Синтетичний та аналітичний облік отриманих асигнувань

магниевый скраб beletage

Первинними документами щодо отримання бюджетних асигну­вань є виписки з реєстраційних та особових рахунків з органів Державного казначейства України.

Облік доходів у розпорядників коштів відповідно до Плану ра­хунків бухгалтерського обліку бюджетних установ ведеться на па­сивному рахунку 70 «Доходи загального фонду», характеристика субрахунків якого наведено в табл. 4.1.

Таблиця 4.1

ХАРАКТЕРИСТИКА СУБРАХУНКІВ ДО РАХУНКУ 70 «ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ»

Субрахунок

Характеристика субрахунку

з/п

номер

назва

1

701

Асигнування з держа­вного бюджету на утримання установи та інші заходи

Обліковують надходження, одержаних із загального фонду Державного бю­джету України на утримання бюджет­ної установи та інші заходи відповідно до кошторису доходів і видатків

2

702

Асигнування з місце­вого бюджету на утри­мання установи та інші заходи

Обліковують надходження, одержаних із загального фонду місцевого бюдже­ту на виконання заходів передбачених кошторисом доходів і видатків цієї установиУ кредит рахунку 70 записуються суми бюджетних коштів, що надійшли на видатки, передбачені кошторисом, згідно із затвер­дженим бюджетом. У дебет рахунку 70 записуються суми доходів, що списуються в кінці року на субрахунок 431.

Кредитовий залишок цих субрахунків протягом року показує суму асигнувань з бюджету наростаючим підсумком з початку ро­ку.Для обліку наявності та руху коштів загального фонду, які роз­міщають на рахунках органів ДКУ, використовують субрахунки рахунку 32 «Рахунки в казначействі»:

•                  321 «Реєстраційні рахунки» — для обліку коштів, виділених розпоряднику коштів для утримання установи та на централізовані заходи відповідно до кошторису;

•                  322 «Особові рахунки» — для обліку коштів, виділених з бю­джету головному розпоряднику коштів або розпоряднику коштів вищого рівня для подальшого їх розподілу та перерахування на ре­єстраційні рахунки.

За дебетом цих субрахунків відображається надходження бю­джетного асигнування на утримання установи або на здійснення централізованих заходів, за кредитом — його витрачання на під­ставі витягів з реєстраційного рахунку.

Кореспонденцію рахунків з обліку асигнувань із загального фо­нду бюджету відображено в табл. 4.2.

Таблиця 4.2

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ АСИГНУВАНЬ ІЗ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

Головний розпорядник бюджетних коштів

1

Одержано асигнування на власні видатки

321

701, 702

2

Одержано асигнування для фінансування підві­домчих установ (розпорядників коштів)

322

Розпорядник коштів нижчого рівня (які мають мережу)

1

Одержано асигнування від головного розпоря­дника коштів на власні видатки

321

701, 702

2

Одержано асигнування для фінансування роз­порядників коштів нижчого рівня та одержува­чів бюджетних коштів

322

Розпорядник коштів нижчого рівня (які не мають мережу)

1

Одержано асигнування від вищепоставленого розпорядника коштів на власні видатки

321

701, 702

Синтетичний облік надходження грошових коштів загального фонду відображається в бухгалтерському регістрі — меморіально­му ордері 2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів за­гального фонду в органах Державного казначейства України в установах банків» форми 381 (бюджет).

Меморіальні ордери складаються за кожним рахунком окремо: особовим, реєстраційним. Якщо установі відкрито декілька особо­вих, реєстраційних рахунків меморіальні ордери ведуться за кож­ним рахунком окремо з присвоєнням номерів відповідно 2 — 1, 2 — 2, 2 — 3.

ХАРАКТЕРИСТИКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

Характеристика аналітичного обліку доходів загального фонду відображено в табл. 4.3.

Таблиця 4.3

з/п

Форма аналітичного облі­ку

Характеристика форми

1

Картка аналітичного обліку отриманих аси­гнувань

Використовується для аналітичного обліку отриманих асигнувань. Картка ведеться в розрізі КЕКВ окремо за кожним КПКВ. Картка відкри­вається на рік

2

Книга аналітичного обліку асигнувань, пе­рерахованих підвідом­чим установам

Використовується в бюджетних установах та централізованих бухгалтеріях для аналітичного обліку асигнувань, перерахованих розпорядни­кам коштів нижчого рівня. Ведеться в розрізі КЕКВ. Книга відкривається на рік у розрізі під­відомчих установ. За кожним КПКВ відкрива­ється окрема книга

3

Книга обліку асигну­вань та прийнятих зо­бов'язань

Призначена для реєстрації угод, укладених бю­джетними установами у будь-якій формі, і конт­ролю за відповідністю прийнятих зобов'язань бюджетним асигнуванням. Книга відкривається на рік на підставі затвердженого кошторису до­ходів і видатків установи в розрізі КЕКВ, для кожного КПКВ відводяться окремі сторінки. Протягом року кошторисні призначення можуть корегуватися з урахуванням змін, що вносяться у порядку, встановленому чинним законодавст­вом України

Схему облікового процесу доходів загального фонду відобра­жено на рис. 4.4.

5. Облік доходів спеціального фонду бюджетних уста­нов (види доходів спеціального фонду, формування спе­ціального фонду за джерелами надходжень, синтетичний та аналітичний облік доходів спеціального фонду).