Облік розрахунків із замовниками за науково-дослідні роботи

Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи застосо­вуються тільки у науково-дослідних установах, навчальних закла­дів професійно-технічної освіти, виробничих (навчальних) майсте­рнях та підсобних(навчальних) сільських господарствах.

Замовник — юридична або фізична особа, яка замовляє вико­нання робіт, поставляння продукції, надання послуг, організовує проведення торгів (тендерів), укладає договори (контракти), конт­ролює хід будівництва та здійснює технічний нагляд за ним, прово­дить розрахунки за поставлену продукцію, виконані роботи, надані послуги, приймає закінчені роботи.

Покупець — юридична або фізична особа, яка придбаває това­ри (продукцію) для власних потреб або з метою передання (дару­вання) їх іншій особі — одержувачу.

Документування розрахунків з покупцями і замовниками відо­бражено в табл. 12.4.

Розрахунки із замовниками за НДР, які виконуються за госпо­дарськими договорами відповідно до Плану рахунків бухгалтерсь­кого обліку бюджетних установ обліковуються на субрахунках:

•                  351 «Розрахунки із замовниками з авансів за науково- дослідні роботи» — для обліку розрахунків з покупцями та замов­никами за виконані роботи і надані послуги, що мають авансові платежі, умови яких передбачають попередню оплату. Суми отри­маних авансів записуються за кредитом субрахунку 351 і дебетом 323. За дебетом субрахунку 351 і кредитом 634 записуються суми авансів, що зараховані при оплаті рахунків;

•                  634 «Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті» — для обліку розрахунків із замовниками за виконані згідно з договорами науково-дослідні роботи. За дебетом субрахунку 634 записуються суми за наданими рахунками з креди­туванням субрахунку 723. У кредит субрахунку 634 та дебет субра­хунку 323 записуються суми, які надійшли до сплати за рахунком та за кредитом 351 — суми зарахованого авансу.

Синтетичний облік розрахунків з покупцями та замовниками ведеться у меморіальному ордері ф. 274 (бюджет).

Аналітичний облік розрахунків з покупцями та замовниками ве­деться за кожним покупцем та замовником на картках ф. 292а або книгах ф. 292 за кожним договором окремо.

Таблиця 12.4

ДОКУМЕНТУВАННЯ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ І ЗАМОВНИКАМИ

Розрахунки з вітчизняними покупцями

Розрахунки з іноземними покупцями

Виникнення заборгованості

Накладні

Рахунки — фактури Рахунки

Акти прийнятих робіт, послуг Податкові накладні Товарно-транспортні накладні Товарні накладні

Комерційні документи (рахунки — фак­тури — invoice)

Транспортні накладні (залізнична накла­дна, авіанакладна, коносамент, товарино- транспортна накладна, пакувальні листи) Платіжні документи на перерахування сум митних платежів та інших податків на рахунки митних установ Розрахунки бухгалтерії про наявність курсових різниць

Погашення заборгованості