Синтетичний та аналітичний облік доходів спеціального фонду

магниевый скраб beletage

Для обліку доходів спеціального фонду в Плані рахунків бухга­лтерського обліку бюджетних установ передбачено пасивний раху­нок 71 «Доходи спеціального фонду», характеристику субрахунків якого відображено в табл. 5.2.

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Таблиця 5.1

Групи

Підгрупи

Характеристика

Напрямки використання

надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

плата за послуги, що на­даються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

кошти, які надійшли бюджетним установам як плата за послуги, надання яких пов'язане з виконанням основних функцій та завдань бюджетних установ, а також за послуги із створення умов для початку реа­лізації інфраструктурних проектів

покриття витрат, пов'язаних з ор­ганізацією та наданням послуг, що надаються бюджетними уста­новами згідно з їх основною дія­льністю

надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльно­сті

кошти, які отримують бюджетні установи від господарсько-виробничої діяльності допомі­жних, навчально-допоміжних підприємств, господарств, майстерень, тощо; квартирна плата та плата за гуртожиток; від працевико- ристання засуджених; відрахування від заро­бітку або іншого доходу спецконтингенту за харчування, речове майно, комунально- побутові та інші надані йому послуги тощо

організацію додаткової (госпо­дарської) діяльності бюджетних установ;

господарські потреби бюджетних установ, включаючи оплату ко­мунальних послуг і енергоносіїв

плата за оренду майна бюджетних установ

кошти, які надійшли у повному обсязі за оренду майна, що їм належить, якщо інше не передбачено законом

утримання, облаштування, ре­монт та придбання майна бюдже­тних установ

надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

кошти, які надійшли від реалізації необоро­тних активів (крім нерухомого майна) та інших матеріальних цінностей, у т. ч. спи­саних, за здані як брухт і відходи чорні, ко­льорові, дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння у розмірах, що згідно із законодав­ством залишаються у розпорядженні уста­нови, а також кошти, отримані Національ­ною академією наук та бюджетними установами, що належать до її відання, від реалізації нерухомого майна

ремонт, модернізацію чи при­дбання нових необоротних акти­вів та матеріальних цінностей, покриття витрат, пов'язаних з ор­ганізацією збирання і транспор­тування відходів і брухту на при­ймальні пункти;

господарські потреби бюджетних установ, включаючи оплату ко­мунальних послуг і енергоносіїв

o\ \o

 

благодійні внески, гран­

надходження від всіх видів добровільної

організацію основної діяльності

 

ти та дарунки

безповоротної та безоплатної допомоги як

бюджетних установ

» о

щ

 

передача будь-яких видів майна, благодійні

 

 

внески, гранти та дарунки, у т. внески від

 

в 1

я

 

спонсорів та меценатів

 

а 1

кошти, що отримують

надходження інвестицій, які згідно із зако­

виконання відповідних цільових

-о 1

бюджетні установи від

нодавством надходять до бюджетних уста­

заходів

підприємств, організа­

нов, у тому числі на спорудження житло­

 

о а

цій, фізичних осіб та від

вих будинків

 

інших бюджетних уста­

 

 

нов для виконання ці­

 

 

ft

<8 в

а

льових заходів

 

 

власни.

кошти, що отримують

надходження депозитних сум, що отриму­

організацію основної діяльності

в

вищі та професійно-

ють вищі та професійно-технічні навчальні

бюджетних установ

а

а.

технічні навчальні за­

заклади від розміщення на депозитах тим­

 

клади від розміщення на

часово вільних бюджетних коштів, отрима­

 

депозитах тимчасово ві­

них за надання платних послуг, якщо таким

 

'1

льних бюджетних кош­

закладам законом надано відповідне право

 

тів, отриманих за надан­ня платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право

 

 


Таблиця 5.2

Субрахунок

Характеристика субрахунку

з/п

номер

назва

1

711

Доходи за кош­тами, отримани­ми як плата за послуги

Обліковують надходження, що отримані установою згідно з кошторисом як плата за послуги, що надають бюджетні установи згід­но з їх функціональними повноваженнями; кошти, що одержують бюджетні установи від господарської та/або виробничої діяльності; плата за оренду майна бюджетних установ; кошти, що отримують бюджетні установи від реалізації майна

