ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ

магниевый скраб beletage

1.              Поняття та принципи бюджетної системи України.

2.               Розпорядники бюджетних коштів, їхні функції.

3.              Правові засади створення бюджетних установ.

4.               Сутність бюджетного обліку та його принципи.

5.              Предмет, метод та об'єкти бухгалтерського обліку.

6.              Призначення балансу та його побудова.

7.              Бухгалтерські рахунки, їх види та побудова.

8.              Подвійний запис, його суть та значення.

9.              Характеристика Плану рахунків бухгалтерського обліку.

10.              Документування господарських операцій.

11.              Облікові регістри та техніка облікової реєстрації.

12.              Форми бухгалтерського обліку.

13.               Порядок організації бухгалтерського обліку в бюджетних уста­новах.

14.              Кошторис бюджетних установ, його види та структура.

15.              Порядок складання проектів кошторисів бюджетних установ.

16.              Порядок розгляду й затвердження кошторисів.

17.              Внесення змін до кошторисів бюджетних установ.

18.              Суть бюджетного фінансування, його принципи та характеристика.

19.               Порядок фінансування установ, які утримуються за рахунок кош­тів Державного бюджету.

20.               Порядок фінансування установ, які утримуються за рахунок місце­вих бюджетів.

21.               Аналітичний та синтетичний облік бюджетних асигнувань.

22.               Класифікація доходів спеціального фонду та види власних надхо­джень бюджетних установ

23.               Аналітичний та синтетичний облік плати за послуги, що надаються бюджетними установами.

24.               Аналітичний та синтетичний облік інших джерел власних надхо­джень бюджетних установ

25.               Аналітичний та синтетичний облік доходів від реалізації продук­ції, виробів і виконаних робіт.

26.               Видатки бюджетних установ, їх класифікація та характеристика.

27.               Аналітичний та синтетичний облік касових та фактичних видатків.

28.               Аналітичний та синтетичний облік видатків загального та спеціа­льного фондів.

29.               Порядок ведення касових операцій та первинний облік касових операцій.

30.               Аналітичний та синтетичний облік касових операцій.

31.              Порядок та форми здійснення безготівкових розрахунків.

32.               Порядок відкриття реєстраційного (спеціального реєстраційного) рахунку в органах ДКУ.

33.               Первинні (розрахункові) документи з обліку операцій на рахунку в органах Державного казначейства.

34.               Порядок розрахунків за допомогою платіжних доручень, платіж­них вимог-доручень, платіжних вимог.

35.               Порядок розрахунків за допомогою акредитива, інкасо, казначей­ських векселів.

36.               Синтетичний та аналітичний облік операцій на рахунках в орга­нах ДКУ.

37.              Вимоги до відображення в обліку операцій в іноземній валюті.

38.               Синтетичний та аналітичний облік операцій в іноземній валюті.

39.               Аналітичний та синтетичний облік депозитних сум.

40.               Аналітичний та синтетичний облік інших коштів.

41.               Аналітичний та синтетичний облік розрахунків з постачальниками і замовниками.

42.               Аналітичний та синтетичний облік розрахунків з підзвітними осо­бами.

43.               Аналітичний та синтетичний облік розрахунків з іншими дебіто­рами.

44.               Аналітичний та синтетичний облік розрахунків за виконані роботи.

45.               Аналітичний та синтетичний облік кредитних операцій та інших фінансових зобов'язань

46.               Аналітичний та синтетичний облік за іншими операціями і креди­торами.

47.               Аналітичний та синтетичний облік розрахунків за операціями з централізованого постачання матеріальних цінностей.

48.               Форми і системи оплати праці.

49.               Структура фонду оплати праці та її характеристика.

50.               Облік особового складу та робочого часу.

51.               Аналітичний та синтетичний облік утримань із заробітної плати.

52.               Особливості обліку розрахунків із стипендіатами.

53.               Аналітичний та синтетичний облік розрахунків з оплати праці плати.

54.               Аналітичний та синтетичний облік розрахунків із соціального страхування.

55.               Основні засоби: сутність, класифікація та оцінка.

56.               Документальне забезпечення господарських операцій з обліку ос­новних засобів, аналітичний та синтетичний облік основних засобів.

57.               Документування господарських операцій з обліку необоротних ак­тивів.

58.               Аналітичний та синтетичний з обліку необоротних активів.

59.               Документування господарських операцій з обліку нематеріальних активів.

60.               Аналітичний та синтетичний облік нематеріальних активів.

61.              Визнання та класифікація запасів.

62.               Оцінка запасів.

63.               Документування господарських операцій з обліку руху запасів.

64.               Аналітичний та синтетичний облік надходження і вибуття запасів.

65.               Аналітичний та синтетичний облік малоцінних та швидкозношу­ваних предметів.

66.              Поняття та облік виробничих витрат.

67.               Структура власного капіталу та її характеристика.

68.               Аналітичний та синтетичний облік фондів.

69.               Аналітичний та синтетичний облік результатів виконання кошто­рису.

70.               Інвентаризація необоротних активів та відображення результатів в обліку.

71.               Інвентаризація запасів та відображення результатів в обліку.

72.               Інвентаризація грошових коштів та відображення результатів в об­ліку.

73.               Інвентаризація розрахунків та відображення результатів в обліку.