Поняття кредиторської заборгованості, її класифікація, визнання та характеристика розрахунків з різними кредиторами

магниевый скраб beletage

Виникнення заборгованості пов'язане з тим, що одночасне ви­конання обома сторонами зустрічних зобов'язань за договором від­бувається вкрай рідко. Як наслідок, в однієї сторони в складі гос­подарських засобів виникає актив у вигляді дебіторської заборго­ваності, а в іншої — зобов'язання погасити цю заборгованість пе­ред кредитором.

Зобов'язання бюджетних установ виникають у процесі вико­нання кошторису доходів і видатків. Розпорядники і одержувачі бюджетних коштів державного та місцевих бюджетів, які перебу­вають на казначейському обслуговуванні повинні вести облік зо­бов'язань відповідно до Наказу Державного казначейства України від 09.08.2004 № 136 «Про затвердження Порядку обліку зо­бов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України».

Відповідно до цього Порядку визначено:

бюджетне фінансове зобов'язання — зобов'язання розпоряд­ника або одержувача бюджетних коштів сплатити кошти за будь- яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного пе­ріоду, тобто — кредиторська заборгованість та/або попередня оплата, яка передбачена законодавством;

зобов'язання — будь-яке розміщення замовлення, укладення договору чи виконання інших аналогічних операцій, здійснене роз­порядником або одержувачем бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з порушенням норм, установлених Бю­джетним кодексом України, законом України про Державний бю­джет України та рішенням про місцевий бюджет на відповідний рік, в частині перевищення повноважень;

фінансове зобов'язання — будь-яке придбання товару, послу­ги чи виконання інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, тобто — кредиторська заборгованість та/або попередня оплата, здійснене розпорядником або одержувачем бюджетних ко­штів з порушенням норм, установлених Бюджетним кодексом України, законом України про Державний бюджет України та рі­шенням про місцевий бюджет на відповідний рік, в частині пере­вищення повноважень.

Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами (пла­нами використання бюджетних коштів), враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік органами Державного казначейства України.

За спеціальним фондом бюджету розпорядники бюджетних ко­штів беруть бюджетні фінансові зобов'язання виключно в межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду бюджету (відкритих асигнувань (виділених коштів) та залишків коштів на спеціальних реєстраційних рахунках розпорядників бюджетних коштів (в частині власних надходжень) та бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами (планами використання бюджетних коштів).

Обсяг бюджетних зобов'язань, узятих установою протягом року, повинен забезпечити зменшення рівня заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих періодів та недопущення виникнення забор­гованості за бюджетними зобов'язаннями в поточному році.

Розпорядники бюджетних коштів ведуть аналітичний облік зо­бов'язань у Книзі обліку асигнувань та прийнятих зобов'язань, фо­рма якої затверджена наказом ДКУ від 06.10.2000 р. № 100 «Про затвердження форм карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ та порядку їх складання».

Характеристику аналітичного обліку зобов'язань відображено в табл. 14.1.

Таблиця 14.1

ХАРАКТЕРИСТИКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

з/п

Форма аналітичного обліку

Характеристика форми

1

Книга обліку асиг­нувань, та прийня­тих зобов'язань

Призначена для реєстрації угод, укладених бюдже­тними установами у будь-якій формі, і контролю за відповідністю прийнятих зобов'язань бюджет­них асигнуванням. Відкривається книга на рік на підставі затвердженого кошторису доходів і вида­тків установи за кодами економічної класифікації видатків, для кожного коду програмної класифіка­ції видатків відводяться окремі сторінки. Протягом року кошторисні призначення можуть корегувати­ся з урахуванням змін, що вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством України. Книга ведеться окремо за загальним і спеціальним фондами. В книзі реєструється кожна укладена угода, за наслідками виконання якої бюджетними установами повинні бути сплачені кошти та отри­мані послуги та/або матеріальні цінності, і в тому числі довгострокові угоди минулих років, що пе­редбачають сплату бюджетних коштів у поточно­му році. Після кожної зареєстрованої угоди у книзі виводиться залишок кошторисних призначень за кодами програмної та економічної класифікації видатків, у межах яких установа надалі може при­ймати зобов'язання. Угоди, за якими в поточному році зобов'язання були не сплачені, переносяться в Книгу наступного року

Для узагальнення інформації про наявність та погашення зо­бов'язань бюджетних установ зобов'язання поділяють на довго­строкові та поточні.

