Облік розрахунків за виконані роботи

магниевый скраб beletage

Один із видів поточних зобов'язань бюджетних установ є кре­диторська заборгованість за виконані роботи.

Розрахунки виконані роботи з капітального будівництва і на­дані послуги у наукових бюджетних установ, а також виробничих (навчальних) майстернях та підсобних (навчальних) сільських гос­подарствах бюджетних установ обліковується на рахунку 63 «Роз­рахунки за виконані роботи», характеристика субрахунків якого ві­дображено в табл. 14.8.

У процесі діяльності бюджетні установи здійснюють розрахун­ки з постачальниками та підрядниками.

ХАРАКТЕРИСТИКА СУБРАХУНКІВ ДО РАХУНКУ 63 «РОЗРАХУНКИ ЗА ВИКОНАНІ РОБОТИ»

Постачальник — це юридична або фізична особа, яка здійснює поставляння товарино-матеріальних цінностей (сировини, матеріа­лів, палива, будівельних матеріалів, МІІІП), що надає послуги (по­дачу електроенергію, газу, води тощо), виконує роботи (поточний та капітальний ремонт тощо).

Таблиця 14.8

Субрахунок

Характеристика субрахунку

з/п

номер

назва

1

631

Розрахунки з поста­чальниками та підря­дниками

Обліковуються розрахунки з постача­льниками за будівельні матеріали, конструкції та деталі, обладнання для устаткувань тощо та розрахунки з під­рядниками за конструкції та деталі, передані їм для будівництва та монта­жу, і за виконані будівельно-монтажні роботи

2

632

Розрахунки з частко­вої оплати замовлень на дослівно- конструкторські роз­робки, що викону­ються за рахунок бюджетних коштів

Обліковуються розрахунки з підпри­ємствами та організаціями з виконан­ня ними замовлень на дослівно- конструкторські розробки для науко­во-дослідних робіт

3

633

Розрахунки із замов­никами за виконані роботи і надані по­слуги з власних над­ходжень

Обліковуються розрахунки у навчаль­них закладах професійно-технічної освіти із замовниками за виконані ро­боти або надані послуги і за реалізова­ні готові вироби, а також розрахунки з підприємствами та організаціями за роботи, виконані учнями в процесі ви­робничого навчання

4

634

Розрахунки із замов­никами за науково- дослідні роботи, що підлягають оплаті

Обліковуються розрахунки із замов­никами за виконані згідно з договора­ми науково-дослідні роботи

5

635

Розрахунки із залу­ченими співвиконав­цями для виконання робіт за господарсь­кими договорами

Обліковуються розрахунки з виконав­цями, які залучені для виконання окремих науково-дослідних і дослів­но-конструкторських робіт за госпо­дарськими договорами науково- дослідної установи

Підрядник — це спеціалізоване підприємство або фізична осо­ба, яка виконує будівельно-монтажні роботи під час спорудження об'єктів на підставі договорів підряду на капітальне будівництво.

Розрахунки з постачальниками, підрядниками і замовниками за виконані роботи та надані послуги проводяться на підставі докуме­нтів постачальників: накладних, рахунків — фактур, актів прийня­тих робіт, послуг, товарно-транспортних накладних тощо.

У бухгалтерському обліку розрахунки з постачальниками за бу­дівельні матеріали, конструкції та деталі, обладнання для устатку­вань тощо та розрахунки з підрядниками за конструкції ї деталі, передані їм для будівництва та монтажу, і за виконані будівельно- монтажні роботи ведуться на субрахунку 631«Розрахунки з поста­чальниками та підрядниками».

За кредитом субрахунку 631 відображається заборгованість за отримані від постачальників та підрядників товарно-транспортні цінності, прийняті роботи, послуги, за дебетом — її погашення, списання тощо.

Аналітичний облік розрахунків з постачальниками та підрядни­ками ведеться окремо за кожним постачальником та підрядником в розрізі кожного документа (рахунку) на сплату.

