Синтетичний та аналітичний облік доходів спеціального фонду

Для обліку доходів спеціального фонду в Плані рахунків бухга­лтерського обліку бюджетних установ передбачено пасивний раху­нок 71 «Доходи спеціального фонду», характеристику субрахунків якого відображено в табл. 5.2.

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Таблиця 5.1

Групи

Підгрупи

Характеристика

Напрямки використання

надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

плата за послуги, що на­даються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

кошти, які надійшли бюджетним установам як плата за послуги, надання яких пов'язане з виконанням основних функцій та завдань бюджетних установ, а також за послуги із створення умов для початку реа­лізації інфраструктурних проектів

покриття витрат, пов'язаних з ор­ганізацією та наданням послуг, що надаються бюджетними уста­новами згідно з їх основною дія­льністю

надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльно­сті

кошти, які отримують бюджетні установи від господарсько-виробничої діяльності допомі­жних, навчально-допоміжних підприємств, господарств, майстерень, тощо; квартирна плата та плата за гуртожиток; від працевико- ристання засуджених; відрахування від заро­бітку або іншого доходу спецконтингенту за харчування, речове майно, комунально- побутові та інші надані йому послуги тощо

організацію додаткової (госпо­дарської) діяльності бюджетних установ;

господарські потреби бюджетних установ, включаючи оплату ко­мунальних послуг і енергоносіїв

плата за оренду майна бюджетних установ

кошти, які надійшли у повному обсязі за оренду майна, що їм належить, якщо інше не передбачено законом

утримання, облаштування, ре­монт та придбання майна бюдже­тних установ

надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)