2

712

Доходи за ін­шими джерела­ми власних над­ходжень бюджетних установ

Обліковують надходження установи для ви­конання окремих доручень, а також гранти, дарунки благодійні внески, інвестиції, що згі­дно з чинним законодавством отримують бю­джетні установи

3

713

Доходи за ін­шими надхо­дженнями спеці­ального фонду

Обліковують надходження установи, що на­лежать до інших надходжень спеціального фонду бюджету, для витрати згідно з кошто­рисом

4

714

Кошти батьків за надані послу­ги

Обліковують надходження за рахунок коштів батьків на утримання дітей у дитячих закла­дах та за інші послуги, крім шкіл — інтерна­тів

5

715

Доходи, спрямо­вані на покриття дефіциту зага­льного фонду

Обліковують кошти спеціального фонду, спрямовані на покриття дефіциту бюджету

6

716

Доходи за ви­тратами майбут­ніх періодів

Обліковують суми коштів за договорами з фі­зичними або юридичними особами за надані послуги, що надійшли у звітному році і не ви­користані, але які будуть витрачені в наступ­ному році на видатки, передбачені договора­ми

ХАРАКТЕРИСТИКА СУБРАХУНКІВ ДО РАХУНКУ 71 «ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ»

Для обліку доходів, якщо нараховану плату за послуги не мож­на в повному обсязі віднести до окремого виду доходу спеціально­го фонду призначений субрахунок 741 «Інші доходи бюджетних установ» рахунка 74 «Інші доходи».

Для зберігання коштів спеціального фонду і проведення операцій з ними установи відкривають спеціальні реєстраційні рахунки у від­повідному органі ДКУ, в яких уже відкриті реєстраційні рахунки.

Для обліку операцій на спеціальних реєстраційних рахунках за коштами спеціального фонду Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ призначено такі активні субрахунки:

•                 323 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги»;

•                 324 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень»;

•                 326 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших над­ходжень спеціального фонду».

Суми, що надійшли на спеціальні реєстраційні рахунки, запису­ють за дебетом субрахунків, використання коштів — за кредитом.

Кореспонденція рахунків з обліку доходів із спеціального фон­ду відображено в табл. 5.3.

Таблиця 5.3

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ДОХОДІВ ІЗ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція ра­хунків

Дебет

Кредит

Облік доходів від надання платних послуг

1

Нарахування плати за послуги, надання яких пов'язане з виконанням основних функцій та за­вдань бюджетної установи, від господарської та/або виробничої діяльності

364

711, 741

2

Нарахування плати за оренду майна бюджетної установи

364

711

3

Нарахування коштів від реалізації майна, відшкоду­вання вартості майна, завданих збитків тощо

363, 364

711

4

Надійшли кошти в іноземній валюті за надані по­слуги

318

711

5

Пред'явлені рахунки замовникам за надані послуги

633

711, 741

Облік доходів за іншими джерелами власних надходжень

1

Отримання спонсорських благодійних внесків та іншої гуманітарної допомоги

301, 302, 324

712

2

Зараховані благодійні внески в іноземній валюті

318

712

Закінчення табл. 5.3

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція ра­хунків

Дебет

Кредит

3

Надходження коштів для сплати іменних стипендій

324

712

4

Безоплатне отримання необоротних активів (зокре­ма надходження у натуральній формі)

103 — 122 812

712 401

5

Безоплатне отримання малоцінних та швидкозно­шуваних предметів (зокрема надходження у натура­льній формі)

221 812

712 411

6

Оприбуткування гуманітарної допомоги матеріалів і продуктів харчування

231 — 236 238, 239

712

Облік інших надходжень спеціального фонду

1

Отримання асигнувань із спеціального фонду (крім власних надходжень)

326

713

Облік доходів, що отримані від батьків за утримання дітей в дошкільних закладах

1

Нарахування плати за утримання дітей в дошкільних закладах

674

714

Облік доходів спрямованих на покриття дефіциту загального фонду

1

Спрямування доходів спеціального фонду на видат­ки, передбачені загальним фондом

711 — 713

715

2

Поновлення доходів спеціального фонду

715

711 — 713

Облік доходів за витратами майбутніх періодів

1

Переплата за навчання, яка зараховується на доходи за витратами майбутніх періодів

364

716

Первинними документами щодо нарахування доходів спеціаль­ного фонду є угоди, договори, акти виконаних послуг.

