ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З КУРСУ

1.              Організаційно-правові засади діяльності бюджетних установ (визначення бюджетної системи України та її принципів, характе­ристика бюджетних установ та організацій, функції та завдання бюджетних установ, правові засади створення бюджетних установ, порядок реорганізації та ліквідації бюджетних установ).

2.              Роль бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними устано­вами (предмет та метод бухгалтерського обліку в бюджетних устано­вах, завдання бухгалтерського обліку бюджетних установ, суть і осно­ви організації бухгалтерського обліку бюджетних установ).

3.              Методичні основи бухгалтерського обліку бюджетних уста­нов (структура Плану рахунків і бухгалтерського балансу та мето­дика їх складання, документування господарських операцій бю­джетних установ, облікові регістри та техніка облікової реєстрації, сутність форм бухгалтерського обліку).

4.              Облік доходів загального фонду бюджетних установ (система розпорядників бюджетних установ, порядок отримання асигнувань із загального фонду бюджету, синтетичний та аналітичний облік отриманих асигнувань).

5.              Облік доходів спеціального фонду бюджетних установ (види доходів спеціального фонду, формування спеціального фонду за джерелами надходжень, синтетичний та аналітичний облік доходів спеціального фонду).

6.              Облік доходів від реалізації товарів, робіт, послуг (види до­ходів від реалізації продукції, виробів і виконання робіт, облік до­ходів від реалізації виробів виробничих (навчальних) майстерень, облік доходів від реалізації продукції підсобних (навчальних) сіль­ських господарств, облік доходів від реалізації науково-дослідних робіт за договорами).

7.              Облік видатків бюджетних установ (характеристика видатків бюджетних установ та їх класифікація, облік касових та фактичних видатків, облік видатків загального та спеціального фондів).

8.              Порядок складання, розгляду й затвердження кошторису до­ходів і видатків (поняття кошторису доходів і видатків та його ви­ди, складання проектів кошторисів, розгляд і затвердження кошто­рисів, порядок внесення змін до кошторисів).

9.              Облік грошових коштів у касі бюджетної установи (види го­тівкових форм розрахунків бюджетних установ; порядок надхо­дження та використання готівкових коштів, використання бюджет­ними установами РРО, відображення в обліку операцій в іноземній валюті, синтетичний та аналітичний облік касових операцій в наці­ональній та іноземній валюті, облік інших коштів).

10.               Облік грошових коштів загального фонду бюджетних уста­нов (порядок відкриття рахунків в органах ДКУ, синтетичний та аналітичний облік коштів на реєстраційних рахунках в органах ДКУ, документування та облікова реєстрація грошових коштів на реєстраційних рахунках, відкритих в органах ДКУ).

11.               Облік грошових коштів спеціального фонду бюджетних установ (порядок відкриття і ведення спеціальних реєстраційних рахунків в органах ДКУ, синтетичний та аналітичний облік грошо­вих коштів на спеціальних реєстраційних рахунках в органах ДКУ).

12.               Облік розрахунків з дебіторами бюджетних установ (понят­тя дебіторської заборгованості, її класифікація, визнання та харак­теристика розрахунків з різними дебіторами, облік розрахунків в порядку планових платежів, облік розрахунків з відшкодування за­вданих збитків, облік розрахунків з іншими дебіторами, синтетич­ний та аналітичний облік розрахунків з дебіторами, порядок спи­сання дебіторської заборгованості, строк позивної давності якої минув).

13.               Облік розрахунків з підзвітними особами (поняття та за­вдання обліку розрахунків з підзвітними особами, порядок витра­чання коштів на господарські потреби, облік розрахунків з підзвіт­ними особами за службовими відрядженнями, синтетичний та аналітичний облік розрахунків з підзвітними особами).

14.               Облік розрахунків з кредиторами бюджетних установ (по­няття кредиторської заборгованості, її класифікація, визнання та характеристика розрахунків з різними кредиторами, облік розра­хунків з депонентами, облік розрахунків за депозитними сумами, облік розрахунків за коштами, отриманими за іншими джерелами власних надходжень, облік розрахунків за спеціальними видами платежів, облік розрахунків з іншими кредиторами, синтетичний та аналітичний облік розрахунків з кредиторами, порядок списан­ня кредиторської заборгованості, строк позивної давності якої минув).

15.               Облік розрахунків за податками і платежами бюджетних установ (класифікація податків і платежів, розрахунки за податка­ми і платежами: податку з прибутку, податку на доходи фізичних осіб, ПДВ, плати за землю; облік розрахунків за платежами: збір за першу реєстрацію транспортного засобу, збір за користування ра­діочастотним ресурсом України, збір за спеціальне використання води, синтетичний та аналітичний облік податків та платежів).

16.               Облік на позабалансових рахунках (характеристика та при­значення позабалансового обліку, облікова реєстрація об'єктів по­забалансового обліку, позабалансовий облік необоротних активів та запасів, непередбачених та списаних активів та зобов'язань, га­рантій та забезпечень, матеріальних цінностей, закуплених шляхом внутрівідомчої передачі, списаних активів та зобов'язань, бланків суворої звітності).

