СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Атамас П. Й. Облік у бюджетних уставновах: Навчальний посіб­ник. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 288 с.

Бутинець Ф. Ф. Остапчук Т. П. Остап 'юк Н. А. Сисюк С. Б. Бухгал­терський облік у бюджетних установах: Навчальний посібник — 2-ге вид. доп. і перероб. — Житомир: ПП «Рута» 2006. — 472 с.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI

Бюджетні установи: бухгалтерський облік та оподаткування. Навча­льний посібник/ за ред. В. І. Лемішовського. — Львів: Національний уні­верситет «Львівська політехніка», 2007 — 1104 с.

Джога P. Т., Сінельник Л. М., Дунаєва М. В. Облік у бюджетних установах: Підручник/ За заг. ред. проф. P. Т. Джоги. — К.: КНЕУ, 2006. — 480 с.

Інструкцією з обліку медикаментів, перев'язувальних засобів і ви­робів медичного призначення в лікувально-профілактичних установах охорони здоров'я, що утримуються за рахунок коштів Державного бюдже­ту СРСР, затв. наказом МОЗ СРСР від 2.06.87 № 747.

Інструкція з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, затв. наказом ГУ ДКУ від 30.10.98 р. № 90, із змінами і доповненнями.

Інструкція з обліку запасів бюджетних установ, затв. наказом ДКУ від 08.12.00 р. № 125.

Інструкція з обліку коштів, розрахунків та інших активів бюджетних установ, затв. наказом ДКУ від 26.12.03 р. № 242, із змінами і доповнен­нями.

Інструкція з обліку необоротних активів бюджетних установ, затв. наказом ДКУ від 17.07.00 р. № 64, із змінами і доповненнями.

Інструкція зі статистики заробітної плати, затв. Наказом Держкомс- тату України від 13.01.04 р. № 5.

Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній ва­люті: затв. постановою правління НБУ від 21.01.04 р. № 22, із змінами і доповненнями.

Інструкція про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ, затв. наказом ДКУ від 10.07.00 р. № 61, із змінами і доповненнями.

Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон, затв. наказом МФУ від 13.03.1998 р. № 59.

Інструкція про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання, затв. наказом ДКУ від 27.07.2000 № 68, із змінами і доповненнями.

Канєва Т. В. Бухгалтерський обліку бюджетних установах: Навча­льний посібник — К.: Книга, 2004. — 180 с.

Класифікатор професій ДК 003:2005, затв. наказом Держспоживс- тандарту України від 26.12.2005 № 375.