Первинними документами щодо отримання доходів спеціально­го фонду є виписки з спеціальних реєстраційних рахунків з орга­нів ДКУ.

Синтетичний облік нарахування доходів спеціального фонду ві­дображається у меморіальному ордері 14 «Накопичувальна відо­мість нарахування доходів спеціального фонду бюджетних уста­нов» — (форма 409 (бюджет). На кожен вид доходів спеціального фонду відкриваються окремі меморіальні ордери, які нумеруються відповідно 14 — 1, 14 — 2, 14 — 3.

У централізованих бухгалтеріях для обліку розрахунків з бать­ками на підставі відомостей за розрахунками складається меморіа­льний ордер 15 «Зведення відомостей за розрахунками з батьками на утримання дітей» — форма 406 (бюджет).

Для синтетичного обліку руху грошових коштів спеціального фонду призначено меморіальний ордер 3 «Накопичувальна відо­мість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Держа­вного казначейства України (установах банків)» — форма 382 (бю­джет). Ордер використовується для відображення в обліку операцій з надходження на рахунок установи доходів та здійснення касових видатків спеціального фонду.

Характеристику аналітичного обліку доходів спеціального фон­ду відображено в табл. 5.4.

Таблиця 5.4

ХАРАКТЕРИСТИКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

з/п

Форма аналітичного обліку

Характеристика форми

1

Картка аналітичного обліку отриманих асигнувань

Використовується для аналітичного обліку отри­маних асигнувань зі спеціального фонду держав­ного або місцевих бюджетів. Картка ведеться в розрізі кодів економічної класифікації видатків

2

Книга обліку асигну­вань, та прийнятих зобов'язань

Призначена для реєстрації угод, укладених бюдже­тними установами у будь-якій формі, і контролю за відповідністю прийнятих зобов'язань надходжен­ням інших доходів спеціального фонду. Книга від­кривається на рік на підставі затвердженого кош­торису доходів і видатків установи в розрізі кодів економічної класифікації видатків, для кожного коду програмної класифікації видатків відводяться окремі сторінки. Протягом року кошторисні при­значення можуть коригуватися з урахуванням змін, що вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством України

3

Відомість аналітич­ного обліку розраху­нків із батьками за утримання їхніх дітей у дитячих закладах

Призначена для аналітичного обліку нарахова­ної батьківської плати за утримання та навчання дітей

4

Картка ф. 292-а або книга 292

Призначена для аналітичного обліку сум, що отримані від батьків за утримання та навчання дітей

6. Облік доходів від реалізації товарів, робіт, послуг (види доходів від реалізації продукції, виробів і виконання робіт, облік доходів від реалізації виробів виробничих (навчаль­них) майстерень, облік доходів від реалізації продукції під­собних (навчальних) сільських господарств, облік доходів від реалізації науково-дослідних робіт за договорами)

До доходів від реалізації продукції, виробів і виконання робіт відносяться доходи отримані від реалізації виробів виробничих (навчальних) майстерень, доходи отримані від реалізації продукції підсобних (навчальних) сільських господарств закладів середньої освіти та доходів від реалізації науково-дослідних робіт (НДР) за договорами.

Реалізація виробів виробничих (навчальних) майстерень, підсо­бних (навчальних) сільських господарств та НДР за договорами об­ліковується на рахунку 72 «Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт», характеристику субрахунків якого відображено в табл. 6.1.

Для обліку доходів з виготовлення і реалізації продукції вироб­ничих (навчальних) майстерень призначено субрахунки:

•                  241 «Вироби виробничих (навчальних) майстерень» — для обліку готових виробів, виготовлених у виробничих (навчальних) майстерень, а також готової друкованої продукції;

•                  323 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги» — для обліку коштів, що надійшли установі від господарської та/або виробничої діяльності;

Схему облікового процесу доходів спеціального фонду відо­бражено нарис. 5.2.

