Порядок розгляду і затвердження кошторисів

У двотижневий строк з дня прийняття закону про Державний бюджет України, відповідного рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад Мінфін, Міністерство фінансів Ав­тономної Республіки Крим, місцеві фінансові органи доводять до головних розпорядників лімітні довідки про бюджетні асигнування (рис. 8.3).

Лімітна довідка про бюджетні асигнування — це документ, який містить затверджені бюджетні призначення (встановлені бю­джетні асигнування) та їх помісячний розподіл, а також інші показ­ники, що згідно із законодавством повинні бути визначені на основі нормативів, і видається відповідно Мінфіном, Міністерством фі­нансів Автономної Республіки Крим, місцевим фінансовим орга­ном, головним розпорядником.

Форма лімітної довідки затверджується Мінфіном.

Розпорядники свої витрати приводять у відповідність з бюджет­ними асигнуваннями та іншими показниками, що доведені ліміт­ними довідками. Для цього чисельність працівників установи, що пропонується до затвердження за штатним розписом, повинна бути приведена у відповідність з визначеним фондом оплати праці, а ін­ші витрати — у відповідність з іншими встановленими асигнуван­нями таким чином, щоб забезпечити виконання покладених на установу функцій.

Типова форма штатного розпису установи затверджується Мін­фіном. У разі потреби міністерства та інші центральні органи вико­навчої влади за погодженням з Мінфіном можуть установлювати форму штатного розпису для відповідної галузі.

Кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, пла­ни надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціаль­ного фонду, помісячні плани використання бюджетних коштів та плани використання бюджетних коштів повинні бути затверджені протягом 30 календарних днів після затвердження розписів відпо­відних бюджетів.

ЗАТВЕРДЖЕННЯ КОШТОРИСІВ ОКРЕМИХ УСТАНОВ

Кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, пла­ни надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціаль­ного фонду, плани використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячні плани використання бюджетних коштів і штатні розписи бюджетних установ затверджуються керівником відповідної вищестоящої установи, за винятком окремих установ (табл. 8.2):

Таблиця 8.2

Найменування установ

Орган, який затверджує кошториси

Секретаріат Кабінету Міністрів України за відповідними бюджет­ними програмами

Міністр Кабінету Міністрів України за погодженням з Прем'єр-міністром України та Мінфіном

Міністерства та інші центральні ор­гани виконавчої влади за бюджет­ними програмами «Керівництво та управління»

Керівник відповідних центральних орга­нів виконавчої влади за погодженням з Мінфіном, за іншими бюджетними про­грамами, що виконуються безпосередньо апаратом міністерств та інших централь­них органів виконавчої влади, — керів­ник відповідних центральних органів ви­конавчої влади

Органи виконавчої влади, що нале­жать до сфери управління мініс­терств та інших центральних орга­нів виконавчої влади

Керівник цих міністерств та інших центральних органів виконавчої влади

Обласні, Київської та Севастополь­ської міські держадміністрації

Голова відповідних держадміністрацій за погодженням з Мінфіном

Міністерства і відомства Автономної Республіки Крим, управлінь, відділів, інших підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських, район­них держадміністрацій

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київською та Севасто­польською міськими держадміністрація­ми після погодження з Міністерством фінансів Автономної Республіки Крим, головними обласними і головним Київ­ським міським та Севастопольським мі­ським фінансовими управліннями

Управління, відділи, інші підрозді­ли райдержадміністрацій

Райдержадміністрація після погодження з районними фінансовими управліннями

Закінчення табл. 8.2

Найменування установ

Орган, який затверджує кошториси

Президії державних академій наук за бюджетними програмами «Нау­кова і організаційна діяльність пре­зидії»

Керівники за погодженням з Мінфіном; за іншими бюджетними програмами, що виконуються безпосередньо апаратом цих установ, — їх керівники

За бюджетними програмами спеціа­льного фонду державного бюджету, що виконуються за рахунок еколо­гічного податку

Головний розпорядник за погодженням з Мінфіном

Бюджетні установи, що утримують­ся за рахунок бюджетів сіл, селищ, міст тому числі міст районного значення)

Міські, сільські, селищні голови або ке­рівники відповідних структурних під­розділів виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад, до сфери управ­ління яких віднесено бюджетну установу

Національні вищі навчальні закла­ди, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті

Керівники цих закладів за погодженням з головним розпорядником, якщо інше не передбачено законодавством

Кошторис затверджується за загальним і спеціальним фондами на рік без розподілу за періодами в обсязі, який дорівнює сумі цих фондів.

Кошторис, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду, плани використання бюджетних коштів (крім планів вико­ристання бюджетних коштів одержувачів), помісячні плани вико­ристання бюджетних коштів і штатні розписи установ затверджу­ються керівником установи, уповноваженої затверджувати такі документи, підпис якого скріплюється гербовою печаткою, із за­значенням дати.

У тижневий термін після затвердження штатних розписів голо­вні розпорядники подають Мінфіну, Міністерству фінансів Авто­номної Республіки Крим, місцевим фінансовим органам зведені показники за мережею, штатними розписами і контингентами уста­нов та одержувачів за формами, встановленими Мінфіном.