Довгострокові зобов'язання — це заборгованість бюджетної установи, що виникає внаслідок виконання минулих обов'язків, за якою визначена сума, а також та, яка не виникає у процесі звичайної діяльності, не є характерною для бюджетної установи і погашення якої очікується після завершення поточного бюджетного року.

Облік зобов'язань установи, які не виникають у процесі звичай­ної діяльності, не є характерними для установи і погашення яких відбувається після завершення поточного року ведеться на субра­хунках класу 5 «Довгострокові зобов'язання».

Рахунки цього класу (рис. 14.1) призначені для обліку даних та узагальнення інформації про:

•                 заборгованість бюджетних установ банкам за отримані від них кредитами, що не належать до поточних зобов'язань (заборго­ваність, що не підлягає погашенню протягом поточного бюджетно­го року);

•                 заборгованість бюджетної установи щодо зобов'язань із за­лученням позикових коштів (крім кредитів банків), на які нарахо­вуються відсотки; заборгованість за виданими довгостроковими ве­кселями і розповсюдженими облігаціями.

Рахунок 50 «Довгострокові позики»

t

502 «Відстрочені довгострокові кредити банків»

503 «Інші довгострокові позики»

Рахунок 51 «Довгострокові векселі видані»

511 «Видані довгострокові векселі» Рахунок 52 «Інші довгострокові зобов'язання»

521 «Інші довгострокові фінансові інвестиції»

Рахунки, призначені для обліку довгострокових зобов'язань та субрахунки до них

я

 

а

 

я

я

^

и

 

я

«

^

а

 

. ^

«

ш

а

о

. ^

о

ш

я

о

«

о

§

я

«

ю

 

о

м

с

 

501

«Довгострокові кредити банків»

Рис. 14.1. Рахунки обліку довгострокових зобов'язань

Поточні зобов'язання — це заборгованість бюджетної устано­ви, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої очіку­ється протягом бюджетного року.

У балансі бюджетних установ поточні зобов'язання відобража­ються у випадках: коли результатами обов'язків вже виникли певні події, тобто придбані товари, отримані послуги (якщо вони не були попередньо оплачені), одержані позики тощо; за результатами здій­снених подій виникає неминуче зменшення активів бюджетних установ.

Облік зобов'язань установи, що протягом її звичайної діяльнос­ті, тобто при виконанні кошторису доходів і видатків, і погашення яких очікується протягом поточного бюджетного року ведеться на субрахунках рахунків класу 6 «Поточні зобов'язання» відображе­них на рис. 14.2.

Необхідність кредиту як джерела фінансових ресурсів зумовле­на виникненням тимчасової потреби установи в додаткових коштах з метою забезпечення її нормального функціонування.

Відображення інформації про отримані кредити банків на раху­нках бухгалтерського обліку залежить від того, до якого виду зо­бов'язань установи може бути віднесена заборгованість, що утво­рилася в результаті одержаного кредиту.

Для обліку сум довгострокових позик, одержані бюджетною установою передбачено рахунок 50 «Довгострокові позики», харак­теристика субрахунків якого відображено в табл. 14.2.

Таблиця 14.2

ХАРАКТЕРИСТИКА СУБРАХУНКІВ ДО РАХУНКУ 50 «ДОВГОСТРОКОВІ ПОЗИКИ»

Субрахунок

Характеристика субрахунку

з/п

номер

назва

1

501

Довгострокові кре­дити банків

Обліковуються суми довгострокових кредитів, одержані в установах банків у національній та іноземній валюті відпо­відно до чинного законодавства, термін сплати яких настане в наступні бюджетні роки

2

502

Відстрочені довго­строкові кредити банків

Обліковуються суми відстрочених дов­гострокових кредитів, одержаних в уста­новах банків

3

503

Інші довгострокові позики

Обліковуються суми інших довгостроко­вих позик, одержаних установою відпо­відно до чинного законодавства


Рахунки, призначені для обліку поточних зобов'язань та субрахунки до них

601 «Короткострокові кредити банків»

602 «Відстрочені короткострокові кредити

Рахунок 60 «Короткострокові позики»