•                  633 «Розрахунки із замовниками за виконані роботи і надані послуги з власних надходжень» — для обліку розрахунків із замов­никами за виконані роботи або надані послуги і за реалізовані гото­ві вироби, а також розрахунків з підприємствами і організаціями за роботи, виконані учнями в процесі виробничого навчання;

•                  721 «Реалізація виробів виробничих (навчальних) майсте­рень» — для обліку реалізації готових виробів, що випускають ви­робничі (навчальні) майстерні, а також готової друкованої продук­ції і наданих послуг;

ХАРАКТЕРИСТИКА СУБРАХУНКІВ ДО РАХУНКУ 72 «ДОХОДИ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ, ВИРОБІВ І ВИКОНАНИХ РОБІТ»

•                  821 «Витрати виробничих (навчальних) майстерень» — для обліку витрат на випуск готових виробів у виробничих (навчаль­них) майстернях, а також видання друкованої продукції та надання послуг.

Таблиця 6.1

Субрахунок

Характеристика субрахунку

з/п

номер

назва

1

721

Реалізація виробів виробничих (на­вчальних) майс­терень

Обліковується реалізація готових виробів, що випускають виробничі (навчальні) май­стерні, а також готової друкованої продук­ції і наданих послуг. За кредитом субраху­нку відображається сума реалізованих готових виробів, що випускають майстерні, а також готової друкованої продукції і на­даних послуг. За дебетом списують факти­чну собівартість реалізованих виробів, кре­дитується субрахунки 241 або 821. Кредитовий залишок за субрахунком відо­бражає суму прибутку, а дебетовий — зби­тки від реалізації виробів, друкованої про­дукції і наданих послуг.

2

722

Реалізація проду­кції підсобних (навчальних) сільських госпо­дарств

Обліковується реалізація продукції, що ви­пускається підсобними сільськими і нава­льно-дослідними господарствами. За кре­дитом субрахунку відображається сума реалізованої продукції, за дебетом — її планова собівартість, яка в кінці року кори­гується відповідно до фактичних витрат на її виробництво.

Кредитовий залишок за субрахунком відо­бражає суму прибутку, а дебетовий — зби­тки від реалізації виробів, друкованої про­дукції і наданих послуг.

Закінчення табл. 6.1

з/п

Субрахунок

Характеристика субрахунку

номер

назва

3

723

Реалізація науко­во-дослідних ро­біт за договорами

Обліковується вартість виконаних і зданих науково-дослідних і конструкторських ро­біт замовникам за договорами. За кредитом субрахунку відображається вартість вико­наних науково-дослідних та дослівно- конструкторських робіт і переданих замов­никам рахунків до оплати за вартістю вка­заною в угоді. За дебетом обліковують фа­ктичні собівартість виконаних і зданих замовникам робіт.

Кореспонденцію рахунків з обліку доходів від реалізації виробів виробничих навчальних майстерень відображено в табл. 6.2

Таблиця 6.2

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ДОХОДІВ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ВИ­РОБІВ ВИРОБНИЧИХ НАВЧАЛЬНИХ МАЙСТЕРЕНЬ

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Оприбуткування готових виробів, переданих з виробництва на склад

241

821

2

Реалізовані готові вироби навчально- виробничими майстернями

 

 

а) за фактичною собівартістю

721

241

б) реалізаційна вартість (без ПДВ)

633

721

в) сума ПДВ (якщо така продукція оподаткову­ється пдв)

633

641

г) надходження коштів від реалізації виробів

301, 323

633

3

Реалізовані послуги, надані виробничими (навчальними) майстернями на сторону

а) за фактичною собівартістю

721

821

б) реалізаційна вартість (без ПДВ)

633

721

в) сума ПДВ (якщо такі послуги оподаткову­ються ПДВ)

633

641

г) надходження коштів від реалізації наданих послуг

721

432

Для обліку доходів від реалізації продукції підсобних (навчаль­них) сільських господарств призначено субрахунки:

•                  251«Продукція підсобних навчальних сільськогосподарських господарств» — для обліку протягом року продукції підсобних сільських і навчально-дослідних господарств;

•                  323 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги» — для обліку коштів, що надійшли установі від господарської та/або виробничої діяльності;

•                  722 «Реалізація продукції підсобних (навчальних) сільських господарств» — для обліку реалізації продукції, що випускається підсобними сільськими і навчально-дослідними господарствами;

•                  822 «Витрати підсобних (навчальних) сільських госпо­дарств» — для обліку витрат підсобних сільських і навчально- дослідних господарств.

