Порядок відкриття рахунків в органах ДКУ

Грошові відносини бюджетних установ у процесі виконання кошторису доходів і видатків, здійснюються в основному безготів­ковій формі (рис. 10.1).

Безготівкові розрахунки — перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а також пере­рахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб ко­штів, унесених ними готівкою в касу банку, на рахунки отримува­чів коштів.

Для зберігання коштів загального фонду і проведення операцій з ними бюджетні установи відкривають у органах ДКУ наступні рахунки:

реєстраційні рахунки — рахунки, які відкриваються в органах ДКУ розпорядникам бюджетних коштів за відповідними кодами бюджетної класифікації видатків для обліку операцій з виконання загального фонду кошторисів;

Готівкові розрахунки

особові рахунки, які відкриваються розпорядникам коштів міс­цевих бюджетів за відповідними кодами бюджетної класифікації видатків та кредитування бюджету для обліку руху коштів, виділе­них із загального та/або спеціального фондів місцевих бюджетів для розподілу між розпорядниками та одержувачами коштів місце­вих бюджетів, а також відокремленими структурними підрозділами розпорядників коштів місцевих бюджетів.

РОЗРАХУНКИ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ

1

Безготівкові розрахунки

Розрахунки із заробітної плати, грошового забезпечення

Розрахунки за платежами й податками до бюджету

Розрахунки зі стипендіатами

Розрахунки з депонентами

Розрахунки з покупцями та замовниками

Розрахунки в порядку планових платежів

Розрахунки зі страхування

Розрахунки з підзвітними особами

Розрахунки за спеціальними видами платежів

Розрахунки за коштами, одержаними на видатки за дорученнями

Розрахунки з відшкодування завданих збитків

Розрахунки з іншими дебіторами й кредиторами

Рис. 10.1. Схема розрахунків бюджетної установи

Порядок відкриття рахунків у органах ДКУ регламентується на­казом ДКУ «Про затвердження Порядку відкриття та закриття ра­хунків у національній валюті в органах Державного казначейства України» від 02.12.2002 року № 221 (рис. 10.2).

Органи ДКУ здійснюють розрахунково-касове обслуговування бюджетних установ шляхом проведення платежів з реєстраційних рахунків відповідно до затверджених кошторисів, планів асигну­вань загального фонду, планів використання бюджетних коштів та наявності відповідного бюджетного зобов'язання.

Формування справи з юридичного оформлення рахунків

 

Відкриття рахунків

 

 

документів

 

Перевірка документів</