В бюджетних установах кредиторська заборгованість може ви­никати у двох випадках:

•                  при отриманні передоплати за невідважену продукцію (робо­ти, послуги);

•                 при одержанні товарів, і якщо не здійснені розрахунки з по­стачальниками.

Кореспонденцію рахунків з обліку розрахунків із постачальни­ками і підрядниками відображено в табл. 14.9.

Таблиця 14.9

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ІЗ ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Сплачено рахунки постачальників за будіве­льні матеріали, конструкції та деталі

631

321, 323

2

Отримано від постачальників на склад буді­вельні матеріали, конструкції та деталі

202, 204

631

3

Оприбуткування спеціального обладнання для виконання НДР за господарськими дого­ворами (сума без ПДВ)

203

631

Закінчення табл. 14.9

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

 

Сума ПДВ, якщо ПДВ не включено до пода­ткового кредиту

Сума ПДВ, якщо ПДВ включено до податко­вого кредиту

823 641

631

4

Будівельні матеріали, конструкції та деталі передані підряднику поза складом без опри­буткування

631/2

631/1

5

Перераховані підрядниками за виконані бу­дівельно-монтажні роботи

631

321, 323

6

Передані підряднику конструкції та деталі, будівельні матеріали для будівельно- монтажних робіт

631

201, 204

7

Списання на підставі підтвердних докумен­тів сум виконаних підрядником будівельно- монтажних робіт

801, 802, 811

631

Дослідно-конструкторські розробки виконує бюджетна уста­нова за укладеним з науково-дослідною установою договором, оформленим в установленому порядку. У договорі зазначається повна вартість дослідно-конструкторських розробок, розмір ава­нсу і обсяг витрат поточного року, термін приймання готових виробів.

Розрахунки з підприємствами та організаціями з виконання ни­ми замовлень на дослідно-конструкторські розробки для науково- дослідних установ відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ відображаються на субрахунку 632 «Розрахунки з часткової оплати замовлень на дослідно- конструкторські розробки, що виконуються за рахунок бюджетних коштів». За дебетом субрахунку 632 записуються перераховані су­ми авансу та розрахунки за виконану роботу. При цьому кредиту­ються субрахунки: 321, 322 — при казначейському обслуговуванні кошторисів установи. За кредитом субрахунку 632 і дебетом субра­хунків класів 1 «Необоротні активи» і 2 «Запаси» записуються при­йняті вироби.

Кореспонденцію рахунків з обліку розрахунків з часткової оплати замовлень на дослідно-конструкторські розробки, що вико­нуються за рахунок бюджетних коштів відображено в табл. 14.10.

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ЧАСТКОВОЇ ОПЛАТИ ЗАМОВЛЕНЬ НА ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКІ РОЗРОБКИ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ ЗА РАХУНОК БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

з/п

Дебет

Кредит

1

Перерахування з реєстраційних рахунків орга­нізаціям за виконані ними замовлення для нау­ково-дослідних і конструкторських робіт за те­матикою загального фонду бюджету

632

321, 322

2

Прийняття згідно з актом або іншими докумен­тами виготовлених приладів і виробів для нау­ково-дослідних і конструкторських робіт

104, 221

632

 

Водночас проводиться другий запис

801, 802

401,411

У навчальних закладах професійно-технічної освіти на субраху­нку 633 «Розрахунки із замовниками за виконані роботи і надані послуги з власних надходжень» обліковуються розрахунки із замо­вниками за виконані роботи або надані послуги і за реалізовані го­тові вироби, а також розрахунки з підприємствами і організаціями за роботи, виконані учнями в процесі виробничого навчання.

За дебетом субрахунку 633 і кредитом субрахунків 669, 721, 711 записуються вартість наданих послуг, реалізованих готових виробів, виготовлених в учбово-виробничих майстернях, а також суми винагород, які підлягають виплаті учням учбових закладів за виконані ними роботи на підприємствах і в організаціях, і су­ми, направлені на розширення учбової бази, поліпшення культу­рно-побутового обслуговування учнів і т. ін. Надходження кош­тів записується за кредитом субрахунку 633 і дебетом субрахунку 323.

