Облік розрахунків за податками і платежами бюджетних установ

магниевый скраб beletage

Бюджетні установи у процесі виконання кошторисів виступа­ють платниками різних податків і зборів (обов'язкових платежів).

Основним податковим документом, що регулює відносини у сфері справляння податків і зборів є Податковий кодекс України від 02.12.2010 p. № 2755-VI (далі — ПКУ), який визначає не лише загальні правила адміністрування податків і зборів (заповнення та подання податкової звітності, сплати податкових зобов'язань, про­ведення перевірок, облік платників податків, а також притягнення до відповідальності та застосування штрафних санкцій за пору­шення податкового законодавства), а й види податків, зборів (обов'язкових платежів) та порядок їх справляння.

Структуру системи оподаткування бюджетних установ відо­бражено нарис. 14.3.

Ставки податків відображено в табл. 14.14.

Первинними документами для нарахування податків та платежів є розрахунки з бухгалтерії, розрахунки з ПДВ — подат­кові накладні.

Первинними документами щодо сплати податків та платежів є виписки з реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунків ор­ганів ДКУ.

СТАВКИ ПОДАТКІВ

з/п

Платники податку

Об'єкт оподаткування

Ставки податку

Пункт, підпункт розділ ПКУ

Податок на прибуток

1

Бюджетні установи, за­реєстровані як неприбуткові організації

доходи від неосновної діяльності

з 01.04.2011 по 31.12.2011 вклю­чно — 23 %;

з 01.01.2012 по 31.12.2012 вклю­чно—21 %;

з 01.01.2013 по 31.12.2013 вклю­чно—19%;

3 01.01.2014 року — 16%.

п. п. 14.1.121, п. 152.6, ст. 157 п. 10 розділу XIX

Податок на доходи фізичних осіб

2

Працівники бюджетних установ

доходи, одержані, у тому числі, але не виключно у формі заробітної плати, ін­ших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються (надаються) платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами

15 %— у розмірі, що за звітний податковий місяць не перевищує 10-тикратний розмір МЗП

абз. 1 п. 167.1 Розділу IV

 

 

17%— у розмірі, що за звітний податковий місяць перевищує 10- тикратний розмір МЗП

абз. 2 п. 167.1 Розділу IV

 

 

суми надмірно витрачених грошових коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт, та не повер­нених в установлений строк

15 % — із суми, що не перевищує 10-кратний розмір МЗП, установ­леної законом на 1 січня звітного податкового року, і 17%— із суми перевищення

п. 170.9, п.п. 164.5

Закінчення табл. 14.14

з/п

Платники податку

Об'єкт оподаткування

Ставки податку

Пункт, підпункт розділ ПКУ

3

Учні, студен­ти, ординато­ри, аспіранти або ад'юнкти

стипендія, яка виплачується з бюджету в сумі перевищення над сумою місячного прожиткового мінімуму для працездат­ної особи, встановленого на 1 січня звіт­ного податкового року

15 %— у розмірі, що за звітний податковий місяць не перевищує 10-тикратний розмір МЗП

абз. 1 п. 167.1 Розділу IV

17%— у розмірі, що за звітний податковий місяць перевищує 10- тикратний розмір МЗП

абз. 2 п. 167.1 Розділу IV

Податок на додану вартість

4

Бюджетні установи — платники ПДВ

сума від здійснення операцій з поставки товарів/послуг, що підлягають оподатку­ванню, нарахована (сплачена)

20 % — до кінця 2013 року; зі січня 2014 —17%

пп. 187.1, 198.2 розд. V, п. 10 підрозд. 2 розд. XX, п. 187.10, п. 187.7, п. 195.2

операції з постачання товарів звільнено від оподаткування на митній території

нульова ставка

Плата за землю

5

Бюджетні установи, які надають в оренду при­міщення (або їх частин) ін­шим юридич­ним особам (крім бюдже­тних установ)

площі, надані в оренду

нормативна грошова оцінка земе­льних ділянок з урахуванням ко­ефіцієнта індексації

нормативна грошова оцінка, ви­значена з урахуванням застосу­вання відповідного коефіцієнта функціонального використання площ залежно від виду економіч­ної діяльності орендаря — з 01.01.2015 р.

п. 274, п. 275 п. 276.5

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

6

Бюджетні установи — власники ав­томобілів

Вартість новопридбаного транспортного засобу та транспортного засобу, який ра­ніше в Україні не реєструвався

залежать від виду транспортного засобу та його технічних характе­ристик (для колісних транспортних засобів — це об'єм циліндрів дви­гуна в куб. см або потужність дви­гуна в кВт; для суден — потужність двигуна у кВт або довжина корпусу судна в сантиметрах; для літаків, вертольотів — максимальна злітна маса в кілограмах)

п. 234

Збір за користування радіочастотним ресурсом України

7

Бюджетні установи — користувачі радіочастот­ного ресурсу України

ширина смуги радіочастот, що визнача­ється як частина смуги радіочастот зага­льного користування у відповідному ре­гіоні та зазначена в ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України або в дозволі на експлуатацію радіоелектронного засобу та випроміню­вального пристрою для технологічних користувачів та користувачів, які корис­туються радіочастотним ресурсом для розповсюдження телерадіопрограм

залежать від виду радіозв'язку, діа­пазону радіочастот та ставки збору за 1 МГц смуги радіочастот на мі­сяць в гривнях

