Види готівкових форм розрахунків бюджетних установ

магниевый скраб beletage

Грошові кошти бюджетні установи зберігають на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках в органах ДКУ. Але на прак­тиці виникає необхідність в розрахунках готівкою, наприклад при виплаті заробітної плати, допомоги з тимчасової втрати працездат­ності, стипендії, авансу на відрядження. Для цього бюджетні уста­нови можуть зберігати свої грошові кошти в касі.

Касові операції — операції, що пов'язані з прийманням і вида­чею готівки шляхом проведення розрахунків через касу установи (рис. 9.1).

--

Надходження готівки

 

 

Наявність готівки в касі

 

 

Витрачання готівки

—і

 

 

 

 

 

 

Заробітна плата працівників, грошове забезпечення

 

->•

3 реєстраційного (спеціального

 

Ліміт каси

 

 

< 

 

реєстраційного) рахунку

 

 

 

 

 

 

Інвентаризація

 

 

Допомога за

 

 

Невикористаний аванс підзвітних осіб

 

каси

 

тимчасовою непрацездатністю

 

 

 

 

 

->

Відшкодування завданих збитків

 

 

Стипендії студентам та аспірантам

< 

 

Власні надходження

 

 

Аванси підзвітним особам

< 

->

Оплата харчування за місцем роботи, оплата

 

 

Здача готівки на реєстраційний рахунок

< 

 

за формений одяг

 

 

 

 

 

 

 

Інші напрями витрачання

 

->

Інші джерела

 

 

 

 

надходження готівки

 

 

 

 

Рис. 9.1. Схема наявності та руху грошових коштів у касі бюджетної установи

Правила ведення розрахунків готівкою регулює Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвер­дженого постановою правління національного банку України від 15.12.2004 року № 637.

Розмір суми грошових коштів у касі на кінець робочого дня лі­мітований.

Ліміт каси — граничний розмір суми готівки, що може залиша­тися в касі в позаробочий час.

Ліміт каси встановлюється залежно від режиму та специфіки роботи бюджетної установи, віддаленості від установи банку, що здійснює готівкове обслуговування, а також обсягу касових оборо­тів за всіма рахунками, термінів здачі готівки тощо.

Бюджетна установа може мати у своїй касі готівку в межах установлених лімітів (за винятком готівки для виплат, пов'язаних з оплатою праці, грошового забезпечення, стипендій, що зберігають­ся в касі понад ліміт упродовж трьох робочих днів).