Кореспонденцію рахунків з обліку розрахунків із замовниками за виконані роботи і надані послуги з власних надходжень відобра­жено в табл. 14.11.

Розрахунки із замовниками за НДР, які виконуються за госпо­дарськими договорами обліковуються на субрахунку 634 «Розраху­нки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті».

На субрахунку 634 «Розрахунки із замовниками за науково- дослідні роботи, що підлягають оплаті» обліковуються розрахунки із замовниками за виконані згідно з договорами науково-дослідні роботи.

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ІЗ ЗАМОВНИКАМИ ЗА ВИКОНАНІ РОБОТИ І НАДАНІ ПОСЛУГИ З ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Пред'явлені рахунки замовникам за вико­нані для них роботи, надані послуги, виго­товлені вироби навчально-виробничими майстернями

633

669, 721,711

2

Надходження від підприємств на спеціа­льний реєстраційний рахунок власних надходжень навчальних закладів системи професійно-технічної освіти за виконані учнями роботи в період виробничого на­вчання

323

633

За дебетом субрахунку 634 записуються суми за наданими ра­хунками з кредитуванням субрахунку 723.

У кредит субрахунку 634 та дебет субрахунку 323 записуються суми, які надійшли до сплати за рахунком та за кредитом 351 — суми зарахованого авансу.

Кореспонденцію рахунків з обліку розрахунків із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті відображено в табл. 14.12.

Таблиця 14.12

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ІЗ ЗАМОВНИКАМИ ЗА НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ОПЛАТІ

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Здавання замовникам виконаних НДР за варті­стю, що передбачена в договорі

634

723

2

Надходження від замовників сум на сплату ра­хунків за виконані НДР за договорами

323

634

3

Повернення грошових коштів у випадку зайво­го перерахування сум

634

323

4

Оприбуткування спеціального обладнання для виконання НДР за господарськими договорами (сума без ПДВ)

203

634

Закінчення табл. 14.12

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

з/п

Дебет

Кредит

5

Сума ПДВ, якщо ПДВ не включено до подат­кового кредиту

Сума ПДВ, якщо ПДВ включено до податково­го кредиту

823 641

634 634

6

Залік авансів отриманих від замовників на НДР за договорами відповідно до чинного законо­давства України

351

634

Облік розрахунків з виконавцями, які залучені для виконання окремих науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт за господарськими договорами науково-дослідної установи ведеться на субрахунку 635 «Розрахунки із залученими співвиконавцями для виконання робіт за господарськими договорами». Суми, перерахо­вані співвиконавцям за виконані роботи, записуються за дебетом субрахунку 635 і кредитом 323. Прийняті роботи відображаються записом за кредитом субрахунку 635 і дебетом 823.

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ІЗ ЗАЛУЧЕНИМИ СПІВВИКОНАВЦЯМИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ ЗА ГОСПОДАРСЬКИМИ ДОГОВОРАМИ

Кореспонденцію рахунків з обліку розрахунків із постачальни­ками і підрядниками відображено в табл. 14.13.

Таблиця 14.13

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахун­ків

Дебет

Кредит

1

Перерахування з спеціального реєстраційного ра­хунку для обліку коштів, отриманих як плата за послуги спільним виконавцям, залученим для ви­конання окремих науково-дослідних і конструк­торських робіт за договорами

635

323

2

Прийняття виконаних робіт від співвиконавців

823

635

Аналітичний облік розрахунків за виконані роботи ведеться окремо за кожним постачальником та підрядником в розрізі кожно­го документа (рахунку) на сплату.

Синтетичний облік розрахунків за виконані роботи ведеться у меморіальному ордері ф. 274 (бюджет), записи в якому здійсню­ються як за окремими первинними документами, так і за групами однорідних документів.