Визначення бюджетної системи України та її принципів

Бюджетна система України — сукупність державного бюдже­ту та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного і адміністративно-територіальних устроїв і врегульована нормами права.

Бюджетна система України і Державний бюджет України вста­новлюються виключно Бюджетним кодексом України від 08.07.2010 № 2456-VI та Законами України «Про Державний бю­джет України».

Зведений бюджет є сукупністю показників бюджетів, що вико­ристовуються для аналізу та прогнозування економічного і соціа­льного розвитку держави.

Структуру бюджетної системи України відображено на рис. 1.1

ЗВЕДЕНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ

. . 1 . . . .

Т

Т

*

Т

державний бюджет України

зведений бюджет

авто-номної республіки Крим

Зведений бюджет областей

Зведений бюджет міст Києва і Севастополя

 

V

V

 

т

V

¥ Y ¥ Т

Бюджет АР Крим

Зведені бюджети міст республіканського значення

Зведений бюджет районів