Порядок відкриття і ведення спеціальних реєстраційних рахунків в органах ДКУ

Для зберігання коштів спеціального фонду і проведення опера­цій з ними бюджетні установи відкривають у органах ДКУ спеціа­льні реєстраційні рахунки.

Спеціальні реєстраційні рахунки — рахунки, які відкрива­ються розпорядникам бюджетних коштів, відокремленим структу­рним підрозділам розпорядників бюджетних коштів за відповідни­ми кодами бюджетної класифікації видатків та кредитування бюджету для обліку операцій з виконання спеціального фонду ко­шторисів.

Порядок відкриття рахунків у органах ДКУ регламентується на­казом ДКУ «Про затвердження Порядку відкриття та закриття ра­хунків у національній валюті в органах Державного казначейства України» від 02.12.2002 року № 221.

Для відкриття спеціальних реєстраційних рахунків розпорядни­ки бюджетних подають до органу ДКУ такі документи:

а)     заяву про відкриття рахунків установленого зразка за підпи­сом керівника та головного бухгалтера або інших посадових осіб, яким відповідно до затвердженої в установленому порядку картки із зразками підписів та відбитка печатки надано право першого та другого підписів;

б)     копію свідоцтва про державну реєстрацію клієнта в орга­ні, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвід­чену органом, що видав свідоцтво, або у нотаріальному по­рядку;

в)     копію довідки про включення до Єдиного державного реєст­ру підприємств та організацій України, засвідчену у нотаріальному порядку або органом, що видав довідку;

г)      копію належним чином зареєстрованого (затвердженого) установчого документа, засвідчену органом, який здійснив реєст­рацію, або у нотаріальному порядку;

ґ) копію документа, що підтверджує взяття клієнта на облік в органі державної податкової служби, засвідчену органом, що видав документ, або у нотаріальному порядку;

д)     картку із зразками підписів та відбитка печатки та перелік рахунків, якими можуть розпоряджатися зазначені у картці (тимча­совій картці) особи, у двох примірниках;

е)     копію повідомлення про взяття клієнта на облік у відпові­дному органі Пенсійного фонду України як платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, засвідчену органом, що його видав, або у нотаріальному по­рядку;

є) копію довідки про включення розпорядника до Єдиного ре­єстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, засвідчену органом, що видав документ;

ж)     затверджений кошторис розпорядників бюджетних коштів, крім видатків бюджетів, кошториси для здійснення яких не скла­даються.

Безготівкові розрахунки та вимоги щодо заповнення розрахун­кових документів здійснюють відповідно до Інструкції про безготі­вкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої

Постановою правління НБУ від 21.01.2004 р. № 22, і проводяться за такими формами розрахункових документів:

•               меморіальний ордер;

•               платіжне доручення;

•               платіжна вимога — доручення;

•               платіжна вимога;

чек;

•               акредитив, який класифікується на: відкличний акредитив; невідкличний акредитив; покритий акредитив; непокритий акреди­тив.

Найпоширенішими серед перелічених платіжних документів у використання бюджетних установ є платіжні доручення.

Платіжне доручення — розрахунковий документ, що містить письмове доручення бюджетної установи обслуговуючому органу ДКУ про списання зі свого реєстраційного рахунку зазначеної суми коштів та її перерахування на рахунок отримувача.

Платіжні доручення приймаються органом ДКУ до виконання протягом 10 календарних днів після складання платіжного дору­чення й визначається в межах одного бюджетного періоду. Органи ДКУ приймають до виконання доручення від платників тільки в межах наявних коштів на їхніх рахунків.

Подання платіжних доручень до органів ДКУ здійснюють одно­часно у паперовій та електронній формі.