603 «Інші короткострокові позики»

У        У

604 «Прострочені позики»

605 «Короткострокові позики бюджету»

Рахунок 61 «Поточна заборгованість за довгост­роковими зобов'язаннями»

У          = =¥

611 «Поточна заборгованість за дов­гостроковими позиками»

612 «Поточна заборгованість за довгост­роковими векселями» 613 «Поточна заборгованість за іншими довго­строковими зобов'язаннями»

621 «Видані короткострокові векселі»

Рахунок 62 «Короткострокові векселі видані»

631 «Розрахунки з постачальника­ми

та підрядниками» 632 «Розрахунки з часткової оплати замовлень на дослідно-конструкторські розробки, що виконуються за рахунок бюджетних коштів»

Рахунок 63 «Розрахунки за виконані роботи»

633 «Розрахунки із замовниками за ви­конані роботи і надані послуги з влас­них надходжень»

634 «Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що         підлягають оплаті»         

635 «Розрахунки із залученими співвиконавцями для виконання робіт за господарськими договорами»

Рахунок 64 «Розрахунки із податків і платежів»

642 «Інші розрахунки з бюджетом»

Рахунок 651 «Розрахунки з пенсійного забезпечення»

641 «Розрахунки за платежами і податками в бюджет»

Рахунок 65 «Розрахунки за виконані роботи»

661 «Розрахун­ки із заробітної платі»

662 «Розра­хунки зі сти­пендіатами»

663 «Розрахунки з працівниками за то­вари, продані в кре- дат» 664 «Розрахунки з працівниками за без­готівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках»

Рахунок 66 «Розрахунки з оплати праці»

665 «Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуван­нями внесків за договорами добровільного страхування»

666 «Розрахунки з членами профспілки безготівковими перерахуваннями сум членсь­ких профспілкових внесків» 667 «Розрахуй-' ки з працівни­ками за позика­ми банків»

668 «Розрахунки за ' виконавчими доку­ментами та інші ут­римання»

669 «Інші роз­рахунки за ви­конані роботи»

671 «Розрахунки з депонентами» 672 «Розрахунки за депозитними сума- 673 «Розрахунки за коштами, отриманими за іншими джерелами власних надходжень»

Рахунок 67 «Розрахунки за іншими опе­раціями і кредиторами»

674 «Розрахунки за спеціальними видами      платежів»   

675 «Розрахунки з іншими кредиторами»

Рахунок 68 «Внутрішні розрахунки»

683 «Внутрішні розрахунки за опе­раціями з централізованого постачання за загальним фондом»____

684 «Внутрішні розрахунки за операціями з централізованого постачання за спеціальним

фондом»

Рис. 14.2. Рахунки обліку поточних зобов'язань

За кредитом цих субрахунків відображаються суми одержаних довгострокових позик, а також переведення короткострокових (від­строчених), за дебетом — погашення заборгованості за ними та пе­реведення до поточної заборгованості за достроковими зо­бов'язаннями.

Аналітичний облік за рахунком 50 «Довгострокові позики» ве­деться за позикодавцями (банками) в розрізі кожного кредиту (по­зики) окремо та за термінами погашення кредиту на картках ф. 292- а (у книзі ф. 292).

Кореспонденцію рахунків з обліку довгострокових позик відо­бражено в табл. 14.3.

Таблиця 14.3

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ДОВГОСТРОКОВИХ ПОЗИК

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

з/п

Дебет

Кредит

1

Отримання довгострокового кредиту в установі банку

319

501

2

Відстрочення терміну погашення довгостроко­вого кредиту в установі банку

501

502

3

Перерахування з поточного рахунку на пога­шення довгострокових кредитів

501, 502

319

Синтетичний облік за рахунком 50 «Довгострокові позики» ве­деться у меморіальному ордері ф. 274 (бюджет).

