Сутність форм бухгалтерського обліку

Для обліку реєстрації господарських операцій установа застосо­вує різноманітні за формою, змістом, способами відображення і на­громадження інформації облікові регістри. Склад облікових регіст­рів, що їх веде бюджетна установа і визначає форму бухгалтерського обліку. Згідно із Законом України «Про бухгал­терський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV установа вибирає форму бухгалтерського обліку з ура­хуванням особливостей своєї діяльності та технології обробки об­лікових даних.

Форма бухгалтерського обліку — це система взаємопов'язаних облікових реєстрів (хронологічних і систематичних) із певною ме­тодикою відображення у них господарських операцій у певній по­слідовності.

Фактично застосовуються такі основні облікові форми: 1) меморіально-ордерна («Журнал-Головна») (рис. 3.15);

Рис. 3.15. Схема меморіально-ордерної форми обліку у бюджетних установах

Суть меморіально-ордерної форми полягає у тому, що на під­ставі перевірених і згрупованих за певною ознакою первинних до­кументів складають меморіальні ордери, в яких вказують кореспо­нденцію рахунків за здійсненою господарською операцією та її суму. Меморіальні ордери складають як на один документ, так і на групу однорідних первинних документів.

Інструкція про форми меморіальних ордерів бюджетних уста­нов та порядок їх складання, затверджена Наказом ДКУ від 27.07.00 № 68 передбачає використання у бюджетних установах 16 основних меморіальних ордерів у формі накопичувальних відомос­тей, кожна з яких має спеціальне призначення і специфічну будову, та одного меморіального ордера типової форми, призначеного для оформлення інших операцій, які не охоплені основними меморіа­льними ордерами (табл. 3.13).

Перевірені та взяті на облік первинні документи систематизують за датами здійснення операцій (у хронологічній послідовності) та зано­сять до меморіальних ордерів — накопичувальних відомостей.

Регістром синтетичного обліку за форми «Журнал-Головна» є книга «Журнал — Головна», яка і дала назву формі обліку.

Основними принципами меморіально-ордерної форми обліку є:

• оформлення бухгалтерських проведень меморіальними орде­рами;

•               розподіл синтетичного обліку на хронологічний і систематичний;

•               ведення аналітичного обліку на картках;

•               особлива будова книги «Журнал — Головна», яка розкриває кореспонденцію рахунків, що підвищує можливості аналізу й конт­ролю за правильністю записів.

Таблиця 3.13

ПЕРЕЛІК МЕМОРІАЛЬНИХ ОРДЕРІВ-НАКОПИЧУВАНИХ ВІДОМОСТЕЙ У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

м/о

Назва меморіального ордеру

Номер рахунка, субрахунку

1

Накопичувальна відомість за касовими операціями

380 (б)

301, 302