ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

магниевый скраб beletage

1.    Бухгалтерський облік у бюджетних установах — це ...

2.     Джерелами формування господарських засобів є...

3.    Бухгалтерський баланс — це...

4.     Бюджетна установа — це...

5.    Бюджет — це...

6.    Метод бухгалтерського обліку — це...

7.    Метод подвійного запису — це...

8.     Форма бухгалтерського обліку — це...

9.    Розпорядники бюджетних коштів — це...

10.    Облікові реєстри — це...

11.   Бюджетна класифікація — це...

12.   Лімітна довідка про бюджетні асигнування — це...

13.    Фактичні видатки — це...

14.    Касові видатки — це...

15.   Види кошторисів — це...

16.   Бюджетне призначення — це...

17.   Бюджетне асигнування — це...

18.    Доходи — це...

19.   Бюджетний запит — це...

20.    Видатки — це...

21.    Дебіторська заборгованість — це...

22.    Кредиторська заборгованість — це...

23.    Прострочена заборгованість — це...

24.    Касові операції — це...

25.    Реєстраційні рахунки — це...

26.    Ліміт залишку готівки в касі — це...

27.    Податки — це...

28.    Спеціальні реєстраційні рахунки — це..

29.    Податкове зобов'язання — це..

30.    Розрахунки з відшкодування завданих збитків — це..

31.    Депонована заробітна плата — це...

32.    Мінімальна заробітна плата — це.

33.    Система оплати праці — це.

34.    Заробітна плата — це.

35.    Почасова форма оплати праці — це ...

36.    Стипендія — це ...

37.               Листок непрацездатності — це ...

38.               Основна заробітна плата — це ...

39.               Посадовий оклад — це ...

40.               Страхувальник — це ...

41.               Необоротні активи — це...

42.               Основні засоби — це.

43.               Інші необоротні матеріальні активи — це...

44.               Експертна оцінка — це...

45.               Незавершене капітальне будівництво — це...

46.               Ремонт основних засобів — це...

47.               Строк корисного використання (експлуатації) основних засо­бів — це...

48.               За обсягом, способом і характером виконуваних робіт розрізняють наступні ремонти ...

49.               Об'єкт основних засобів — це...

50.               Індексація первісної вартості груп необоротних активів проводить­ся згідно з ...

51.               Нематеріальні активи відображуються в балансі — це...

52.               Картка аналітичного обліку капітальних видатків призначена.

53.               Інвентарний номер — це...

54.               Первісна вартість нематеріальних активів — це...

55.               Норма зносу — це...

56.               Нематеріальні активи — це .

57.               Не визнаються нематеріальним активом

58.               Інвентарна картка — це...

59.               Відновлювальна вартість нематеріальних активів — це...

60.               Нематеріальні активи класифікуються на .

61.               Запаси — це...

62.               Малоцінні та швидкозношувані предмети — це...

63.               Переоцінка запасів — це...

64.               Балансова вартість запасів — це...

65.               Методами ведення складського обліку запасів є...

66.               Складський облік запасів — це.

67.               До головних завдань обліку запасів належать: .

68.               Метод середньозваженої собівартості застосовується .

69.               Номенклатурний номер — це .

70.               За функціональною роллю в господарській діяльності бюджетних установ запаси поділяють .

71.               Калькуляційна одиниця — це .

72.               Собівартість послуг — це.

73.               Калькуляція — це.

74.               Метод калькулювання послуг — це .

75.               До прямих витрат належать .

76.               До непрямих витрат належать .

77.               Сутність позамовного методу калькулювання послуг полягає .

78.               Попроцесний метод калькулювання — це .

79.               Виробничі витрати — це.

80.               Витрати иа НДР за калькуляційними статтями поділяються на...

81.               Власний капітал — це...

82.               До складу власного капіталу входить .

83.               Завданням бухгалтерського обліку власного капіталу бюджетних установ є...

84.               Результати переоцінок відображають...

85.               Фонд у необоротних активах бюджетних установ складається...

86.               Фонд у малоцінних і швидкозношуваних предметах відображає...

87.               Регістрами синтетичного обліку фонду у МШП є...

88.               Регістрами синтетичного обліку фонду у необоротних активах є...

89.               Результат виконання кошторису доходів і видатків спеціального фонду за рік — це

90.               Річне закриття рахунків — це...

91.               Результат виконання кошторису доходів і видатків загального фо­нду зарік — це.

92.               Позитивне значення результату виконання кошторису за спеціаль­ним фондом свідчить про...

93.               На результати виконання кошторису спеціального фонду спису­ються .

94.               Позитивне значення результату виконання кошторису за загальним фондом свідчить про...

95.               На результати виконання кошторису загального фонду списуються

96.               Інвентаризація — це .

97.               За часом проведення інвентаризації класифікуються на:.

98.               За обсягом перевірки інвентаризації класифікуються на:.

99.               За ступенем охоплення інвентаризації класифікуються на:.

100.               За характером проведення інвентаризації класифікуються на:.

101.               Періодичні інвентаризації — це .

102.               Разові інвентаризації — це .

103.               Повні інвентаризації — це .

104.               Часткові інвентаризації — це.

105.               Суцільні інвентаризації — це .