Синтетичний та аналітичний облік грошових коштів на спеціальних реєстраційних рахунках в органах ДКУ

Облік грошових коштів у бюджетних установах ведуть відпові­дно до Інструкції з обліку коштів, розрахунків та інших активів бюджетних установах, затвердженої наказом ДКУ від 26.12.2003 року № 242.

Первинними документами щодо отримання доходів спеціально­го фонду є виписки з спеціальних реєстраційних рахунків з органів ДКУ.

Виписки за здійснені операції органи ДКУ надають за результа­тами попереднього операційного дня.

Для обліку руху грошових коштів за спеціальним фондом на ра­хунках, відкритих в органах ДКУ Планом рахунків бухгалтерсько­го обліку бюджетних установ використовується активний раху­нок 32 «Рахунки в казначействі», характеристика субрахунків якого відображено в табл. 11.1.

ХАРАКТЕРИСТИКА СУБРАХУНКІВ ДО РАХУНКУ 32 «РАХУНКИ В КАЗНАЧЕЙСТВІ»

Субрахунок

Характеристика субрахунку

з/п

номер

назва

1

323

Спеціальні реєст­раційні рахунки для обліку коштів, отриманих як пла­та за послуги

Обліковуються:

кошти, що надійшли установі як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх функціональними повноваженнями;

кошти, що отримують бюджетні устано­ви від господарської та/або виробничої діяльності;

плата за оренду майна бюджетних установ;

кошти, що отримують бюджетні устано­ви від реалізації майна

2

324

Спеціальні реєст­раційні рахунки для обліку коштів,