Порядок оформлення проведення інвентаризацій в бюджетних установах

Інвентаризація може не проводитися у випадках передачі установ чи їх структурних підрозділів, а також будівель та споруд усередині одного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади (якщо інве­нтаризація була раніше проведена в терміни зазначені вище).

Відповідальність за організацію інвентаризації, правильне та своєча­сне її проведення несе керівник установи. Головний бухгалтер, разом із керівниками відповідних підрозділів та служб, зобов'язаний контролю­вати дотримання установлених правил проведення інвентаризації.

Для проведення інвентаризації наказом керівника установи створюється комісія з числа працівників установи за обов'язкової участі головного (старшого) бухгалтера.

Інвентаризаційну комісію очолює керівник установи чи його за­ступник.

Наказом установлюється також терміни початку та закінчення робіт з проведення інвентаризації та порядок відображення її ре­зультатів у обліку.

Організацію інвентаризації у бюджетних установах відображено нарис. 34.3.

Наказ керівника бюджетної установи

> 

< 

Створення комісії (комісій)

> 

(

Підготовка до інвентаризації

 

< 

Проведення інвеї

таризації запасів

 

1

Оформлення результатів інвентаризації

В установах, у яких унаслідок великого обсягу робіт проведення інвентаризації не може бути забезпечене однією комісією, утворю­ються також місцеві комісії, очолювані керівниками відповідних структурних підрозділів, на які покладається проведення інвента­ризації в структурних підрозділах цих установ. Забороняється при­значати головою місцевої інвентаризаційної комісії в одній і тій самій установі одного й того самого працівника два роки підряд. До складу місцевої комісії включається працівник бухгалтерії. Робота місцевих комісій організовується та контролю