок 40 «Фонд у необоротних активах», характеристику субра­хунків якого відображено в табл. 32.1.

Таблиця 32.1

ХАРАКТЕРИСТИКА СУБРАХУНКІВ ДО РАХУНКУ 40 «ФОНД У НЕОБОРОТНИХ АКТИВАХ»

з/п

Субрахунок

Характеристика субрахунку

номер

назва

1

401

Фонд у необоротних активах за їх видами

Обліковуються вкладення у фонд ос­новних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріаль­них активів урахуванням зносу), що перебувають у безпосередньому роз­порядженні установи

2

402

Фонд у незавершеному капітальному будівни­цтві

обліковуються витрати за незакінче- ними або закінченими, але не зданими в експлуатацію об'єктами капітально­го будівництва

За кредитом цих рахунків (субрахунків) у кореспонденції із субрахунками різних класів відображається вартість придбаних не­оборотних активів і МШП та безкоштовно отриманих, а за фон­дом — на суму вибулих, ліквідованих і безкоштовно переданих не­оборотних активів і МШП, а також нарахованого зносу необоротних активів.

Вартість придбаних необоротних активів супроводжується за­писом за дебетом субрахунку класу 1 «Необоротні активи» та кре­дитом субрахунків класу 3 «Кошти, розрахунки та інші активи» та класу 6 «Поточні зобов'язання».

Водночас проводиться другий запис за кредитом субрахунку 401 та дебетом відповідного субрахунку класу 8 «Витрати».

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ФОНДУ У НЕОБОРОТНИХ АКТИВАХ

Кореспонденцію рахунків з обліку фонду у необоротних акти­вах відображено в табл. 32.2.

Таблиця 32.2

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

Фонд у необоротних активах за їх видами

1

Оприбуткування необоротних активів (вартість без ПДВ та сум без копійок)

•        що сплачені шляхом попередньої оплати

•        що сплачені після їх отримання

101 — 122 101 — 122

364 675

Водночас проводить другий запис (сума без ПДВ)

•        при оплаті коштами загального фонду

•        при оплаті коштами спеціального фо­нду

801, 802 811 — 813

401 401

Сума ПДВ:

• при оплаті коштами загального фонду

801, 802

364, 675

1

• при оплаті коштами спеціального фонду

 

 

        якщо ПДВ не включено до податково­го кредиту

•        якщо ПДВ включено до податкового кредиту

811 — 813 641

364, 675

2

Списання сум копійок з придбаних осно­вних засобів

80, 81

364, 675

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

з/п

Дебет

Кредит

3

Безоплатне отримання необоротних ак­тивів (крім внутрівідомчої передачі ма­теріальних цінностей в межах головного розпорядника бюджетних коштів

Водночас проводить другий запис

101 — 122 812

364 або 712

401, 131 — 133

4

Безоплатне отримання необоротних ак­тивів за операціями з внутрівідомчої пе­редачі матеріальних цінностей я в межах головного розпорядника бюджетних ко­штів

101 — 122

401, 131 — 133

5

Нарахування суми зносу в останній ро­бочий день грудня

401

131 — 133

6

Списання необоротних активів, які стали непридатними на підставі виправдних документів, та у разі реалізації

401, 131 — 133

103 — 122

Фонд у незавершеному капітальному будівництві

1

Відображення сум за не введеними в експлуатацію об'єктами капітального будівництва

141 — 143

402

2

Прийняття в експлуатацію об'єктів капі­тального будівництва на підставі акта

103 — 122

401

 

Водночас списують суми за незаверше­ним капітальним будівництвом

402

141 — 143

При правильності здійснення записів по субрахунку 401 і раху­нках обліку необоротних активів свідчить наступна рівність:

Кт 401 = сумі залишків на рахунках Дт 10, 11, 12 і Кт 13