Порядок складання проектів кошторисів:

Складання і затвердження кошторису починається із розроб­лення проекту кошторису доходів і видатків бюджетною устано­вою. Цей документ містить приблизні показники, оскільки остато­чні будуть визначені після погодження проекту кошторису із розпорядником вищого рівня.

Рух інформації у процесі проектування кошторисів відобража­ється нарис. 8.2.

Проекти кошторисів складаються усіма установами на наступ­ний бюджетний рік, якщо ці установи функціонували до початку року, на який плануються видатки бюджету та/або надання креди­тів з бюджету. У разі коли установи утворені не з початку року, кошториси складаються і затверджуються для кожної установи з часу її утворення до кінця бюджетного року в загальному порядку.

У частині надходжень проектів кошторисів зазначаються пла­нові обсяги, які передбачається спрямувати на здійснення видатків бюджету та надання кредитів з бюджету із загального та спеціаль­ного фондів проектів відповідних бюджетів.

У процесі складання та затвердження проектів кошторисів за­лишки бюджетних коштів за спеціальним фондом кошторисів не плануються.

Обсяги надходжень до спеціального фонду проекту кошторису визначаються на підставі розрахунків, які складаються за кожним джерелом доходів та/або фінансування бюджету чи повернення кредитів до бюджету, що плануються на наступний рік.

Бюджетний запит — це документ, підготований головним роз­порядником бюджетних коштів, що містить пропозиції з відповід­ними обґрунтуваннями щодо обсягу бюджетних коштів, необхід­них для його діяльності на наступний бюджетний рік.

У разі обмеження терміну формування бюджетних запитів го­ловними розпорядниками Мінфін, Міністерство фінансів Автоном­ної Республіки Крим, місцеві фінансові органи надають дозвіл го­ловним розпорядникам самостійно визначати порядок та обсяг одержання необхідних даних для забезпечення своєчасного форму­вання і подання бюджетних запитів.