Облік касових та фактичних видатків, облік видатків загального та спеціального фондів

магниевый скраб beletage

Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ не передбачено окремих рахунків для обліку касових видатків, оскіль­ки ці видатки збігаються з кредитом рахунку 32 «Рахунки в казна­чействі», характеристика субрахунків якого відображено в табл. 7.2

Таблиця 7.2

ХАРАКТЕРИСТИКА СУБРАХУНКІВ ДО РАХУНКУ 32 «РАХУНКИ В КАЗНАЧЕЙСТВІ»

Субрахунок

Характеристика субрахунку

з/п

номер

назва

1

321

Реєстраційні рахунки

Обліковуються кошти, отримані із за­гального фонду бюджету на утриман­ня установи та на централізовані захо­ди відповідно до кошторису

2

322

Особові рахунки

Головними розпорядниками бюджет­них коштів та розпорядниками бю­джетних коштів нижчого рівня, які мають підвідомчі установи, облікову­ються кошти, призначені для переказів підвідомчим установам

Закінчення табл. 7.2

Субрахунок

Характеристика субрахунку

з/п

номер

назва

3

323

Спеціальні реєстра­ційні рахунки для об­ліку коштів, отрима­них як плата за послуги

Обліковуються кошти, що надійшли установі як плата за послуги, що на­даються бюджетними установами згі­дно з їх функціональними повнова­женнями; кошти, що отримують бюджетні установи від господарської діяльності; плата за оренду; кошти, що отримують бюджетні установи від ре­алізації майна

4

324

Спеціальні реєстра­ційні рахунки для об­ліку коштів, отрима­них за іншими джерелами власних надходжень

Обліковуються кошти, які надішли установі для виконання окремих дору­чень, а також гранти, дарунки благо­дійні внески, інвестиції, що згідно 3 чинним законодавством отримують бюджетні установи (грошовій та нату­ральній формі)

5

325

Спеціальні реєстра­ційні рахунки для об­ліку депозитних сум

Обліковуються депозитні кошти, які надішли на адресу установи і з на­станням відповідних умов підлягають поверненню або перерахуванню за призначенням

6

326

Спеціальні реєстра­ційні рахунки для об­ліку інших надхо­джень спеціального фонду

Обліковуються кошти установи, що належать до інших надходжень спеці­ального фонду бюджету

7

328

Інші рахунки в казна­чействі

Обліковуються кошти, що надходять на ім установи і не зазначені в суб­рахунках 321 326

За кредитом цих субрахунків відображають здійснені касові ви­датки бюджетних установ, тобто суми, отримані з рахунків у орга­нах ДКУ готівкою або перераховані у безготівковому порядку. Од­ночасно робиться запис у дебет інших субрахунків залежно від напряму видатків.

Первинними документами щодо проведення касових видатків є виписки з особових, реєстраційних, спеціальних реєстраційних ра­хунків з органів ДКУ.

Бухгалтерські записи щодо збільшення чи відновлення касових видатків виконуються на підставі виписок із реєстраційних, спеціа­льних реєстраційних рахунків і прикладених до них документів у накопичувальних відомостях — меморіальних ордерах.

Кореспонденцію рахунків з обліку касових видатків відображе­но в табл. 7.3

Таблиця 7.3

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

з/п

дебет

кредит

Облік касових видатків загального фонду

1

Одержано в касу готівку для виплати заробітної плати, грошового забезпечення, стипендій та видання коштів підзвітним особам

301

321

2

Перераховано єдиний соціальний внесок до пе­нсійного фонду

65

321

3

Перераховано суми постачальникам згідно з пред'явленими рахунками за придбані матеріа­льні ЦІННОСТІ

 

 

 

У порядку планових платежів

361

321

 

шляхом попередньої оплати

364

 

 

шляхом надходження матеріальних цінностей

675

 

4

Перераховано суми оплати за комунальні по­слуги та енергоносії

675

321

Облік касових видатків спеціального фонду

1

Одержано в касу готівку для виплати заробітної плати, грошового забезпечення, стипендій та видання коштів підзвітним особам

301

323

2

Перераховано єдиний соціальний внесок до пе­нсійного фонду

65

323

3

Здійснено оплату постачальникам за товарно- матеріальні цінності та надані послуги

 

 

 

науковими бюджетними установами

631

323, 324, 326

 

у порядку планових платежів

361

 

шляхом попередньої оплати

364

 

 

шляхом надходження матеріальних цінностей

675

 

Синтетичний облік касових видатків відображається:

•                  за загальним фондом — у меморіальному ордері 2 «Накопи­чувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в орга­нах Державного казначейства України (установах банків)» форми 381 (бюджет);

•                  за спеціальним фондом — у меморіальному ордері 3 «Нако­пичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)» фо­рми 382 (бюджет).

Схему облікового процесу касових видатків відображено на рис. 7.2.

Характеристику аналітичного обліку касових видатків відобра­жено в табл. 7.4.

Таблиця 7.4

ХАРАКТЕРИСТИКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ

№ з/п

Форма аналітично­го обліку

Характеристика форми

1

Картка аналітич­ного обліку касо­вих видатків

Використовується для аналітичного обліку касо­вих видатків у бюджетних установах та централі­зованих бухгалтеріях. Картка ведеться в розрізі КЕКВ. За кожним КПКВ, за загальним та спеціа­льним фондами, за кожним видом коштів спеціа­льного фонду складаються окремі картки. У централізованих бухгалтеріях для установ, що об­слуговуються, складаються окремі картки за кож­ною установою в розрізі зазначених параметрів та загальна картка за всіма обслуговуючими устано­вами. Картка відкривається щомісячно та запов­нюється щоденно бухгалтером на підставі виписки органу ДКУ (установи банку). Суми відшкодова­них касових видатків записуються на зворотному боці картки

Первинними документами фактичних видатків є досить різно­манітним — документація щодо надходження необоротних активів (накладні), видаткові документи щодо запасів (видаткові накладні), первинна документація з нарахування заробітної плати (розрахун­ково-платіжні відомості), звіти про використання коштів, акти при­йняття виконаних робіт тощо.

