Структура Плану рахунків і бухгалтерського балансу та методика їх складання

Економічні ресурси є матеріальною основою діяльності устано­ви. Від раціональності їхнього використання залежить ефектив­ність діяльності всіх структурних підрозділів бюджетної установи.

Керівництву установи необхідно мати вичерпну, достовірну інфор­мацію про необоротні та оборотні активи, їхню наявність у госпо­дарстві, стан та розміщення, а також про джерела їхнього форму­вання — власний капітал та зобов'язання. Таку інформацію, узагальнену та згруповану у відповідному порядку, отримують за допомогою бухгалтерського балансу.

Бухгалтерський баланс — це звіт про фінансовий стан устано­ви, що відображає її активи, пасиви та капітал у синтезованому ви­гляді на певну дату.

У бухгалтерському балансі бюджетних установ реалізується принцип двосторонності, який полягає в тому, що господарські за­соби установи відбиваються у двох аспектах:

•                 за речовим складом (матеріальні необоротні активи, грошові кошти, матеріали тощо);

•                 джерелами їх формування, які можуть бути власними й залу­ченими.

Бухгалтерський баланс будують у вигляді двосторонньої табли­ці. У лівій частині балансу, що називається активом відображають­ся склад і розміщення майна і коштів установи, а в правій, що нази­вається пасивом відображаються джерела утворення власного капіталу та зобов'язань бюджетної установи (табл. 3.1)

Таблиця 3.1

СХЕМА БУХГАЛТЕРСЬКОГО БАЛАНСУ

Актив

Сума

Пасив

Сума

Склад і розміщення акти­вів та витрати установи

 

Капітал, зобов'язання та до­ходи установи

 

Склад статей активу характеризує належність бюджетних уста­нов до галузей невиробничої сфери, а склад статей пасиву вказує, що бюджетні установи — це установи державної чи комунальної форми власності, які утримуються за рахунок державного або міс­цевих бюджетів.

Актив і пасив балансу складається з окремих статей, кожна з яких відображає розмір певного економічного однорідного виду майна або його джерел.

Статті бухгалтерського балансу, своєю чергою, об'єднуються в економічні однорідні групи майна та джерел його утворення — розділи. У бухгалтерському балансі бюджетної установи виділено три розділи активу і три розділи пасиву (табл. 3.2).

Таблиця 3.2

БУДОВА БУХГАЛТЕРСЬКОГО БАЛАНСУ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ

Актив

С