Синтетичний та аналітичний облік грошових коштів на спеціальних реєстраційних рахунках в органах ДКУ

магниевый скраб beletage

Облік грошових коштів у бюджетних установах ведуть відпові­дно до Інструкції з обліку коштів, розрахунків та інших активів бюджетних установах, затвердженої наказом ДКУ від 26.12.2003 року № 242.

Первинними документами щодо отримання доходів спеціально­го фонду є виписки з спеціальних реєстраційних рахунків з органів ДКУ.

Виписки за здійснені операції органи ДКУ надають за результа­тами попереднього операційного дня.

Для обліку руху грошових коштів за спеціальним фондом на ра­хунках, відкритих в органах ДКУ Планом рахунків бухгалтерсько­го обліку бюджетних установ використовується активний раху­нок 32 «Рахунки в казначействі», характеристика субрахунків якого відображено в табл. 11.1.

ХАРАКТЕРИСТИКА СУБРАХУНКІВ ДО РАХУНКУ 32 «РАХУНКИ В КАЗНАЧЕЙСТВІ»

Субрахунок

Характеристика субрахунку

з/п

номер

назва

1

323

Спеціальні реєст­раційні рахунки для обліку коштів, отриманих як пла­та за послуги

Обліковуються:

кошти, що надійшли установі як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх функціональними повноваженнями;

кошти, що отримують бюджетні устано­ви від господарської та/або виробничої діяльності;

плата за оренду майна бюджетних установ;

кошти, що отримують бюджетні устано­ви від реалізації майна

2

324

Спеціальні реєст­раційні рахунки для обліку коштів, отриманих за ін­шими джерелами власних надхо­джень

Обліковуються кошти, які надішли уста­нові для виконання окремих доручень, а також гранти, дарунки благодійні внес­ки, інвестиції, що згідно з чинним зако­нодавством отримують бюджетні уста­нови (грошовій та натуральній формі)

3

325

Спеціальні реєст­раційні рахунки для обліку депози­тних сум

Обліковуються депозитні кошти, які на­дішли на адресу установи і з настанням відповідних умов підлягають повернен­ню або перерахуванню за призначенням

4

326

Спеціальні реєст­раційні рахунки для обліку інших надходжень спеці­ального фонду

Обліковуються кошти установи, що на­лежать до інших надходжень спеціаль­ного фонду бюджету

5

328

Інші рахунки в ка­значействі

Обліковуються кошти, що надходять на ім установи і не зазначені в субрахун­ках 321 — 326

Кореспонденцію рахунків з обліку коштів спеціального фонду на рахунках в органах ДКУ відображено в табл. 11.2.

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ КОШТІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ НА РАХУНКАХ В ОРГАНАХ ДКУ

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

з/п

Дебет

Кредит

Облік надходження коштів на рахунки в органах ДКУ

1

Отримання асигнувань із спеціального фонду (крім власних надходжень)

326

713

2

Надходження на спеціальні реєстраційні ра­хунки установи сум, що відносяться до плати за надані послуги, оренду та реалізацію майна відповідно до чинного законодавства

323

364, 674

3

Надходження на спеціальний реєстраційний рахунок установи коштів, отриманих від реа­лізації необоротних активів (крім нерухомого майна) та інших матеріальних цінностей т. ч. списаних), за здані у вигляді брухту і від­ходів чорні, кольорові метали, дорогоцінні метали т. ч. відходів від використання фо­томатеріалів і кіноплівки), дорогоцінне ка­міння у розмірах, що залишаються у розпоря­дженні установи

323

364, 674

4

Отримання спонсорських, благодійних внес­ків та іншої гуманітарної допомоги т. ч. у натуральній формі)

