Тема 8. Облік виробничих витрат

магниевый скраб beletage

Облік витрат на науково-дослідні роботи за договорами. Особ­ливості наукового виробництва та завдання обліку витрат на НДР за договорами із замовниками. Порядок укладання господарських договорів і відповідальність сторін за їх виконання.

Склад і класифікація витрат на НДР. Прямі й накладні витрати. Порядок списання та розподілу накладних витрат. Облік витрат на виробництво та калькулювання собівартості НДР. Основні бухгал­терські проведення з обліку витрат на НДР. Організація аналітич­ного обліку витрат.

Облік розрахунків із замовниками та співвиконавцями за вико­нані роботи. Обліково-економічна характеристика субрахунків 323 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги», 634 «Розрахунки із замовниками за науково- дослідні роботи, що підлягають оплаті», 635 «Розрахунки із залу­ченими співвиконавцями для виконання робіт за господарськими договорами», 351 «Розрахунки із замовниками з авансів на науко­во-дослідні роботи», 723 «Реалізація науково-дослідних робіт за договорами», 823 «Витрати на науково-дослідні роботи за догово­рами», 824 «Витрати иа виготовлення експериментальних при­строїв».

Облік витрат і продукції виробничих майстерень. Методика калькулювання продукції виробничих майстерень. Обліково- економічна характеристика субрахунків 241 «Вироби виробничих (навчальних) майстерень», 821 «Витрати виробничих (навчальних) майстерень», 826 «Видатки до розподілу», 721 «Реалізація виробів виробничих (навчальних) майстерень».

Облік витрат і продукції підсобних сільських господарств. Ме­тодика калькулювання продукції підсобних сільських господарств. Обліково-економічна характеристика субрахунків 21 «Тварини на вирощуванні і відгодівлі», 251 «Продукція підсобних (навчальних) сільських господарств», 822 «Витрати підсобних (навчальних) сіль­ських господарств» 825 «Витрати на заготівлю і переробку матері­алів», 722 «Реалізація продукції підсобних (навчальних) сільських господарств».