Облік розрахунків за виконані роботи

Один із видів поточних зобов'язань бюджетних установ є кре­диторська заборгованість за виконані роботи.

Розрахунки виконані роботи з капітального будівництва і на­дані послуги у наукових бюджетних установ, а також виробничих (навчальних) майстернях та підсобних (навчальних) сільських гос­подарствах бюджетних установ обліковується на рахунку 63 «Роз­рахунки за виконані роботи», характеристика субрахунків якого ві­дображено в табл. 14.8.

У процесі діяльності бюджетні установи здійснюють розрахун­ки з постачальниками та підрядниками.

ХАРАКТЕРИСТИКА СУБРАХУНКІВ ДО РАХУНКУ 63 «РОЗРАХУНКИ ЗА ВИКОНАНІ РОБОТИ»

Постачальник — це юридична або фізична особа, яка здійснює поставляння товарино-матеріальних цінностей (сировини, матеріа­лів, палива, будівельних матеріалів, МІІІП), що надає послуги (по­дачу електроенергію, газу, води тощо), виконує роботи (поточний та капітальний ремонт тощо).

Таблиця 14.8

Субрахунок

Характеристика субрахунку

з/п

номер

назва

1

631

Розрахунки з поста­чальниками та підря­дниками

Обліковуються розрахунки з постача­льниками за будівельні матеріали, конструкції та деталі, обладнання для устаткувань тощо та розрахунки з під­рядниками за конструкції та деталі, передані їм для будівництва та монта­жу, і за виконані будівельно-монтажні роботи

2

632