301, 302, 318, 324

712

5

Зарахування коштів на депозитний рахунок

325

672

6

Передано готівку з каси установи на реєстра­ційний рахунок в органи ДКУ

323, 324, 326

301, 302

Облік списання, видавання коштів з рахунків в органах ДКУ

1

Переведення коштів розпорядникам нижчого рівня

713

326

2

Списання з рахунків залишків коштів, виділе­них асигнувань, не витрачених у поточному році

713

326

3

Перерахування частини отриманих доходів відповідно до чинного законодавства України установі нижчого рівня

711, 712

323, 324

4

Передано гроші з реєстраційних рахунків в касу

301, 302

323, 324

Закінчення табл. 11.2

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

з/п

Дебет

Кредит

5

Витрачання спонсорських та благодійних внесків

675

324

6

Перерахування сум постачальникам згідно з поданими рахунками за матеріальні цінності та надані послуги:

 

 

 

у порядку планових платежів

361

323, 324, 326

 

після надходження матеріальних цінностей, отриманих послуг

675

7

Перерахування до Державного бюджету України податків та інших платежів відповід­но до чинного законодавства

641, 642

323

8

Перераховані кошти установі — закупнику за матеріальні цінності за операціями з внутріві­домчої передачі майна, які проводяться за ра­хунок власних надходжень спеціального фон­ду кошторису, коли установа закупник є бюджетною установою

684

323,324

9

Перераховані кошти для проведення операцій з внутрівідомчої передачі майна за власними надходженнями установою — замовником установі — закупнику, коли остання є госп­розрахунковою установою

675

323,324

10

Повернення коштів з депозитного рахунку

672

325

Схему облікового процесу руху грошових коштів спеціального фонду відображено на рис. 11.1.

Для синтетичного обліку руху грошових коштів спеціального фонду призначено меморіальний ордер 3 «Накопичувальна відо­мість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Держа­вного казначейства України (установах банків)» — форма 382 (бю­джет).

Меморіальний ордер використовується для відображення в об­ліку операцій з надходження на рахунок установи доходів та здійс­нення касових видатків спеціального фонду.

За наявності кількох спеціальних реєстраційних рахунків, відкритих на ім'я бюджетної установи Накопичувальні відомості ведуть окремо за кожним рахунком і нумерують 3 — 1, 3 — 2, 3 — 3.

Характеристику аналітичного обліку грошових коштів на спеці­альних рахунках, відкритих в органах ДКУ відображено в табл. 11.3.

Таблиця 11.3

ХАРАКТЕРИСТИКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА СПЕЦІАЛЬНИХ РАХУНКАХ, ВІДКРИТИХ В ОРГАНАХ ДКУ

з/п

Форма аналітич­ного обліку

Характеристика форми

1

Картка аналіти­чного обліку отриманих аси­гнувань

Використовується для аналітичного обліку отрима­них асигнувань з спеціального фонду Державного бюджету. Картка ведеться в розрізі КЕКВ окремо за кодом програмної класифікації видатків. Картка від­кривається на рік.

2

Картка аналіти­чного обліку ка­сових видатків

Використовується для аналітичного обліку касових видатків у бюджетних установах та централізованих бухгалтеріях. Картка ведеться в розрізі КЕКВ. За ко­жним КПКВ за спеціальним фондом, за кожним ви­дом коштів спеціального фонду складаються окремі картки. У централізованих бухгалтеріях для установ, що обслуговуються, складаються окремі картки за кожною установою в розрізі зазначених параметрів та загальна картка за всіма обслуговуючими устано­вами. Картка відкривається щомісячно та заповню­ється щоденно бухгалтером на підставі виписки ор­гану ДКУ. Суми відшкодованих касових видатків записуються на зворотному боці картки.

12. Облік розрахунків з дебіторами бюджетних установ (поняття дебіторської заборгованості, її класифікація, ви­знання та характеристика розрахунків з різними дебіто­рами, синтетичний та аналітичний облік розрахунків з рі­зними дебіторами, порядок списання дебіторської заборгованості, строк позивної давності якої минув)