Облік розрахунків за іншими операціями і кредиторами

магниевый скраб beletage

Для обліку розрахунків з різними бюджетними установами, а також підприємствами, організаціями, що є кредиторами бюджет­ної установи та іншими операціями Планом рахунків бухгалтерсь­кого обліку бюджетних установ передбачено рахунок 67 «Розраху­нки за іншими операціями і кредиторами», характеристика субрахунків якого відображені в табл. 14.17.

ХАРАКТЕРИСТИКА СУБРАХУНКІВ ДО РАХУНКУ 67 «РОЗРАХУНКИ ЗА ІНШИМИ ОПЕРАЦІЯМИ І КРЕДИТОРАМИ»

Субрахунок

Характеристика субрахунку

з/п

номер

назва

1

671

Розрахунки з де­понентами

Обліковуються розрахунки з депонента­ми — суми заробітної плати, стипендій та інші виплати, які не одержані праців­никами бюджетної установи та стипен­діатами в установлений термін

2

672

Розрахунки за де­позитними сумами

Обліковуються розрахунки за депозит­ними сумами

3

673

Розрахунки за ко­штами, отримани­ми за іншими дже­релами власних надходжень

Обліковуються розрахунки за коштами, отриманими для виконання окремих до­ручень, а також гранти, дарунки, благо­дійні внески, інвестиції, що згідно з чин­ним законодавством отримують бюджетні установи як у грошовій, так і в натуральній формі

4

674

Розрахунки за спе­ціальними видами платежів

Обліковуються розрахунки з батьками за утримання дітей в дитячих дошкільних закладах та в школах — інтернатах; за навчання дітей у музичних школах; з працівниками за формений одяг; за хар­чування дітей в інтернатах при школах

5

675

Розрахунки з ін­шими кредиторами

Обліковуються розрахунки з іншими кредиторами, а також із студентами на­вчальних закладів за користування гур­тожитком

Суми заробітної плати і стипендій, які не одержані працівника­ми та стипендіатами в установлений термін відображаються на субрахунку 671 «Розрахунки з депонентами».

Суми, не одержані в строк, записуються за кредитом субрахун­ку 671 і дебетом субрахунку 661 та інших рахунків, на яких обліко­вуються нарахування працівникам належних сум. На суми виданої депонентської заборгованості дебетується субрахунок 671 і креди­тується субрахунок 301 або 362.

У дебет субрахунку 671 записуються також суми депонентської заборгованості, строк позовної давності яких минув і які підляга­ють унесенню в доходи відповідних бюджетів. При цьому кредиту­ється субрахунок 642 «Інші розрахунки з бюджетом».

Аналітичний облік депонованих сум ведеться у книзі аналітич­ного обліку депонованої заробітної плати і стипендій ф. 441. Запи­си в цій книзі проводяться за кожним депонентом.

Облік депозитних сум відповідно до Плану рахунків бухгалтер­ського обліку На субрахунку 672 «Розрахунки за депозитними су­мами» ведеться.

У кредит субрахунку 672 записуються суми, що надійшли на ім'я установи від фізичних та/або юридичних осіб. При цьому де­бетується субрахунок рахунку 30 або субрахунку 325. За дебетом цього субрахунку записуються суми, видані або перераховані з ра­хунку за призначенням.

Аналітичний облік депозитних сум ведеться щодо кожного оде­ржувача на картках ф. 292-а (у книзі ф. 292).

На субрахунку 673 «Розрахунки за коштами, отриманими за ін­шими джерелами власних надходжень» ведеться облік операцій, проведених за коштами, отриманими для виконання окремих дору­чень, а також гранти, дарунки, благодійні внески, інвестиції, що згідно з чинним законодавством отримують бюджетні установи як у грошовій, так і в натуральній формі.

За кредитом субрахунку 673 записується надходження сум, при­значених для виконання окремих доручень, не пов'язаних з вико­нанням кошторису. Виконання цих доручень супроводжуються за­писом за дебетом субрахунку 673.

Аналітичний облік розрахунків за коштами, отриманими за ін­шими джерелами власних надходжень ведеться на картках ф. 292-а (у книзі ф. 292). Записи в цій книзі проводяться за кожною устано­вою або організацією, від яких були одержані кошти в розрізі дже­рел надходження.

До розрахунків за спеціальними видами платежів відносяться розрахунки:

•               з батьками за утримання дітей в дитячих дошкільних за­кладах;

•               за навчання дітей в музичних школах;

•               за утримання дітей в школах-інтернатах;

•               за харчування дітей в інтернатах при школах та групах продо­вженого дня;

•               за навчання в державних школах естетичного виховання дітей;

•               з працівниками за формений одяг;

•               за харчування працівників, отримане за місцем роботи;

•               з особовим складом за індивідуальну передплату газет та жу­рналів;

•               за компенсаційними виплатами особам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи.

Розрахунки за спеціальними видами платежів відображаються на субрахунку 674 «Розрахунки за спеціальними видами платежів». На суму отриманих коштів кредитується субрахунок 674, нараху­вання сум здійснюється за дебетом субрахунку 674.

Аналітичний облік розрахунків з батьками за утримання дітей у дитячих дошкільних закладах та в школах-інтернатах, за їх навчан­ня в музичних школах та державних школах естетичного вихован­ня, за харчування в інтернатах при школах та групах продовженого дня ведеться у Відомості аналітичного обліку розрахунків із бать­ками за утримання їхніх дітей у дитячих закладах ф. 327.