ст. 318 —320 розділу XV

Збір за спеціальне використання води

8

Бюджетні уста­нови — водоко­ристувачі, які використовують обсяги води для господарської діяльності

обсяг використаної води з урахуванням обсягу втрат води в їх системах поста­чання, який використовується для госпо­дарської діяльності, направленої на отримання доходу у грошовій, матеріа­льній чи нематеріальній формах

залежать від виду води, регіону, в якому знаходяться бюджетні уста­нови та потреб, відповідно до яких використовується вода

п.п. 326.13


Первинними документами щодо сплати податків та платежів є виписки з реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунків ор­ганів ДКУ

Для обліку розрахунків за податками та платежами до бюджету Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ при­значено активно-пасивний рахунок 64 «Розрахунки з податків та платежів», характеристику субрахунків якого відображено в табл. 14.15.

Таблиця 14.15

ХАРАКТЕРИСТИКА СУБРАХУНКІВ ДО РАХУНКУ 64 «РОЗРАХУНКИ ІЗ ПОДАТКІВ І ПЛАТЕЖІВ»

з/п

Субрахунок

Характеристика субрахунку

номер

Назва

1

641

Розрахунки за платежами і по­датками в бю­джет

Обліковуються розрахунки установи з бю­джетом з податків і платежів

2

642

Інші розрахун­ки з бюджетом

Обліковуються інші розрахунки бюджетної установи, що згідно з чинним законодавством підлягають перерахуванню до Державного бюджету України: неповернена сума креди­торської і депонентської заборгованості бю­джетної установи після закінчення терміну позовної давності, отримані штрафи, пені та неустойки, а також інші суми, що підлягають перерахуванню до Державного бюджету України

За кредитом субрахунків 641, 642 відображаються суми факти­чно утриманих та нарахованих податків і платежів до бюджету.

За дебетом відображається факт перерахування податків та пла­тежів у дохід бюджету.

Кредитове сальдо показує заборгованість установи перед бю­джетом, тобто суму, яку установа повинна перерахувати до бюд­жету.

Дебетове сальдо означає переплату бюджету (податковий кре­дит), тобто надлишково перераховану суму до бюджету, яку необ­хідно зарахувати в рахунок чергових платежів або повернути уста­нові.

Кореспонденцію рахунків з обліку розрахунків за податками та платежами відображено в табл. 14.16.

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОДАТКАМИ ТА ПЛАТЕЖАМИ

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

з/п

Дебет

Кредит

1

Сума ПДВ, включена постачальниками, різними кредиторами і дебіторами в раху­нок на придбання матеріальних цінностей (одержання послуг), якщо сума ПДВ включається до податкового кредиту (при оплаті коштами спеціального фонду)

641 (субра­хунок 641/1)

361, 362, 364,675

2

Сума коштів, одержаних від реалізації бу­дівель і споруд, які підлягають перераху­ванню в дохід державного бюджету

811

642

3

Утримано податок на доходи фізичних осіб

 

 

 

із заробітної плати працівників бюджет­них установ

661

641/3

 

із стипендії учнів, студентів, аспірантів, докторантів тощо

662

641/3

 

із гонорару працівників бюджетних уста­нов

669

 

4

Нараховано:

 

 

 

суму ПДВ на реалізовану продукцію (на­дані послуги) — при умові, що бюджетна установа зареєстрована відповідно до чинного законодавства як платник податку

811

641/1

 

податок на прибуток

 

641/2

 

плату на землю

801,811

641/4

 

збір за першу реєстрацію транспортного засобу

801,811

641/5

 

збір за користування радіочастотним ре­сурсом України

 

641/6

 

збір за спеціальне використання води

 

641/7

5

Нараховано штрафи та пеню за несвоєчас­ну сплату податків і зборів

811

641

6

Здійснено перерахування до Державного бюджету України податків та інших пла­тежів

641, 642

321,323

Аналітичний облік розрахунків за платежами і податками ве­деться окремо за кожним видом податків і платежів на Картках ф. 292 а (у книзі ф. 292). На підставі даних аналітичного обліку скла­дають декларації, розрахунки стану розрахунків за платежами в бюджет.

Синтетичний облік розрахунків за платежами і податками до бюджету відображаються в різних меморіальних ордерах, а саме:

•               2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загально­го фонду в органах Державного казначейства України в установах банків» та 3 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)» — відображення сплати податків та платежів до бюджету;

•               4 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебі­торами», 6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами», 7 «Накопичувальна відомість за розрахунками в по­рядку планових платежів», 8 «Накопичувальна відомість за розра­хунками з підзвітними особами» — відображення суми ПДВ, включеної постачальниками, різними кредиторами і дебіторами в рахунок на придбання матеріальних цінностей (одержання послуг), якщо сума ПДВ включається до податкового кредиту (при оплаті коштами спеціального фонду);

•               5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій» — відображення утримання податку на доходи фізич­них осіб із заробітної плати та гонорарів працівників бюджетних установ, стипендій учнів, студентів, аспірантів, докторантів;

•                14 «Накопичувальна відомість нарахування доходів спеціаль­ного фонду бюджетних установ» — відображення суми ПДВ на ре­алізовану продукцію (надані послуги) — при умові, що бюджетна установа зареєстрована відповідно до чинного законодавства як платник податку;

•               форми 274 (бюджет) — відображення нарахування інших по­датків та платежів.