Відображення в обліку операцій в іноземній валюті

Розпорядники бюджетних коштів за деякими напрямами витрат, встановлених законодавством, свої господарські операції можуть проводити в іноземній валюті.

Схему основних операцій з іноземною валютою наведено на рис. 9.6.

Іноземна валюта — валюта інша, ніж валюта звітності.

Валюта звітності — грошова одиниця України.

Операції в іноземній валюті — операції, за якими відобража­ються надходження та розрахунки в іноземній валюті.

Валютний курс — співвідношення грошової одиниці України до грошової одиниці іншої країни, встановлене Національним бан­ком України.

Середньозважений валютний курс — результат ділення суми добутків величин валютних курсів Національного банку України та кількості днів їх дії у звітному місяці (кварталі, році) на кількість календарних днів у цьому місяці (кварталі, році).

£

Режим здійснення валютних операцій на території України, ви­значає загальні принципи валютного регулювання, повноваження державних органів і функції банків та інших фінансових установ України в регулюванні валютних операцій, права й обов'язки суб'єктів валютних відносин, порядок здійснення валютного конт­ролю, відповідальність за порушення валютного законодавства ви­значають Декрет КМУ «Про систему валютного регулювання і ва­лютного контролю» від 19.02.1993 р. № 15-93 та Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.1994 p. № 185/94-ВР

ОПЕРАЦІЇ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

1

Операції з надходження валютних коштів

Операції з витрачення валютних коштів

Операції з розрахунку курсових різниць

Цільове фінансування з Державних та місцевих бюджетів на зміцнення матеріально - технічної бази бюджетної установи

Цільове фінансування з міжнародних спеціальних фондів

Оплата нерезидентами виконаних науково - дослідних робіт, наданих послуг за державні програми співробітництва іноземних наукових організацій

Оплата нерезидентам за імпорт товарів (робіт, послуг)

Оплата нерезидентам за надані послуги, виконані роботи

  • Оплата послуг банків нерезидентів

Видача підзвітним особам авансів на службові закордонні відрядження

Продаж валюти

Зміна курсу валют від дати перерахунку коштів і до одержання товарів (робіт, послуг)

Переоцінка активів і пасивів на звітну дату

Закриття валютного рахунку

Оплата іноземними громадянами за навчання, стажування, лікування іноземних громадян

Фінансові інвестиції

Рис. 9.6. Схема операцій з іноземною валютою

Облік коштів, які надходять і використовуються в іноземній ва­люті, здійснюються згідно з вимогами, визначеними у Порядку ві­дображення в обліку операцій в іноземній валюті, затвердженому наказом Державного казначейства України від 24.07.2001 № 126.

Бухгалтерський облік операцій в іноземній валюті бюджетні установи ведуть у тих самих класах рахунків, що й облік гривневих операцій за субрахунками, встановленими Планом рахунків бухга­лтерського обліку бюджетних установ.

Облік наявності та руху грошових коштів в іноземних валю­тах на валютному рахунку в банку ведеться на активному субра­хунку 318 «Поточні рахунки в іноземній валюті», підставою для записів у якому є виписки банків з валютних рахунків. На кожне найменування валюти відкривають окремі рахунки третього по­рядку.

Бухгалтерський облік операцій в іноземній валюті відобража­ється в регістрах бухгалтерського обліку в національній валюті України перерахунком суми іноземної валюти за валютним курсом з одночасним відображенням операцій у іноземній валюті (табл. 9.4).

Таблиця 9.4