Згідно з бюджетною класифікацією видатки класифікуються за:

магниевый скраб beletage

1)             функціями, з виконанням яких пов'язані видатки та кредиту­вання бюджету (функціональна класифікація видатків та кредиту­вання бюджету);

2)              бюджетними програмами (програмна класифікація видатків та кредитування бюджету);

3)             ознакою головного розпорядника бюджетних коштів (відомча класифікація видатків та кредитування бюджету);

4)                економічною характеристикою операцій, при проведенні яких здійснюються ці видатки (економічна класифікація видатків бюджету).

Функціональна класифікація видатків (КФКВ) має такі рівні де­талізації:

1) розділи, в яких систематизуються видатки, пов'язані з вико­нанням функцій держави, Автономної Республіки Крим чи місце­вого самоврядування;

2) підрозділи та групи, в яких конкретизуються видатки на ви­конання функцій держави, Автономної Республіки Крим чи місце­вого самоврядування.

Відомча класифікація видатків (КВКВ) містить перелік голо­вних розпорядників бюджетних коштів для систематизації видатків та кредитування бюджету за ознакою головного розпорядника бю­джетних коштів.

На основі відомчої класифікації видатків ДКУ складає та веде єдиний реєстр розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів.

Програмна класифікація видатків (КПКВ) використовується у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному про­цесі.

До застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів використовується тимчасова класифікація видатків, яка затверджується Міністерством фінансів України.

Перші три класифікаційні групи виконують адресну функцію щодо видатків відповідних розпорядників коштів загалом і мають досить обмежене використання у процесі бухгалтерського обліку, а саме коди класифікацій виступають одним із основних реквізитів облікових регістрів та форм фінансової звітності.

Економічна класифікація видатків (КЕКВ) на відміну від попе­редніх, має забезпечує єдиний підхід до всіх учасників бюджетного процесу з точки зору виконання бюджету. Тобто економічна кла­сифікація видатків призначена для чіткого розмежування видатків бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів за економі­чними ознаками з детальним розподілом коштів за їх предметними ознаками (заробітна плата, нарахування, усі види господарської ді­яльності, виплати населенню, що іменуються як трансферти насе­ленню, та інші категорії).

Економічна класифікація видатків бюджетних установ багаторі­внева. На першому рівні видатки бюджетних установ поділяються на 3 групи:

поточні видатки (1000) у практиці бюджетного процесу їх ще виокремлюють як видатки споживання — це частина видатків бю­джетів, які забезпечують поточне функціонування органів держав­ної влади та місцевого самоврядування, бюджетних установ, пото­чні міжбюджетні трансферти та видатки на фінансове забезпечення заходів соціального захисту населення та соціально-культурної сфери, а також інші видатки, не віднесені до видатків розвитку та нерозподілених видатків.

капітальні видатки (2000) або видатки розвитку — це видатки бюджетів на фінансове забезпечення наукової, інвестиційної та ін­новаційної діяльності, зокрема: фінансове забезпечення капіталь­них вкладень виробничого і невиробничого призначення; фінансо­ве забезпечення структурної перебудови економіки; інші видатки, пов'язані з розширеним відтворенням;

нерозподілені видатки (3000) — це видатки з резервних фондів державного і місцевих бюджетів та фондів непередбачених видат­ків Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних та міс­цевих адміністрацій, виконкомів місцевих рад.

На другому рівні видатки бюджетних установ поділяються на підгрупи, на третьому рівні видатки бюджетних установ поділя­ються на статті, на четвертому рівні видатки бюджетних установ поділяються на під статті.

Детальна характеристика видатків економічної класифікації на­ведена в наказі ДКУ від 25.11.2008 р. № 495 «Про затвердження Ін­струкції щодо застосування економічної класифікації видатків бю­джету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету» (табл. 7.1).

Таблиця 7.1

ЕКОНОМІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Код

Найменування

1000

Поточні видатки

1100

Видатки на товари і послуги

1110

Оплата праці працівників бюджетних установ

1111

Заробітна плата

1112

Грошове утримання військовослужбовців

1120

Нарахування на заробітну плату

1130

Придбання товарів і послуг

1131

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інве­нтар та обмундирування

1132

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

1133

Продукти харчування

1134

Оплата послуг (крім комунальних)

1135

Інші видатки

1140

Видатки на відрядження

Продовження табл. 7.1

Код

Найменування

1150

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеці­ального призначення, що мають загальнодержавне значення

1160

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1161

Оплата теплопостачання

1162

Оплата водопостачання і водовідведення

1163

Оплата електроенергії

1164

Оплата природного газу

1165

Оплата інших комунальних послуг

1166

Оплата інших енергоносіїв

1170

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення

1171

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації держав­них (регіональних) програм

1172

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не від­несені до заходів розвитку

1200

Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями

1300

Субсидії і поточні трансферти

1310

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаці­ям)

1320

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

1340

Поточні трансферти населенню

1341

Виплата пенсій і допомоги

1342

Стипендії

1343

Інші поточні трансферти населенню

1350

Поточні трансферти за кордон

2000

Капітальні видатки

2100

Придбання основного капіталу

2110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

2120

Капітальне будівництво (придбання)

2121

Будівництво (придбання) житла

Закінчення табл. 7.1

Код

Найменування

2123

Інше будівництво (придбання)

2130

Капітальний ремонт

2131

Капітальний ремонт житлового фонду

2133

Капітальний ремонт інших об'єктів

2140

Реконструкція та реставрація

2141

Реконструкція житлового фонду

2143

Реконструкція інших об'єктів

2144

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

2200

Створення державних запасів і резервів

2300

Придбання землі і нематеріальних активів

2400

Капітальні трансферти

2410

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2420

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

2430

Капітальні трансферти населенню

2440

Капітальні трансферти за кордон

2450

Капітальні трансферти до бюджету розвитку

3000

Нерозподілені видатки

Крім того, пропонуючи політику структурних реформ у сфері видатків бюджету та враховуючи світовий досвід функціонування вищих навчальних закладів I—IV рівнів акредитації та наукових установ передбачено здійснення поточних видатків на підготовку кадрів вищими навчальними закладами за КЕКВ 1172 «Окремі за­ходи розвитку з реалізації державних (регіональних) програм», ка­пітальні видатки — за КЕКВ 2410 «Капітальні трансферти підпри­ємствам (установам, організаціям)».

Захищеними видатками бюджету визнаються видатки загально­го фонду бюджету, обсяг яких не може змінюватися при здійсненні скорочення затверджених бюджетних призначень.

Захищеними видатками Державного бюджету України визна­чаються видатки загального фонду на:

•                оплату праці працівників бюджетних установ;

•                нарахування на заробітну плату;

•                придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

•                забезпечення продуктами харчування;

•                оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

•                обслуговування державного боргу;

•                поточні трансферти населенню;

•                поточні трансферти місцевим бюджетам;

•                підготовку кадрів вищими навчальними закладами I — IV рі­внів акредитації;

•                забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабі­літації, виробами медичного призначення для індивідуального ко­ристування;

•                  фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково- технічні розробки;

•                роботи та заходи, що здійснюються на виконання Загальноде­ржавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та пе­ретворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, та роботи з посилення бар'єрних функцій зони відчуження.