Облік короткострокових векселів одержаних

магниевый скраб beletage

Бюджетні установи мають право одержувати короткострокові векселі для оформлення грошового боргу за фактично одержані то­вари, роботи, послуги.

Порядок здійснення операцій з векселями регламентується За­коном України «Про обіг векселів в Україні» від 05.04.2001 № 2374-III.

ПЕРЕЛІК ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ, ЯКІ МОЖНА ПРИДБАТИ ЗА ПОПЕРЕДНЬОЮ ОПЛАТОЮ

№ з/п

Термін

Найменування товарів, робіт і послуг

1

на строк не більше

робіт з капітального будівництва, капітального ремонту, реконструкції та реставрації, придбання основних засобів і житла;

 

трьох місяців:

науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;

 

 

робіт із створення, виготовлення літературних, художніх та інших творів;

 

 

товарів, робіт і послуг, що мають тривалий цикл виробництва (більше трьох місяців) та/або техні­чною специфікацією щодо яких встановлено спеціальні вимоги до технічних характеристик предмета закупівлі (процесу виробництва), які відрізняються від міжнародних або національних стандартів, норм та правил

 

 

програмного забезпечення (програмних продуктів, інформаційних продуктів, інформаційних сис­тем та комплексів, баз даних) та робіт з його створення;

 

 

товарів, робіт і послуг у нерезидентів України, якщо вони не виробляються (не надаються) в Україні

 

 

вакцин для профілактичних щеплень людей і тварин

 

 

медичного обладнання та санітарних автотранспортних засобів для забезпечення закладів охоро­ни здоров'я згідно з державними програмами і заходами програмного характеру

 

 

обладнання для здійснення лабораторного контролю якості лікарських засобів, необхідного під час проведення заходів, спрямованих на забезпечення належної якості лікарських засобів, медич­ної техніки і виробів медичного призначення

 

 

програмних продуктів для забезпечення належної якості лікарських засобів, медичної техніки та виробів медичного призначення

 

 

товарів і послуг, пов'язаних з організацією та проведенням навчально-тренувальних зборів і спортивних змагань за кордоном, міжнародних спортивних змагань в Україні, якщо здійснення попередньої оплати передбачено регламентними документами міжнародних спортивних органі­зацій

марок акцизного збору для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів

товарів і робіт, пов'язаних з підготовкою об'єктів, зазначених у пунктах 4-12 і 14-21 додатка 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 р. №357

Аграрним фондом об'єктів державного цінового регулювання до державного інтервенційного фонду

товарів і послуг, пов'язаних з організацією та проведенням навчально-тренувальних зборів і спортивних змагань за кордоном, міжнародних спортивних змагань в Україні, якщо здійснення попередньої оплати передбачено регламентними документами міжнародних спортивних органі­зацій

2

не більше одного місяця:

послуг пошти та зв'язку

санаторно-курортних послуг для окремих категорій осіб, які мають право на їх придбання відпо­відно до законодавства

послуг з енергопостачання

товарів, робіт і послуг, пов'язаних з організацією та проведенням офіційних державних та міжна­родних заходів, з'їздів, конференцій, а також виборів і референдумів

транспортних послуг з авіаперевезень

 

 

лікарських засобів і виробів медичного призначення

товарів і послуг, пов'язаних з організацією та проведенням в Україні навчально-тренувальних зборів, спортивних змагань і заходів

Закінчення табл. 12.1

№ з/п

Термін

Найменування товарів, робіт і послуг

 

 

транспортних послуг із залізничних перевезень

послуг, що надаються автомобілями швидкої медичної допомоги

протезно-ортопедичних виробів, ортопедичного взуття, технічних засобів реабілітації інвалідів та інших осіб

путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку для дітей, які потребують особливої со­ціальної уваги та підтримки, та дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення

інших товарів вартістю не більш як 100 тис. гривень;

інших робіт та послуг, якщо розмір такої оплати не перевищує 30 відсотків їх вартості;

транспортно-експедиторських послуг, пов'язаних із перевезенням миротворчого контингенту України за межами її території залізничним, морським та автомобільним транспортом

3

не більше 1 року

періодичних видань

Аграрним фондом об'єктів державного цінового регулювання майбутнього врожаю до державно­го інтервенційного фонду

4

не більше 18 місяців

товарів, робіт і послуг, пов'язаних з придбанням та ремонтом повітряних суден

5

не більше шести місяців

обладнання для створення центру із застосування ПЕТ — технології з метою раннього виявлення онкологічних захворювань

товарів, робіт і послуг, пов'язаних з виробництвом національних фільмів

науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з розроблення та виготовлення ракетно- космічної техніки

 

 

товарів та послуг, пов'язаних з виготовленням і розміщенням на телевізійних каналах (у телепро­грамах) рекламних відеороликів, що пропагують військову службу за контрактом

 

 

товарів і робіт, пов'язаних з підготовкою об'єктів, зазначених у пунктах 1-3 і 13 додатка 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затв. постановою КМУ від 14 квітня 2010 р. № 357

6

не більш як дев 'ять місяців:

матеріалів, конструкцій, виробів, необхідних для виконання робіт з будівництва великих і поза- класних мостів

 