17.              Види та форми оплати праці працівників бюджетних уста­нов (договірне регулювання трудових відносин, оперативний облік персоналу та облік використання робочого часу працівників бю­джетних установ, форми і системи оплати праці, структура фонду оплати праці).

18.               Облік нарахування заробітної плати праці працівників бю­джетних установ (порядок нарахування заробітної плати, синтетич­ний та аналітичний облік нарахування заробітної плати, облік на­рахування грошового забезпечення військовослужбовцям, облік відпусток, облік допомоги в разі тимчасової непрацездатності, об­лік матеріальної допомоги, порядок проведення індексації заробіт­ної плати).

19.               Облік утримань із заробітної плати працівників бюджетних установ (облік утримання із заробітної плати податку на доходи фі­зичних осіб, облік утримання із заробітної плати єдиного соціаль­ного внеску, облік інших утримань, узагальнення утримань із заро­бітної плати працівників в регістрах бухгалтерського обліку).

20.               Облік виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ (виплата заробітної плати через касу бюджетної установи, виплата заробітної плати через банківські платіжні картки, облік розрахунків з депонентами, аналітичний та синтетичний облік ви­плати заробітної плати).

21.               Облік розрахунків зі стипендіатами (види, характеристика та розміри стипендій учням, студентам, аспірантам, докторантам, порядок планування видатків на стипендію та нарахування стипен­дій, види утримань із стипендій, синтетичний та аналітичний облік зі стипендіатами).

22.               Облік розрахунків зі страхування (суть страхування, його види та характеристика розрахунків з органами соціального стра­хування, синтетичний та аналітичний облік розрахунків із соціаль­ного страхування).

23.              Визнання та класифікація необоротних активів бюджетних установ (характеристика, склад та класифікація необоротних акти­вів, оцінка необоротних активів бюджетних установ, проведення переоцінки (індексації) необоротних активів, облік необоротних активів, знос необоротних активів).

24.               Облік основних засобів бюджетних установ (визнання, кла­сифікація та оцінка основних засобів, облік надходження і наявнос­ті основних засобів, облік відновлення основних засобів, облік зно­су основних засобів, облік вибуття основних засобів).

25.               Облік нематеріальних активів бюджетних установ (визна­чення, визнання та класифікація нематеріальних активів, докумен­тальне оформлення руху нематеріальних активів, синтетичний та аналітичний облік операцій з нематеріальними активами).

26.              Визнання та класифікація запасів бюджетних установ (склад, класифікація та оцінювання запасів, методи та завдання об­ліку запасів, документування операцій з обліку запасів, облікова реєстрація руху запасів, аналітичний і синтетичний облік запасів).

27.              Облік запасів бюджетних установ (облік надходження запа­сів, складський облік запасів на складах та його зв'язок із обліком в бухгалтерії, облік вибуття запасів).

28.              Облік надходження та використання медикаментів та інших виробів медичного призначення (склад та оцінка медикаментів та інших виробів медичного призначення, облік надходження меди­каментів до аптек бюджетних установ, облік надходження медика­ментів до відділень (кабінетів) бюджетних установ, відображення операцій з обліку медикаментів у бухгалтерії бюджетних установ на синтетичних та аналітичних рахунках бухгалтерського обліку).

29.               Облік продуктів харчування (склад, класифікація, оцінка та завдання обліку продуктів харчування, складський облік надхо­дження продуктів харчування, облік використання продуктів хар­чування, відображення операцій з обліку продуктів харчування у бухгалтерії бюджетних установ на синтетичних та аналітичних ра­хунках бухгалтерського обліку).

30.               Облік виробничих витрат бюджетних установ (склад та ха­рактеристика виробничих витрат бюджетних установ, облік витрат виробничих (навчальних) майстерень, облік витрат підсобних (на­вчальних) сільських господарств, облік витрат на виготовлення експериментальних пристроїв, облік витрат на заготівлю і перероб­лення матеріалів).

31.               Облік витрат на науково-дослідні роботи (особливості нау­кового виробництва і задачі обліку витрат на НДР за договорами із замовниками, порядок складання господарських договорів і відпо­відальність сторін за їх виконання, склад і класифікація витрат на НДР, облік витрат на виробництво та калькулювання собівартості НДР, облік розрахунків із замовниками та співвиконавцями за ви­конані НДР).

32.              Облік власного капіталу (склад та характеристика власного капіталу, облік фондів у необоротних активах, облік фондів у ма­лоцінних та швидкозношуваних предметах, облік курсових різниць та результатів переоцінок).

33.               Облік результатів виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установ (порядок здійснення річних заключних оборо­тів, облік результатів кошторису за загальним і спеціальним фон­дами та відображення його на синтетичних та аналітичних рахун­ках бухгалтерського обліку).

34.              Інвентаризація активів і зобов'язань бюджетних установ (місце та роль інвентаризації в діяльності бюджетної установи, по­рядок оформлення проведення інвентаризацій в бюджетних уста­новах).

35.              Відображення результатів інвентаризації в обліку бюджет­них установ (перевірка та оформлення результатів інвентаризації, відображення в обліку інвентаризації активів і зобов'язань, порядок регулювання інвентаризаційних різниць).