Перевірка та оформлення результатів інвентаризації

Після закінчення інвентаризації оформлені описи (акти) здають­ся в бухгалтерію для перевірки, виявлення і відображення в обліку результатів інвентаризації. При цьому кількісні та цінові показники за даними бухгалтерського обліку проставляються проти відповід­них даних опису і шляхом співставлення виявляються розходження між даними інвентаризації і даними обліку.

Схема оформлення результатів інвентаризації відображено на рис. 35.1.

Результати інвентаризації цінностей, які належать іншим орга­нізаціям з додатком копії опису повідомляють їхнім власникам. На останній сторінці опису також слід зробити відмітку про перевірку цін, таксування та підрахунок результату за підписами осіб, які проводили цю перевірку.

Інвентаризаційна комісія перевіряє правильність визначення бухгалтерією результатів інвентаризації і свої висновки та пропо­зиції відображає у Протоколі інвентаризаційної комісії, що запов­нюється після закінчення інвентаризації.

У протоколі наводяться докладні дані про причини та осіб, вин­них в недостачах, втратах, а також надлишках і вказуються, які вжито заходи стосовно винних осіб.

Не пізніше ніж за десять днів після закінчення інвентаризації, протоколи інвентаризаційної комісії затверджуються керівником установи; в централізованих бухгалтеріях протоколи централь­ної інвентаризаційної комісії затверджуються керівником уста­нови, при якій утворена централізована бухгалтерія. Матеріали інвентаризації та рішення щодо регулювання розбіжностей за­тверджуються керівником установи з включенням результатів у звіт за той період, в якому закінчена інвентаризація, а також і в річний звіт.

Виявлені при інвентаризації розходження між фактичними за­лишками матеріальних цінностей і грошових коштів з даними бух­галтерського обліку регулюються установою в такому порядку:

•               основні засоби, цінні папери, грошові кошти та інші матеріа­льні цінності, які виявлені в надлишку, підлягають оприбуткуван­ню та зарахуванню відповідно на збільшення доходів за спеціаль­ним фондом з подальшим установленням причин виникнення лишків і винних у цьому осіб;

•               недостача запасів у межах установлених норм природних втрат, виявлених під час інвентаризації і придбаних у поточному році, списується за розпорядженням керівника установи на фактич­ні видатки; придбаних у минулих роках — відноситься на змен­шення результату кошторису установи. Норми природних втрат можуть застосовуватися лише у разі виявлення фактичних недостач і після заліку недостачі цінностей надлишками при пересортуванні. За відсутності норм природних втрат втрата розглядається як недо­стача понад норму;

•               недостача цінностей понад норми природних втрат, а також втрати від псування цінностей списуються з балансу установи та відносяться на рахунок винних осіб за цінами, за якими обчислю­ється розмір шкоди від крадіжок, недостач, знищення і псування матеріальних цінностей;

•               втрати і недостачі понад норми природних втрат матеріальних цінностей, у тих випадках, коли винні особи не встановлені та справи знаходяться в органах дізнання чи досудового слідства, списуються з балансу установи і зараховуються на позабалансовий рахунок до моменту встановлення винних осіб або до надання від­повідної інформації від органів дізнання чи досудового слідства за цими справами.

У випадках стягнення втрат з винних осіб, заподіяних крадіж­кою, недостачею або втратою, визначення сум збитків здійснюєть­ся відповідно до постанови КМУ від 22.01.96 № 116 «Про затвер­дження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей» та Закону України «Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недо­стачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння або валютних цінностей» від 06. 06. 1995 p. № 217/95-ВР.

При встановленні недостач і втрат, які виникли внаслідок зло­вживань, відповідні матеріали протягом п'яти днів після встанов­лення недостач і втрат підлягають переданню до слідчих органів, а на суму виявлених недостач і втрат подається цивільний позов.

Для обліку відображення результатів інвентаризації призначені субрахунки:

363 «Розрахунки з відшкодування завданих збитків» — для ві­дображення нестачі матеріальних цінностей за рахунок винних осіб;

71 «Доходи спеціал