Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з підзвітними особами

магниевый скраб beletage

За фактом витрачання коштів на відрядження як у межах Украї­ни, так і за кордоном підзвітна особа складає Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт (далі Звіт).

До Звіту обов'язково додаються підтверджувальні документи: посвідчення про відрядження; проїзні документи (транспортні кви­тки, багажні квитанції, страхові документи); документи про най­мання житла; чеки, квитанції.

З 1 січня 2011 року Звіт має бути подано до закінчення п'ятого банківського дня, наступного за днем, в якому платник податків:

•                 закінчує відрядження;

•                 завершує виконання окремої цивільноправової дії за дору­ченням та за рахунок особи, яка видала кошти під звіт.

Залишок невикористаних коштів, згідно зі Звітом, підлягає по­верненню до каси установи в термін його здавання у тій валюті, в якій було видано аванс. У бухгалтерії установи здійснюють переві­рку Звітів: перевіряють правильність оформлення первинних доку­ментів, здійснюють арифметичну перевірку, визначають законність зроблених витрат. Керівник установи зобов'язаний не пізніше п'ятьох робочих днів прийняти рішення щодо затвердження пере­вірених Звітів.

Суми надмірно витрачених грошових коштів, отриманих плат­ником податку на відрядження або під звіт, та не повернених в установлений строк згідно з п. 170.9 Податкового кодексу України від 02.12.2010 p. (далі ПКУ) підпадають під оподаткування:

•                 на відрядження — у сумі, що перевищує суму витрат пла­тника податків на таке відрядження, розраховану згідно з розд. III ПКУ;

•                 під звіт для виконання окремих цивільно-правових дій — у сумі, що перевищує суму фактичних витрат платника податків на виконання таких Дій.

Сума податку, нарахована на суму такого перевищення, утри­мується особою, яка видала такі кошти, за рахунок будь-якого опо­датковуваного доходу (після його оподаткування) платника подат­ку за відповідний місяць, а в разі недостатності суми доходу — за рахунок оподатковуваних доходів подальших звітних місяців до повної сплати суми такого податку.

Таким чином, сума надмірно витрачених коштів, виданих на відрядження або під звіт, не здана у зазначений строк, підлягає оподаткуванню на доходи за ставкою 15 % — із суми, що не пере­вищує 10-кратний розмір мінімальної заробітної плати, установле­ної законом на 1 січня звітного податкового року, і 17 % — із суми перевищення.

Відповідно до п. п. 164.5 ПКУ об'єкт оподаткування і база опо­даткування для коштів, надміру витрачених платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлені законодав­ством строки обчислюється за такою формулою:

K = 100 : (100 - Сп),

де К — коефіцієнт;

Сп — ставка податку, встановлена для таких доходів на момент їх нарахування.

Облік розрахунків з підзвітними особами відповідно до Пла­ну рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ здійсню­ється на активному субрахунку 362 «Розрахунки з підзвітними осо­бами».

За дебетом субрахунку 362 фіксуються суми, видані під звіт, а також суми перевитрат, що їх відшкодовує підзвітна особа, за кре­дитом субрахунку — витрати суми авансу й повернені залишки підзвітних сум.

Кореспонденцію рахунків з обліку розрахунків з підзвітними особами відображено в табл. 13.3

(1.1)

Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з підзвітни­ми особами ведеться у меморіальному ордері 8 ф. 386 (бюджет) «Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особа­ми» за кодами економічної класифікації видатків.

Таблиця 13.3

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

з/п

Дебет

Кредит

1

Видавання авансу підзвітній особі в націона­льній валюті

362

301

2

Видавання авансу підзвітній особі в іноземній валюті

362

302

3

Подано звіт про витрачені підзвітні суми на придбання матеріалів, продуктів харчування,

мшп

231 — 239,221

362

4

Списано витрачені кошти на відрядні витрати: за рахунок коштів загального фонду

801,802

362

 

за рахунок коштів спеціального фонду

811 — 813

362

5

Повернення в касу невикористаний підзвітною особою аванс

301, 302

362

Операції за розрахунками з підзвітними особами, що здійсню­ються за рахунок коштів спеціального фонду, ведуться в окремому меморіальному ордері за даною формою.

Залишок на кінець місяця за субрахунком 362 обчислюють як загальний, так і за кожною підзвітною особою за кодами економіч­ної класифікації видатків. При цьому він може бути як дебетовим, так і кредитовим.

Дебетовий залишок указує на наявність в обліку авансових сум, за якими ще не подано звітів, кредитовий відображає розмір пере­витрат за Звітами порівняно із сумами, отриманими під звіт.

У балансі бюджетних установ дебетове сальдо показують у складі оборотних активів, кредитове — у складі зобов'язань установи.

Схему розрахунків з підзвітними особами за відрядженнями ві­дображено на рис. 13.1.

14. Облік розрахунків з кредиторами бюджетних уста­нов (поняття кредиторської заборгованості, її класифіка­ція, визнання та характеристика розрахунків з різними кредиторами, синтетичний та аналітичний облік розраху­нків з кредиторами, порядок списання кредиторської за­боргованості, строк позивної давності якої минув)