Порядок надходження та використання готівкових коштів : Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях : B-ko.com : Книги для студентів

Порядок надходження та використання готівкових коштів

Усі касові операції ведуться касиром або іншим працівником, який призначається на цю посаду керівником установи.

Касир — це матеріально-відповідальна особа, яка здійснює приймання грошей до каси, видачу їх, ведення касової книги, несе повну матеріальну відповідальність за збереження прийнятих нею грошових коштів та інших цінностей та складання касового звіту, відповідає за ліміт каси.

Готівку до каси з реєстраційних рахунків касир отримує за гро­шовими іменними чеками, які виписують органи Державного каз­начейства на підставі заявки на видання готівки.

Порядок отримання готівки бюджетною установою відображено на рис. 9.2.

Бюджетна установа

1

2

Територіальний орган Державної казначейської служби

Касир

rN

 

3

 

 

Установа банку

Рис. 9.2. Порядок отримання готівки бюджетною установою

де 1 — подача документів для отримання готівки (заявку на одержання го­тівки, платіжні доручення на перерахування страхових внесків);

2             — перевірка органом ДКУ документів на відповідність

3             — виписка чеку на отримання готівки

4             — отримання готівки в банку на підставі одержаного в органі ДКУ чеку

5             — оприбуткування готівки в касі установи

На підставі перевіреної заявки органи ДКУ виписують на каси­рів чи уповноважених осіб, указаних у заявці, грошові чеки на отримання готівки, котрі реєструють у журналі реєстрації виданих чекових книжок із зазначенням номерів чеків та осіб, які отримали чекові книжки. На підставі належно оформлених грошових чеків уповноважені особи розпорядників бюджетних коштів отримують готівку з рахунків, відкритих в установах банків на ім'я органів Державного казначейства.

В установі повинні бути створені відповідні умови, які гаран­тують збереження готівки в касі (окреме приміщення з охоронною сигналізацією для каси, сейфа тощо).

Каса — приміщення або місце здійснення готівкових розрахун­ків, а також приймання, видачі, зберігання готівкових коштів, ін­ших цінностей, касових документів.

Перелік цінностей, які можуть зберігатися в касі відображено на рис. 9.3.

ЦІННОСТІ В КАСІ

У

---------------- *------

t

Готівка

Грошові документи

Бланки суворої звітності

ЛІ

 

 

-      в національній валюті

-      в іноземній ва­люті

-      путівки в будинки відпочинку, санаторії;

-      поштові марки;

-      марки державного мита;

-      проїзні квитки

-         трудові книжки та до­датки до них

-         квитанції подорожніх листів автотранспорту

Рис. 9.3. Перелік цінностей, які можуть зберігатися в касі

Готівка — грошові знаки (банкноти, монети).

Касові документи — документи (касові ордери та відомості на виплату грошей, розрахункові документи, квитанції програмно- технічних комплексів самообслуговування, відомості закупівлі сільськогосподарської продукції, інші прибуткові та видаткові ка­сові документи), за допомогою яких відповідно до законодавства

України оформляються касові операції, звіти про використання коштів, а також відповідні журнали встановленої форми для реєст­рації цих документів та книги обліку.

Касові операції оформляються наступними касовими докумен­тами (табл. 9.1).

Таблиця 9.1

ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

з/п

Форма документа

Назва документа

1

КО-1

Прибутковий касовий ордер

2

КО-2

Видатковий касовий ордер

3

КО-3 або КО-3 а

Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів

4

КО-4

Касова книга

5

КО-5

Книга обліку виданих та прийнятих старшим касиром грошей

6

 

Відомість на виплату грошей

Касовий ордер — первинний документ (прибутковий або вида­тковий касовий ордер), що застосовується для оформлення надхо­джень (видачі) готівки з каси.

Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових докумен­тів — документ, що застосовується для реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів та інших касових документів.

Касова книга — документ установленої форми, що застосову­ється для здійснення первинного обліку готівки в касі.

Щоденно в кінці робочого дня касир підсумовує операції за день, виводить залишок готівки в касі на початок наступного дня і передає до бухгалтерії Звіт касира з касовими ордерами під підпис у касовій книзі.

Книга обліку виданих та прийнятих старшим касиром гро­шей — книга, що застосовується для обліку готівки та сплачених документів.

Виплати, пов'язані з оплатою праці, проводяться касиром або за видатковими касовими ордерами на кожного одержувача чи за ви­датковими відомостями на виплату грошей.

На титульній сторінці видаткової відомості робиться дозвільний напис про видачу готівки за підписами керівника і головного бух­галтера або осіб, уповноважених керівником, із зазначенням стро­ків видачі готівки і суми (гривень — словами, копійок — циф­рами).

У централізованих бухгалтеріях, що обслуговують бюджетні установи, на загальну суму готівки, виданої для виплат, пов'язаних з оплатою праці, складається один видатковий касовий ордер, дата і номер якого проставляються на кожній видатковій відомості.