Кореспонденцію рахунків з обліку доходів від реалізації проду­кції підсобних (навчальних) сільських господарств відображено в табл. 6.3.

Таблиця 6.3

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ДОХОДІВ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ПІДСОБНИХ (НАВЧАЛЬНИХ) СІЛЬСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Оприбуткування продукції, переданої з ви­робництва на склад

251

822

2

Реалізація продукції підсобних (навчальних) сільських господарств

722

251

3

Надходження коштів від реалізації виробів і продукції підсобних (навчальних) сільських господарств

323

722

4

Списуються доходи від реалізації продукції

722

432

Для обліку доходів від реалізації НДР за договорами призначе­но субрахунки:

•                  323 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги» — для обліку коштів, що надійшли установі від господарської та/або виробничої діяльності;

•                  351 «Розрахунки із замовниками з авансів на науково- дослідні роботи» — для обліку авансів, одержаних від замовників у рахунок виконання науково-дослідних робіт за договорами;

•                  634 «Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті» — для обліку розрахунків із замовниками за виконані згідно з договорами науково-дослідні роботи;

•                  723 «Реалізація науково-дослідних робіт за договорами» — для обліку вартості виконаних і зданих науково-дослідних і конс­трукторських робіт замовникам за договорами;

•                  823 «Витрати на науково-дослідні роботи за договорами» — для обліку витрат на виконання науково-дослідних і конструктор­ських робіт за договорами з підприємствами і установами.

Списання результатів від реалізації НДР, виконаних за догово­рами, здійснюється за закінченими темами, які здані за актами за­мовникам.

Первинними документами щодо нарахування доходів від реалі­зації виробів виробничих (навчальних) майстерень, підсобних (на­вчальних) сільських господарств та науково-дослідних робіт за до­говорами є угоди, договори, акти приймання виконаних робіт (послуг), накладні.

Первинними документами щодо отримання доходів від реаліза­ції виробів виробничих (навчальних) майстерень, підсобних (на­вчальних) сільських господарств та науково-дослідних робіт за до­говорами є виписки з спеціальних реєстраційних рахунків з органів Державного казначейства.

Аналітичний облік доходів від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт відображається на багатогранних картках ф. 292-а (книзі ф. 292)

Для синтетичного обліку нарахованих доходів від реалізації про­дукції, виробів і виконаних робіт не призначено окремого меморіа­льного ордеру. Тому бюджетна установа може відображати нараху­вання доходів від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт як у меморіальному ордері 14 «Накопичувальна відомість нарахування доходів спеціального фонду бюджетних установ» — (форма 409 (бюджет)) так і у меморіальному ордері форми 274 (бюджет).

Кореспонденцію рахунків з обліку доходів від реалізації НДР за договорами відображено в табл. 6.4.

Таблиця 6.4

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ДОХОДІВ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ НДР ЗА ДОГОВОРАМИ

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Надходження авансів від замовників за догово­рами на виконання НДР за договорами

323

351

Закінчення Таблиця 6.4

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

з/п

Дебет

Кредит

2

Надходження від замовників сум на оплату ра­хунків за виконані НДР за договорами

323

634

3

Залік авансів, одержаних від замовників на НДР за договорами відповідно до чинного за­конодавства України

351

634

4

Здавання замовникам виконаних НДР за варті­стю, що передбачена в договорі

634

723

5

Списуються доходи від реалізації виконаних робіт

723

432

7. Облік видатків бюджетних установ (характеристика видатків бюджетних установ та їх класифікація, облік ка­сових та фактичних видатків, облік видатків загального та спеціального фондів)