Облік курсових різниць та результатів переоцінок

магниевый скраб beletage

Переоцінка — зміна оцінки вартості майна у зв'язку з матеріа­льним і моральним зносом, інфляцією, зміною цін.

Для обліку результатів переоцінок бюджетних установ при­значений пасивний рахунок 44 «Результати переоцінок», характе­ристика субрахунків якого відображено в табл. 32.4

ХАРАКТЕРИСТИКА СУБРАХУНКІВ ДО РАХУНКУ 44 «РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕОЦІНОК»

Субрахунок

Характеристика субрахунку

з/п

номер

назва

1

441

Переоцінка ма­теріальних акти­вів

Застосовується для відображення ре­зультатів переоцінок матеріальних акти­вів

2

442

Інша переоцінка

Застосовується для відображення ре­зультатів переоцінки курсових різниць

Кореспонденцію рахунків з обліку результатів переоцінок відо­бражено в табл. 32.5

Таблиця 32.5

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕРЕОЦІНОК

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

з/п

Дебет

Кредит

Переоцінка матеріальних активів

1

Відображення дооцінки вартості виро­бничих запасів, матеріалів і продуктів харчування

201 — 218, 231 — 236, 238, 239

441

2

Відображення уцінки вартості вироб­ничих запасів, матеріалів і продуктів харчування

441

201 — 218, 231 — 236, 238, 239

3

Списання вартості переоцінених запа­сів та матеріалів: дооцінка уцінка

441 431, 432

431, 432 441

Інша переоцінка

1

Нарахована різниця на кошти на ва­лютному рахунку (щомісяця) у разі збільшення курсу

318

442

2

Нарахована різниця на кошти на ва­лютному рахунку (щомісяця) — у разі зменшення курсу

442

318

3

Нарахована різниця на валютні кошти в касі (щомісяця) — у разі збільшення курсу

302

442

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

з/п

Дебет

Кредит

4

Нарахована різниця на валютні кошти в касі (щомісяця) — у разі зменшення курсу

442

302

5

Списання нарахованих курсових різ­ниць:

додатній результат від'ємний результат

442 431, 432

431, 432 442

Регістром синтетичного обліку результатів переоцінок є мемо­ріальний ордер ф. 274 (бюджет).

33. Облік результатів виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установ (порядок здійснення річних заключних оборотів, облік результатів кошторису за зага­льним і спеціальним фондами та відображення його на си­нтетичних та аналітичних рахунках бухгалтерського обліку)