Облік розрахунків з підзвітними особами за службовими відрядженнями

магниевый скраб beletage

Основна маса авансових сум у бюджетних установах видається під звіт на службові відрядження.

Службове відрядження — це поїздка працівника, який перебу­ває у трудових відносинах з бюджетною установою(штатний пра­цівник), за розпорядженням керівника на певний строк до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза міс­цем його основної роботи.

Порядок оплати службових відряджень установлено наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 р. № 59 «Про затвер­дження Інструкції про службові відрядження в межах України та закордон»

Витрати бюджетної установи на відрядження мають плановий характер і включаються до видатків за загальним і спеціальним фо­ндами лише за наявності документів, що підтверджують зв'язок та­кого відрядження із основною діяльністю установи.

Установа, яка відправляє працівника у службове відрядження, видає наказ про його відрядження, де зазначено мету поїздки, пункт призначення, тривалість відрядження. За відрядження за ко­рдон вказують умови перебування за кордоном (у разі поїздки на запрошення додається його копія з перекладом), кошторис витрат. Потім працівникові оформлюють посвідчення про відрядження.

Установа відшкодовує відрядженому працівнику витрати за на­явності підтвердних документів та добові, норми яких встановлені відповідно до Постанови КМУ від 02.02.2011 р. № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установа­ми та організаціями, які повністю або частково утримуються (фі­нансуються) за рахунок бюджетних коштів».

Терміни відрядження встановлює керівник в наступних межах (табл. 13.1).

Таблиця 13.1

ТЕРМІНИ ВІДРЯДЖЕННЯ

з/п

Показники

Термін

1

Працівників, які тнаправляються у від­рядження

не може перевищувати 30 календарних днів в межах України, а закордонного-60 календарних днів

2

працівників, які направляються для ви­конання у межах України монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будіве­льних робіт

не повинен перевищувати строк будівництва об'єктів

3

працівників, які направляються за кор­дон за зовнішньо-економічними догово­рами (контрактами) для виконання мон­тажних, налагоджувальних, ремонтних, проектних, проектно-пошукових, будіве­льних, будівельно-монтажних і пускона­лагоджувальних робіт, здійснення шеф- монтажу та авторського нагляду під час будівництва, обслуговування та забезпе­чення функціонування національних експозицій на міжнародних виставках, проведення гастрольних та інших куль­турно-мистецьких заходів

не повинен перевищувати один рік

Закінчення табл. 13.1

з/п

Показники

Термін

4

відрядження військовослужбовців, на­правлених на навчання в системі пере­підготовки, удосконалення, підвищення кваліфікації кадрів, на навчальні та під­сумково-випускні збори слухачів заоч­них факультетів вищих військових на­вчальних закладів

не повинен перевищувати 90 днів, а за умови відшкоду­вання витрат стороною, що приймає, — 18 місяців

5

працівників авіаційних компаній, які на­правляються за кордон для здійснення авіаційних перевезень пасажирів та ван­тажів у миротворчих місіях Організації Об'єднаних Націй згідно з контрактами між авіаційними компаніями України та Організацією Об'єднаних Націй

не повинен перевищувати шість місяців

6

працівників державної контрольно- ревізійної служби, які направляються для проведення контрольних заходів

не повинен перевищувати період проведення таких за­ходів

7

наукових і науково-педагогічних праців­ників, які направляються на стажування до провідних вищих навчальних закладів та наукових установ в Україні та за кор­доном

не повинен перевищувати 6 місяців

8

аспірантів і докторантів

не повинен перевищувати 2 місяця

Витрати за час відрядження відшкодовуються за наявності під­твердних документів працівникам бюджетних установ, які відо­бражено в табл. 13.2.

Таблиця 13.2

ВИТРАТИ ЗА ЧАС ВІДРЯДЖЕННЯ, ЯКІ ВІДШКОДОВУЮТЬСЯ ПРАЦІВНИКАМ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

з/п

Норми витрат

Розмір витрат

1

Витрати

1.1

добові в межах України

30, 00 грн.

1.2

на харчування, вартість якого включена до рахунків на оплату вартості проживання у готелях (мотелях), інших житлових примі­щеннях або до проїзних документів

за рахунок добових витрат

Закінчення табл. 13.2

з/п

Норми витрат

Розмір витрат

1.3

у разі коли працівники, відряджені за кор­дон, за умовами запрошення безоплатно за­безпечуються харчуванням стороною, яка приймає, або коли працівники, відряджені в межах України для участі у переговорах, конференціях, симпозіумах з питань, що стосуються основної діяльності установи та організації, які відряджають працівників, з умовами запрошення безоплатно забезпе­чуються харчуванням організаторами таких заходів, добові витрати відшкодовуються у розмірах, що визначаються у відсотках сум добових витрат для відповідної держави

 

 

при одноразовому харчуванні при дворазовому харчуванні при триразовому харчуванні

