Основними завданнями інвентаризації є:

•                виявлення фактичної наявності основних засобів, матеріаль­них цінностей, бланків суворої звітності, грошових коштів у касах, на реєстраційних, спеціальних реєстраційних, валютних та поточ­них рахунках;

•                виявлення невикористовуваних матеріальних цінностей;

•                дотримання умов зберігання матеріальних цінностей і грошо­вих коштів, а також правил утримання та експлуатації матеріаль­них цінностей;

•                перевірка реальної вартості обліковуваних на балансі матеріа­льних цінностей, сум дебіторської та кредиторської заборгованості, в тому числі — щодо якої термін позовної давності минув, та інших статей балансу;

•                виявлення товарно-матеріальних цінностей, які застарілі або частково втратили свою споживчу властивість.

Інвентаризації підлягає все майно установи, незалежно від його місцезнаходження, і всі види фінансових зобов'язань. Інвентариза­ція майна проводиться за його місцезнаходженням та за матеріаль­но відповідальними особами.

Інвентаризація всіх цінностей проводиться в встановлені термі­ни, включаючи цінності, на предмет наявності яких проведено по­запланові перевірки протягом року (табл. 34.1).У зазначені терміни підлягають інвентаризації матеріальні цінності, які не належать установі — як такі, що перебувають на обліку (в орендному корис­туванні, на відповідальному зберіганні тощо), так і не враховані з будь-яких причин

Інвентаризація всіх цінностей проводиться в установлені термі­ни, включаючи цінності, на предмет наявності яких проведено по­запланові перевірки протягом року.

Кількість інвентаризацій у звітному році, дати їх проведення й перелік майна та зобов'язань, що підлягають інвентаризації під час кожної з них, визначаються керівником установи — крім випадків, коли проведення інвентаризації є обов'язковим (рис. 34.2).