Для обліку фактичних витрат бюджетних установ Планом раху­нків бухгалтерського обліку бюджетних установ передбачено Клас 8 «Витрати», який включає синтетичні рахунки відображені в табл. 7.5.

Таблиця 7.5

ХАРАКТЕРИСТИКА СУБРАХУНКІВ КЛАСУ 8 «ВИТРАТИ»

Субрахунок

Характеристика субрахунку

з/п

номер

назва

1

801

Видатки з держав­ного бюджету на утримання уста­нови та інші захо­ди

Обліковують фактичні видатки, здійснені за рахунок коштів, одержаних із загального фонду Державного бюджету на утримання бюджетної установи та інші заходи відпо­відно до кошторису доходів і видатків

2

802

Видатки з місце­вого бюджету на утримання уста­нови та інші захо­ди

Обліковують фактичні видатки, здійснені за рахунок коштів, одержаних із загального фонду місцевого бюджету на виконання за­ходів передбачених кошторисом доходів і видатків цієї установи

3

811

Видатки за кош­тами, отриманими як плата за послу­ги

Обліковують фактичні видатки спеціально­го фонду, проведені за рахунок надхо­джень, що отримані установою згідно з кошторисом доходів і видатків як плата за послуги. На цьому субрахунку облікову­ються витрати для проведення господарсь­кої та/або виробничої діяльності

4

812

Видатки за інши­ми джерелами власних надхо­джень

Обліковують фактичні видатки спеціально­го фонду за кошторисом доходів і видатків у частині інших джерел власних надхо­джень

5

813

Видатки за інши­ми надходження­ми спеціального фонду

Обліковують фактичні видатки спеціально­го фонду кошторису доходів і видатків установи в частині інших надходжень спе­ціального фонду

Використання субрахунків 801, 802, 811 — 813 доволі широке. Зокрема, їх використовують і в обліку операцій з грошовими кош­тами, і в обліку розрахунків із заробітної плати та операцій з пога­шення заборгованості із заробітної плати, обліку операцій з необо­ротними активами, запасами тощо.

Однак незмінним є принцип, згідно з яким за дебетом цих раху­нків відображають списання понесених витрат на фактичні видат­ки, а за кредитом відображають зменшення (поновлення) витрат у разі відшкодування касових видатків відповідно до чинного зако­нодавства.

Кореспонденцію рахунків з обліку фактичних видатків відобра­жено в табл. 7.6.

Таблиця 7.6

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ФАКТИЧНИХ ВИДАТКІВ

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

з/п

Дебет

Кредит

Облік фактичних видатків загального фонду

1

Нарахована заробітна плата працівникам установи та грошове забезпечення військо­вослужбовцям

801, 802

661

2

Нарахована стипендія стипендіатам

801

662

3

Нараховано єдиний соціальний внесок

801, 802

65

4

Списано витрати на відрядження згідно із затвердженим звітом про використання коштів або підзвіт

801, 802

362

5

Списано згідно з актами витрачені товар­но-матеріальні цінності

801, 802

231 — 235, 238

6

Зараховано на видатки установи комуна­льні послуги

801, 802

675

Облік фактичних видатків спеціального фонду

1

Нарахована заробітна плата працівникам установи та грошове забезпечення військо­вослужбовцям

811

661

2

Нараховано єдиний соціальний внесок

811

65

3

Списано витрати на відрядження згідно із затвердженим звітом про використання коштів або підзвіт

811 — 813

362

4

Списано згідно з актами витрачені товар­но-матеріальні цінності

811 — 813

231 — 235, 238

5

Зараховано на видатки установи витрати з комунальних послуг

811 — 813

675

Наприкінці року в останній день грудня здійснені протягом ро­ку фактичні видатки списуються заключними оборотами на резуль­тат виконання кошторису.

ХАРАКТЕРИСТИКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ФАКТИЧНИХ ВИДАТКІВ

Характеристику аналітичного обліку фактичних видатків відо­бражено в табл. 7.7.

Таблиця 7.7

з/п

Форма аналітичного обліку

Характеристика форми

1

Картка аналітичного обліку фактичних видатків

Використовується бюджетними установами та централізованими бухгалтеріями для аналітич­ного обліку фактичних видатків. Картка ведеть­ся щомісячно в розрізі кодів економічної класи­фікації видатків. За кожним кодом програмної класифікації видатків, за загальним та спеціаль­ним фондами, за кожним видом коштів спеціа­льного фонду складаються окремі картки. У централізованих бухгалтеріях для установ, що обслуговуються, складаються окремі картки за кожною установою в розрізі зазначених параме­трів та загальна картка за всіма обслуговуючими установами. Записи про суми фактичних видат­ків установи здійснюються на підставі даних меморіальних ордерів. Суми відшкодованих фа­ктичних видатків записуються на зворотному боці картки

Схему облікового процесу фактичних видатків відображено на рис. 7.3.

8. Порядок складання, розгляду й затвердження кош­торису доходів і видатків (поняття кошторису доходів і видатків та його види, складання проектів кошторисів, розгляд і затвердження кошторисів, порядок внесення змін до кошторисів)