Формування спеціального фонду за джерелами надходжень

Обсяги надходжень до спеціального фонду проекту кошто­рису визначаються на підставі розрахунків, які складаються за кожним джерелом доходів та/або фінансування бюджету чи по­вернення кредитів до бюджету, що плануються на наступ­ний рік.

За основу цих розрахунків беруться такі показники:

•                 обсяг надання тих чи інших платних послуг, а також інші розрахункові показники (площа приміщень і вартість обладнання та іншого майна, що здаються в оренду, кількість місць у гуртожи­тках, кількість відвідувань музеїв, виставок тощо) та розмір плати в розрахунку на одиницю показника, який повинен встановлюватися відповідно до законодавства;

•                 прогнозне надходження зборів (обов'язкових платежів) до спеціального фонду бюджету;

•                 прогнозний обсяг повернення коштів до бюджету, що мають цільове призначення.

На підставі зазначених показників визначається сума надхо­джень на наступний рік за кожним їх джерелом з урахуванням кон­кретних умов роботи установи.

Під час формування показників, на підставі яких визначаються надходження планового періоду, обов'язково враховується рівень їх фактичного виконання за останній звітний рік, а також очікува­ного виконання за період, що передує планованому.

Показники повинні наводитися в обсязі, зазначеному в розраху­нку, і повністю відповідати показникам бухгалтерської звітності за відповідні періоди.

У процесі формування спеціального фонду проекту кошторису планування власних надходжень бюджетних установ здійснюється за групами та підгрупами відповідно до правил, визначених зако­нодавством для цієї категорії доходів бюджету.

Спеціальний фонд проекту кошторису передбачає зведення по­казників за всіма джерелами надходження коштів до цього фонду та відповідними напрямами їх використання.