товарів, робіт і послуг, пов'язаних із створенням уніфікованої телекомунікаційної системи диспе­тчерського контролю та автоматизованого керування гірничими машинами і технологічними комплексами (УТАС) на вугледобувних підприємствах

 

 

товарів, робіт і послуг, пов'язаних із запровадженням електронної соціальної картки

 

 

обладнання станцій прямих спеціальних зв'язків, телекомунікаційних мереж спеціального при­значення, пультів спеціального зв'язку та захищеного комутаційного обладнання для забезпечен­ня урядовим зв'язком Президента України

7

не більше 8 місяців

обладнання та матеріалів для будівництва атомних, гідроакумулюючих, вітрових електростанцій та магістральних електричних мереж, а також технологічного та гірничо-шахтного обладнання для будівництва підприємств уранодобувної промисловості

8

до 6 місяців

пожежно-рятувальної техніки

9

не більш як 11 місяців

послуг та робіт, пов'язаних із створенням україномовної версії міжнародного каналу «Euronews» та отриманням права на трансляцію і розповсюдження на території України місцевої україномов­ної версії зазначеного каналу, якщо здійснення попередньої оплати передбачено умовами відпо­відного договору


Вексель — цінний папір, що засвідчує безумовне грошове зо­бов'язання боржника (векселедавця) сплатити у певний термін за­значену суму грошей власникові векселя (векселетримачеві).

Простий вексель містить просту і нічим не обумовлену обіцянку векселедавця сплатити власникові векселя після вказаного терміну певну суму.

Переказний вексель (тратта) містить письмовий наказ векселет­римача (трасанта), адресований платникові (трасатові), сплатити третій особі (ремітентові) певну суму грошей у певний термін.

Схему використання векселів в розрахунках відображено на рис. 12.2.

3) Вексель

14) Оплачениі вексель іг

Гуртовий продавець (А)

1) Товар

2) Товар

Роздрібний продавець (В)

4) Акцепт векселя

гг = -

5) Товар

Виробник продукції (Б)

-------------------- 1

І ^13) Гроші

Банк (Є)

ч

6) Вексель І _ t

Постачальник сировини (Г) -      І-+

, 111) Вексель 11

12) Оплата векселя

8) Гроші

7) Облік

Центральни

векселя

Банк (Д)

й банк (Е)

-------------- _>

 

9) Гроші

 

векселя ґ—   І

Рис. 12.2. Схема використання векселів в розрахунках

Формула розрахунку суми відсотків, яка нараховується на век­сель

d x r

S % =Sn x 100 % x n                                                 (1.1)

де S % — сума відсотків за векселем; Sn — номінальна вартість векселя;

d — кількість днів з дня нарахування відсотків до дня платежу за векселем;

r — відсоткова ставка за векселем; n — кількість днів у році.

Формула розрахунку суми дисконту

к x i,

D = Sp x 100 x n                                                        (1.2)

де D — сума дисконту;

S p — сума погашення векселя, яка складається з номінальної вартості векселя і нарахованих за ним відсотків;

к — кількість днів з дня нарахування відсотків до дня платежу за векселем;

і — дисконтна ставка; n — кількість днів у році.

Для обліку короткострокових векселів одержаних Планом раху­нків бухгалтерського обліку бюджетних установ призначено раху­нок 34 «Короткострокові векселі одержані», характеристику субра­хунків якого відображено в табл. 12.2.

Таблиця 12.2

ХАРАКТЕРИСТИКА СУБРАХУНКІВ ДО РАХУНКУ 34 «КОРОТКОСТРОКОВІ ВЕКСЕЛІ ОДЕРЖАНІ»

Субрахунок

Характеристика субрахунку

з/п

номер

назва

1

341

Векселі, одержані в національній валюті

Обліковуються короткострокові ве­кселі, одержані в національній ва­люті

2

342

Векселі, одержані в іноземній валюті

Обліковуються короткострокові ве­кселі, одержані в іноземній валюті

За дебетом субрахунків рахунку 341 відображаються векселі, отримані установою в рахунок асигнувань загального фонду бю­джету або іншого виду доходу (згідно з чинним законодавством України), при цьому кредитується відповідний субрахунок рахун­ків 70, 71.

За кредитом субрахунків рахунку 341 відображається погашен­ня векселем кредиторської заборгованості, при цьому дебетується субрахунок 675.

Кореспонденцію рахунків з обліку короткострокових векселів одержаних відображено в табл. 12.3.

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ КОРОТКОСТРОКОВИХ ВЕКСЕЛІВ ОДЕРЖАНИХ

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Отримання асигнувань із загального фонду шляхом виданих векселів в національній валю­ті за рахунок коштів Державного бюджету України

341

701

2

Отримання асигнувань із загального фонду шляхом виданих векселів в іноземній валюті за рахунок коштів місцевого бюджету

342

702

3

Погашення векселем кредиторської заборгова­ності за отримані матеріальні цінності, викона­ні роботи та надані послуги

364, 675

341, 342

Синтетичний облік короткострокових векселів ведеться у мемо­ріальному ордері ф. 274 (бюджет).

Аналітичний облік короткострокових векселів ведеться у при­бутково-видатковій книзі довільної форми у розрізі кожного отри­маного векселя, видів коштів та кодів бюджетної класифікації.