Місце та роль інвентаризації в діяльності бюджетної установи

Зміни, які відбуваються в результаті господарських процесів, іноді призводять до розбіжностей між обліковими даними, які відо­бражають рух і наявність господарських засобів і джерел, а також їх фактичною наявністю. Наявність такого роду відхилень можна з'ясувати лише шляхом проведення інвентаризації.

Інвентаризація (від латинського слова inventarium — розпис, опис) — складання опису майна (інвентарю) установи; періодична перевірка наявності товарно-матеріальних та грошових цінностей, що перебувають на балансі підприємства на певну дату їх зберігання, правильності ведення складського господарства і реальності даних обліку. Такому опису підлягає все майно установи незалежно від йо­го місцезнаходження, а також усі види фінансових зобов'язань.

Інвентаризація з однієї сторони виступає як елемент методу бу­хгалтерського обліку, а з іншої як техніка (технічний прийом) її проведення.

Інвентаризація — це спосіб встановлення фактичної наявності та стану цінностей на певну дату за допомогою реєстрації, вимірю­вання, зважування і т. д. з подальшим порівнянням отриманих да­них із даними бухгалтерських записів.

Порядок проведення інвентаризації в бюджетних установах ре­гулюється Інструкцією з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, затвер­дженою наказом ГДКУ від 30 жовтня 1998 р. № 90. Зазначена Ін­струкція встановлює єдині вимоги щодо порядку інвентаризації ос­новних засобів, нематеріальних активів, матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балан­су міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, установами і організаціями, які утримуються за рахунок ко­штів бюджетів усіх рівнів.

Класифікація інвентаризацій за ознаками відображено в табл. 34.1.

ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ

Майно, що підлягає інвентаризації

Періодичність

Дата проведення

будівлі, споруди та інші нерухомі об'єкти

не менше одного разу в три роки

не раніше 1 жовт­ня

музейні цінності

у відповідності зі строками, встановленими Міністерством культури України

бібліотечні фонди

за рішенням керівника установи один раз у 5 років або про­тягом 5 років з охопленням інвентаризацією щорічно не ме­нше 20 % одиниць бібліотечного фонду із обов'язковим за­вершенням розпочатої інвентаризації цього майна в структурному підрозділі (у матеріально відповідальної осо­би) протягом 30 днів

 

інші основні засоби, малоцінні і швидкозношувані предмети

у міністерствах, інших центральних органах виконавчої вла­ди, місцевих державних адміністраціях, їхніх управліннях (відділах), виконавчих органах місцевих рад — не менше 1 разу в 2 роки; в інших установах — не менше 1 разу на рік

 

дорогоцінні метали, дорогоцінні каміння і вироби з них, а також до­рогоцінні метали і дорогоцінні ка­міння, що містяться у відходах і брухті

два рази на рік

станом на 1 січня і на 1 липня

капітальні роботи інвентарного ха­рактеру і капітальні ремонти

не менше 1 раз на рік

не раніше 1 груд­ня

молодняк тварин, тварин на відгоді­влі, птиці, кролів, хутрових звірів і сімей бджіл

не менше 1 раз на квартал

 


готові вироби, сировина та матеріа­ли, пальне, корми, фураж та інші матеріали

не менше 1 раз на рік

не раніше 1 жовт­ня

продукти харчування і спирт

не менше 1 раз на квартал

 

незавершене виробництво і напів­фабрикати власного виробництва у виробничих (навчальних) майстер­нях і підсобних сільських та навча- льно-дослідних господарствах, не­завершених НДР, які виконуються за договорами з підприємствами та організаціями

у терміни, які встановлюють відповідно міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, місцеві державні адмі­ністрації, виконавчі органи місцевих рад

не раніше 1 жовт­ня

грошові кошти, грошові документи, цінності та бланки суворої звітності

не менше 1 раз на квартал

 

реєстраційних, спеціальних реєст­раційних, валютних та поточних ра­хунків

у міру отримання виписок органів ДКУ, банків

 

розрахунки платежів до бюджету

не менше 1 раз на квартал

 

розрахунки установи з вище поста­вленою організацією

не менше 1 раз на квартал

 

розрахунки із дебіторами та креди­торами

не менше 1 раз на рік

 

розрахунки у порядку планових платежів і з депонентами

не менше 1 раз на рік