Порядок здійснення річних заключних оборотів

Усі доходи і видатки загального і спеціального фондів заверша­льними оборотами наприкінці року списують на результати вико­нання кошторису. Крім того, на результати виконання кошторису списуються доходи й видатки за іншими джерелами власних над­ходжень бюджетних установ, вартість переоцінених запасів та ма­теріалів, а також таких, що отримані від ліквідації, розбирання ма­теріальних цінностей, оприбутковані за результатами інвентари­зації та нараховані курсові різниці. Також на результати фінансової діяльності наприкінці кварталу відносять депонентську та креди­торську заборгованість, термін позовної давності яких минули, та безнадійну до стягнення дебіторську заборгованість.

Не списують на результати фінансової діяльності витрати виробни­чих (навчальних майстерень, підсобних господарств, за договорами з науково-дослідних робіт, з виготовлення експериментальних пристроїв тощо) за незавершеними або завершеними, але не зданими роботами.

Результат виконання кошторису бюджетної установи за бюдже­тний рік — це сума одержана в результаті річного закриття рахун­ків при підсумовуванні всіх отриманих доходів і всіх проведених видатків, передбачених кошторисом доходів та видатків і підтвер­джених відповідними первинними документами.

Річне закриття рахунків — це операція списання видатків бю­джетної установи, що здійснені протягом року та підтверджені пер­винними документами, за відповідними джерелами надходжень: асигнування загального фонду та доходів спеціального фонду у розрізі джерел надходжень. При закритті рахунків заключними оборотами здійснюється водночас документальна інвентаризація сум, віднесених на ці субрахунки протягом року.

Облік результатів кошторису за загальним і спеціальним фон­дами та відображення його на синтетичних та аналітичних рахун­ках бухгалтерського обліку.

Для визначення результату виконання кошторису бюджетних установ як для загальним, так і спеціальним фондами за результа­тами року призначено рахунок 43 «Результати виконання коштори­сів», характеристику субрахунків якого відображено в табл. 33.1.

Таблиця 33.1

ХАРАКТЕРИСТИКА СУБРАХУНКІВ ДО РАХУНКУ 43 «РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ КОШТОРИСІВ»

з/п

Субрахунок