Поняття кошторису доходів і видатків та його види : Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях : B-ko.com : Книги для студентів

Поняття кошторису доходів і видатків та його види

Установи, що утримуються за рахунок коштів бюджетів, для забезпечення своєї діяльності й виконання покладених на них функцій складають кошторис, який є важливим інструментом планування, так і контролю фінансової політики бюджетної установи. Основним документом, що регулює процеси складан­ня, розгляду й затвердження кошторисів бюджетних установ є Порядок складання, розгляду, затвердження й основні вимоги щодо виконання кошторисів бюджетних установ, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 (зі змінами).

Кошторис бюджетної установи — основний плановий фінан­совий документ бюджетної установи, яким на бюджетний період встановлюються повноваження щодо отримання надходжень і роз­поділ бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів для виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до бю­джетних призначень.

Бюджетне асигнування — повноваження розпорядника бю­джетних коштів, надане відповідно до бюджетного призначення, на взяття бюджетного зобов'язання та здійснення платежів, яке має кількісні, часові та цільові обмеження.

Бюджетне призначення — повноваження головного розпоряд­ника бюджетних коштів, надане Бюджетним кодексом України, за­коном про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), яке має кількісні, часові і цільові обмеження та дозволяє надавати бюджетні асигнування.

Бюджетне зобов'язання — будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладення до­говору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогі­чних операцій протягом бюджетного періоду, згідно з якими не­обхідно здійснити платежі протягом цього ж періоду або в майбутньому.

Відповідно до Порядку 228 кошторис бюджетних установ має такі складові частини відображені на рис. 8.1.

Разом з кошторисом затверджуються такі документи:

План асигнувань загального фонду бюджету (за винятком на­дання кредитів з бюджету) — це помісячний розподіл бюджетних асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету), затвердже­них у загальному фонді кошторису, за скороченою формою еконо­мічної класифікації видатків, який регламентує протягом бюджет­ного періоду взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів відповідно до зазначених зобов'язань.

Скорочена економічна класифікація видатків бюджету включає:

•                оплату праці працівників бюджетних установ (код 1110);

•                нарахування на заробітну плату (код 1120);

•                медикаменти та перев'язувальні матеріали (код 1132);

•                продукти харчування (код 1133);

•                оплату комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160);

•                 дослідження і розробки, окремі заходи розвитку із реалізації державних (регіональних) програм (код 1171);

•                 окремі заходи розвитку із реалізації державних (регіональних) програм, не зараховані до заходів розвитку (код 1172);

•                поточні трансферти населенню (код 1340);

•                 решта економічних категорій видатків відображаються зага­льною сумою за кодом 5000 «Інші видатки».

План надання кредитів із загального фонду бюджету — це по­місячний розподіл надання кредитів з бюджету, затверджених у за­гальному фонді кошторису, за класифікацією кредитування бюдже­ту, який регламентує протягом бюджетного періоду взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів відповідно до за­значених зобов'язань.

План спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видат­ків) — це помісячний розподіл бюджетних асигнувань (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), затверджених у спеціальному фонді кошторису, за скороченою фо­рмою економічної класифікації видатків або класифікацією креди­тування бюджету, який регламентує протягом бюджетного періоду взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів відповідно до зазначених зобов'язань, в розрізі доходів бюджету за кодами класифікації доходів бюджету, фінансування бюджету за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зо­бов'язання, повернення кредитів до спеціального фонду бюджету за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бю­джету і класифікації кредитування бюджету.

План використання бюджетних коштів — це розподіл бюджет­них асигнувань, затверджених у кошторисі, в розрізі видатків бю­джету, структура яких відповідає повній економічній класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету.

Помісячний план використання бюджетних коштів — це помі­сячний розподіл бюджетних асигнувань, затверджених у коштори­сі, за скороченою економічною класифікацією видатків бюджету, який регламентує для вищих навчальних закладів I — IV рівня ак­редитації та наукових установ, що утримуються за рахунок бюдже­тних коштів, протягом бюджетного періоду взяття бюджетних зо­бов'язань та здійснення платежів відповідно до зазначених зобов'язань.

Вище перелічені документи є невід'ємними частинами кошто­рису і затверджуються разом із цим кошторисом. Форми зазначе­них документів затверджуються Міністерством фінансів України відповідно до наказу від 28.01.2002 № 57 «Про затвердження доку­ментів, що застосовуються в процесі виконання бюджету». Затвер­джені форми плану використання бюджетних коштів і помісячного плану використання бюджетних коштів можуть бути доповнені ін­шими показниками.

У практиці бюджетного процесу виділяють такі види коштори­сів, відображені у табл. 8.1.

Кошториси не складаються за бюджетними програмами, при­значення за якими встановлюються законом про Державний бю­джет України за загальнодержавними витратами та рішенням від­повідної ради про затвердження місцевого бюджету у частині міжбюджетних трансфертів, здійснення передачі бюджетних при­значень головним розпорядникам бюджетних коштів і бюджетних програм щодо виконання державою гарантійних зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії, мобілізаційної підго­товки галузей національної економіки, резервного фонду місцевих бюджетів, а також за бюджетними програмами щодо виплати пен­сій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пен­сійними програмами.

Таблиця 8.1

ВИДИ КОШТОРИСІВ

Індивідуальні кошториси

Установа незалежно від того, чи веде вона облік самостійно, чи обслуговується централізованою бухгалтерією, для забезпе­чення своєї діяльності складає індивідуальні кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання креди­тів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду за кожною виконуваною нею бюджетною програмою (функцією), а вищі навчальні заклади та наукові установи також індивідуа­льні плани використання бюджетних коштів та індивідуальні помісячні плани використання бюджетних коштів

Зведені кош­ториси

Зведені кошториси, зведені плани асигнувань загального фон­ду бюджету, зведені плани надання кредитів із загального фон­ду бюджету та зведені плани спеціального фонду — це зведен­ня показників індивідуальних кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загаль­ного фонду бюджету, планів спеціального фонду розпорядни­ків бюджетних коштів нижчого рівня, що складаються голо­вним розпорядником для подання Мінфіну, Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, місцевим фінансовим органам

Кошториси на централізова­ні заходи

Складається міністерством, відомством, органом виконавчої влади або місцевого самоврядування для фінансування видат­ків на разові заходи. Бюджетні асигнування на централізовані заходи, які здійснюються головними розпорядниками, вклю­чаються до кошторисів тільки у разі, коли проведення таких заходів за рахунок коштів бюджету не суперечить законодав­ству

Зведені кошториси не затверджуються.

До централізованих заходів належать заходи з організації та здійснення безпосередньо апаратом головного розпорядника або апаратом уповноваженого ним розпорядника нижчого рівня або уповноваженою ним установою закупівель товарів, робіт і послуг у рамках реалізації затверджених у встановленому порядку держав­них цільових програм, а також загальнодержавних заходів програ­много характеру з метою забезпечення відповідними товарами, ро­ботами, послугами закладів та установ системи головного розпорядника та/або співвикоиавців відповідних державних цільо­вих програм.