у розмірі 80 % у розмірі 55 % у розмірі 35 %

1.4

у разі відрядження в межах країни перебу­вання працівників, які перебувають за кор­доном тривалий термін і отримують заробі­тну плату в іноземній валюті та працівників дипломатичних установ України, які пере­бувають за кордоном у довготерміновому відрядженні і отримують виплати в інозем­ній валюті

у розмірі 80 % норм добо­вих витрат, для даної країни

1.5

у разі відрядження у межах країни перебу­вання терміном на одну добу

у розмірі 50 % зазначених норм

1.6

на найм житлового приміщення за добу урахуванням включених до рахунків на оплату вартості проживання витрат на ко­ристування телефоном (крім витрат на службові телефонні розмови), ХОЛОДИЛЬНИ­КОМ, телевізором та інших витрат (крім ви­трат на побутові послуги, та витрат на оплату податку на додану вартість))

не більш як 250, 00

1.7

на побутові послуги, що включені до раху­нків на оплату вартості проживання у готе­лях (прання, чистка, лагодження та прасу­вання одягу, взуття чи білизни)

не більш як 10 % норм добових витрат для дер­жави, до якої відряджа­ється працівник за всі дні проживання

1.8

на бронювання місць у готелях (мотелях)

у розмірі не більше 50 % вартості місця за добу

Закінчення табл. 13.2

з/п

Норми витрат

Розмір витрат

1.9

на оплату вартості проживання у готелях (мотелях), ІНШИХ житлових приміщеннях

у розмірі вартості

1.10

на проїзд т. ч. на перевезення багажу, бронювання транспортних квитків) до міс­ця відрядження і назад, а також за місцем відрядження т. ч. на орендованому транспорті)

 

1.11

на користування постільними речами в по­їздах;

 

1.12

на оформлення закордонних паспортів;

 

1.13

на оформлення дозволів на в'їзд (віз);

 

1.14

на оплату вартості страхового поліса життя або здоров відрядженого працівника або його цивільної відповідальності разі ви­користання транспортного засобу) за наяв­ності оригіналу такого поліса з відміткою про сплату страхового платежу, якщо згід­но із законами держави, до якої відряджа­ється працівник, або держав, територією яких здійснюється транзитний рух до за­значеної держави, необхідно здійснити таке страхування;

у розмірі вартості

1.15

на обов'язкове страхування та інші доку­ментально оформлені витрати, пов'язані з правилами в'їзду та перебування у місці відрядження

 

1.16

на оплату службових телефонних розмов

 

1.17

комісійні витрати у разі обміну валюти

З дозволу керівника бюджетної установи відрядженому відшко­довують витрати на проїзд відрядженого працівника у м'якому ва­гоні, на суднах морського та річкового транспорту, повітряним транспортом за квитками 1 класу та бізнес-класу, фактичні витрати, що перевищують граничні суми витрат на найм житлового примі­щення та на перевезення багажу понад вагу, вартість перевезення якого входить до вартості квитка того виду транспорту, яким кори­стується працівник.

У разі відрядження за кордон на службовому автомобілі витрати на пально-мастильні матеріали відшкодовуються з урахуванням встановлених норм за 1 кілометр пробігу відповідно до затвердже­ного маршруту.

У разі коли сторона, яка приймає, забезпечує працівника, відря­дженого за кордон, додатковими коштами в іноземній валюті у ви­гляді компенсації поточних витрат (крім витрат на проїзд до дер­жави відрядження і назад та на найм житлового приміщення) або добових витрат, сторона, яка направляє, виплату добових витрат зазначеним особам зменшує на суму додатково наданих коштів. Якщо сума, надана стороною, яка приймає, перевищує затверджену суму добових витрат або дорівнює такій сумі, сторона, яка направ­ляє, виплату добових витрат зазначеним особам не проводить.

Для окремих категорій працівників встановлюється надбавка до затверджених сум добових витрат в іноземній валюті у наступних розмірах:

•                членам Уряду, державним службовцям 1 рангу та дипломати­чного рангу Надзвичайного і Повноважного посла — в розмірі 50 % сум добових витрат;

•                державним службовцям 2 і 3 рангу, дипломатичних рангів Надзвичайного і Повноважного посланника першого і другого кла­су — в розмірі 40 % сум добових витрат;

•                державним службовцям 4 і 5 рангу, дипломатичних рангів рад­ника першого і другого класу — в розмірі 30 % сум добових витрат;

•                членам делегацій, що виїжджають за кордон на міжнародні переговори, наради та для підписання міжурядових угод, — в роз­мірі 25 %, а керівникам цих делегацій — в розмірі 30 в сум добових витрат.

Зазначені працівники мають право на одержання тільки однієї надбавки.

До членів делегацій належать лише ті члени делегації (предста­вники), які мають повноваження виступати від імені або за дору­ченням Президента України та Уряду України на міжнародних пе­реговорах, конференціях, форумах та для підписання міжурядових угод. Інші члени делегації (представники, включаючи наглядачів), які виїжджають за кордон згідно з рішенням Президента України та Уряду України, до членів таких делегацій не належать.