Використання бюджетними установами РРО

Кошти, які надходять у вигляді виручки від платних послуг збирають в операційній касі, яка обладнана реєстратором розраху­нкових операцій.

Реєстратор розрахункових операцій (РРО) — пристрій або програ­мно-технічний комплекс, у якому реалізовані фіскальні функції і який призначений для реєстрації розрахункових операцій під час продажу товарів (надання послуг), операцій з купівлі-продажу іноземної валю­ти та/або реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг).

Схему розрахунку через РРО відображено на рис. 9.4.

Фіскальні функції — це здатність реєстраторів розрахункових операцій забезпечити одноразове занесення, довготермінове збері­гання у фіскальній пам'яті, багаторазове зчитування і неможливість зміни підсумкової інформації про обсяг розрахункових операцій, виконаних у безготівковій формі.

Книга обліку розрахункових операцій (КОРО) — прошнуро­вана і належним чином зареєстрована в органах державної подат­кової служби України книга, що містить щоденні звіти, які склада­ються на підставі відповідних розрахункових документів щодо руху готівкових коштів, товарів (послуг).

Розрахункова книжка (РК) — належним чином зброшурована та прошнурована книжка, зареєстрована в органах державної пода­ткової служби України, що містить номерні розрахункові квитанції, які видаються покупцям у визначених Законом України «Про за­стосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.1995 № 265/95-ВР випадках, коли не застосовуються РРО.