Для обліку сум короткострокових позик, одержаних відповідно до чинного законодавства передбачено рахунок 60 «Короткостро­кові позики», який включає такі субрахунки (табл. 14.4):

Таблиця 14.4

ХАРАКТЕРИСТИКА СУБРАХУНКІВ ДО РАХУНКУ 60 «КОРОТКОСТРОКОВІ ПОЗИКИ»

з/п

Субрахунок

Характеристика субрахунку

номер

назва

1

601

Короткострокові кредити банків

Обліковуються суми короткострокових кредитів, одержані в установах банків у національній та іноземній валюті відпо­відно до чинного законодавства

Закінчення табл. 14.4

Субрахунок

Характеристика субрахунку

з/п

номер

назва

2

602

Відстрочені корот­кострокові креди­ти банків

Обліковуються суми відстрочених коро­ткострокових кредитів, одержаних в установах банків у національній та іно­земній валюті, яки були відстрочені

3

603

Інші короткостро­кові позики

Обліковуються суми короткострокових позик, які були одержані установою з бюджету, від банків чи інших юридич­них осіб у національній та іноземній ва­люті

4

604

Прострочені позики

Обліковуються суми прострочених по­зик, що були одержані з бюджету, в установах банків, в інших юридичних осіб у національній та іноземній валюті відповідно до чинного законодавства

5

605

Короткострокові позики в бюджеті

Обліковуються суми короткострокових позик, які були одержані сільськими, се­лищними, міськими (міст районного під­порядкування), одержаних з бюджету вищого рівня (районного, міського, об­ласного)

Кореспонденцію рахунків з обліку короткострокових та довго­строкових позик відображено в табл. 14.5.

Таблиця 14.5

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ КОРОТКОСТРОКОВИХ ПОЗИК

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

з/п

Дебет

Кредит

1

Отримання короткострокового кредиту в установі банку

319

601

2

Відстрочення терміну погашення коротко­строкового кредиту в установі банку

601

602

На рахунку 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зо­бов'язаннями» обліковується поточна заборгованість за зо­бов'язаннями, термін сплати за якими настане в наступні роки.

Характеристику субрахунків до рахунку 61 «Поточна заборго­ваність за довгостроковими зобов'язаннями» відображено в табл. 14.6.

Таблиця 14.6

ХАРАКТЕРИСТИКА СУБРАХУНКІВ ДО РАХУНКУ 61 «ПОТОЧНА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА ДОВГОСТРОКОВИМИ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ»

Субрахунок

Характеристика субрахунку

з/п

номер

назва

1

611

Поточна заборгованість за довгостроковими позика­ми

Обліковуються поточна заборго­ваність за довгостроковими пози­ками банків та іншими довго­строковими позиками

2

612

Поточна заборгованість за довгостроковими вексе­лями

Обліковуються поточна заборго­ваність за довгостроковими век­селями

3

613

Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов'язаннями

Обліковуються поточна заборго­ваність за іншими довгостроко­вими зобов'язаннями

Кореспонденцію рахунків з обліку довгострокових позик відо­бражено в табл. 14.7.

Для обліку випущених облігацій та інших позикових коштів пе­редбачено субрахунок 521 рахунку 52 «Інші довгострокові фінан­сові зобов'язання».

На субрахунку 521 «Інші довгострокові фінансові зобов'язання» ведеться облік випущених облігацій та інших позикових коштів (крім тих, що обліковуються на субрахунках рахунку 50 «Довго­строкові позики»), на які нараховуються відсотки.

За кредитом рахунку 521 відображаються збільшення довго­строкових зобов'язань, за дебетом — їх погашення, переведення до короткострокових, списання.

Аналітичний облік довгострокових зобов'язань за облігаціями ведеться за їх видами та термінами погашення, а інших довгостро­кових фінансових зобов'язань — за кожним кредитором та видами залучених коштів на картках ф. 292-а (у книзі ф. 292).

Таблиця 14.7

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ДОВГОСТРОКОВИХ ПОЗИК

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Отримання асигнування з державного бю­джету для надання пільгових державних кредитів ВНЗ

321

701

2

Отримані кошти в касу ВНЗ для видачі кредиту

301

321

3

Видано кредити студентам ВНЗ

801

301

4

Одночасно відображається заборгованість студентів за отриманими кредитами з дер­жавного бюджету

611

501

5

Нарахування плати за навчання у ВНЗ

364

711

6

Внесено студентами кошти у касу за на­вчання у ВНЗ

301

364

7

Зараховано кошти на спеціальний реєстра­ційний рахунок

323

301

8

Внесення коштів в погашення заборговано­сті за кредитом

301

611

9

Перерахування коштів до державного бю­джету

501

328