ПЕРЕДМОВА

Навчальний посібник для самостійної підготовки студентів спе­ціальності «Облік і аудит» спеціалізації «Облік і аудит підприєм­ницької діяльності» та «Облік в бюджетних установах» до компле­ксного державного екзамену з фахових дисциплін.

Слід зазначити, що дисципліни «Фінансовий облік 1 і 2» та «Облік в бюджетних установах» є одними із спеціальних предметів циклу нормативних дисциплін, відповідно до діючого 01II І, з під­готовки бакалаврів за всіма спеціальностями напряму «Економіка і підприємництво».

Посібник підготовлено з врахуванням вимог національних по­ложень (стандартів) бухгалтерського обліку, плану рахунків, вра­ховуючи останні зміни та доповнення, а також інших нормативних документів.

У навчальному посібнику враховані зміни, що відбулися в сис­темі обліку та дається нормативна база враховуючи останні зміни, в т.ч. які набрали чинності з 1 січня 2011 року.

Посібник дає можливість студентам оволодіти економічними знаннями щодо методики ведення фінансового (бухгалтерського) обліку та обліку в бюджетних установах при підготовці до держав­ного екзамену.

У посібнику систематизовано навчальний матеріал таким чи­ном, щоб студенти могли засвоїти методику обліку в бюджетних установах з мінімальними витратами часу в умовах кредитно- модульної системи.

Навчальний посібник включає в себе майже всі компоненти ме­тодичного забезпечення дисциплін:

перелік тем, стислий курс лекцій; контрольні запитання; за­вдання для самоконтролю знань у вигляді тестів; список рекомен­дованої літератури.

Навчальний посібник підготовлений для студентів вищих навчаль­них закладів, які здобувають освіту за спеціальністю «Облік і аудит».

Використання посібника дозволяє студентам систематизувати та упорядкувати знання, які вони отримали зі спеціальних дисцип­лін та підвищить рівень підготовки до державного іспиту.

Автори навчального посібника:

Є. Ю. Шара, кандидат економічних наук, доцент

О. М. Андрієнко, старший викладач

Л. І. Жидєєва, кандидат економічних наук, доцент