У школах, дитячих дошкільних закладах, що ведуть облік само­стійно, складається в установленому порядку меморіальний ордер 15 «Зведення відомостей за розрахунками з батьками на утримання дітей» ф. 406 на підставі загальної суми нарахованої плати.

На субрахунку 675 «Розрахунки з іншими кредиторами» ве­дуться розрахунки з іншими кредиторами, а також із аспірантами, студентами та учнями навчальних закладів за користування гурто­житком.

У разі отримання матеріальних цінностей та послуг, за які уста­нова розрахується в майбутньому, або зарахування грошових кош­тів за матеріальні цінності та послуги, що будуть відвантажені та надані установою в майбутньому, проводиться бухгалтерський за­пис за кредитом субрахунку 675, а перераховані кошти за відповід­ні матеріальні цінності та надані послуги записуються за дебетом субрахунку 675.

Кореспонденцію рахунків з обліку розрахунків за іншими опе­раціями і кредиторами відображено в табл. 14.18.

Таблиця 14.18

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ІНШИМИ ОПЕРАЦІЯМИ І КРЕДИТОРАМИ

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

з/п

Дебет

Кредит

Розрахунки з депонентами

1

Віднесення на рахунок депонентів не отрима­них у строк заробітної плати

661

671

 

стипендій

662

 

2

Виплата з каси установи сум, що належать депонентам

671

301

Закінчення табл. 14.18

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

з/п

Дебет

Кредит

Розрахунки за депозитними сумами

1

Зарахування коштів на депозитний рахунок

325

672

2

Повернення коштів з депозитного рахунку

672

325

Розрахунки за коштами, отриманими за іншими джерелами власних надхо­джень

1

Надходження на рахунок коштів, призначе­них для виконання окремих доручень, не пов'язаних з виконанням кошторису

326

673

2

Виконання окремих доручень, не пов'язаних з виконанням кошторису

673

326

Розрахунки за спеціальними видами платежів

1

Надходження на рахунок коштів на виплату допомоги і компенсацій громадянам, які по­страждали внаслідок Чорнобильської катаст­рофи

328

674

2

Нарахування допомоги і компенсацій, виплат, пов'язаних з підвищеною оплатою праці, на­данням додаткової відпустки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської ката­строфи

674

661

3

Отримання в касу установи коштів на виплату допомоги і компенсацій громадянам, які по­страждали внаслідок Чорнобильської катаст­рофи

301

328

4

Видача працівників коштів на виплату допо­моги і компенсацій громадянам, які постраж­дали внаслідок Чорнобильської катастрофи, або заробітної плати відповідно до чинного законодавства України

661

301

Розрахунки з іншими кредиторами

1

Отримання від підприємств, установ та орга­нізацій матеріальних цінностей та послуг, ра­хунки за які бюджетною установою буде сплачено у майбутньому

231-239, 80, 81

675

Синтетичний та аналітичний облік за субрахунком 675 «Розрахунки з іншими кредиторами» відображається в Накопи­чувальній відомості за розрахунками з іншими кредиторами т. ф. 409 — меморіальний ордер 6 за допомогою позиційного способу записів, які проводять на підставі розрахункових документів мірою їх надходження. Відомості складають окремо за кожним кредито­ром, а також за кодами економічної класифікації видатків.

Операції за розрахунками з іншими кредиторами, що здійсню­ють за рахунок коштів спеціального фонду, ведуть в окремих ме­моріальних ордерах. Залишок на кінець місяця за субрахунком 675 виводять як загальний, так і за кожним кредитором, а також за ко­дами економічної класифікації видатків.

Розрахунки, що виникають у процесі виконання кошторисів між вищепоставленими розпорядниками коштів і підвідомчими їм установами, обліковуються на субрахунку 68 «Внутрішні розраху­нки», характеристику субрахунків якого відображено в табл. 14.19.

Таблиця 14.19

ХАРАКТЕРИСТИКА СУБРАХУНКІВ ДО РАХУНКУ 68 «ВНУТРІШНІ РОЗРАХУНКИ»

з/п

Субрахунок

Характеристика субрахунку

номер

назва

1

683

Внутрішні розрахунки за операціями з централізова­ного постачання за загаль­ним фондом

Обліковуються операцій з внут­рівідомчої передачі майна за ра­хунок коштів загального фонду кошторису

2

684

Внутрішні розрахунки за операціями з централізова­ного постачання за спеціаль­ним фондом

Обліковуються операцій з внут­рівідомчої передачі майна за ра­хунок коштів спеціального фонду кошторису

Кореспонденцію рахунків з обліку операцій з внутрівідомчої передачі майна відображено в табл. 14.20.

Для аналітичного обліку операцій за внутрішніми розрахун­ками використовуються окремі книги (картки) аналітичного обліку отриманих асигнувань.

Синтетичний та аналітичний облік операцій за внутрішніми розрахунками ведеться у меморіальному ордері форми 274 (бюджет).

У процесі господарської діяльності в бюджетних установах за взятими бюджетними зобов'язаннями можуть виникати простроче­ні терміни їх виконання.

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ВНУТРІВІДОМЧОЇ ПЕРЕДАЧІ МАЙНА

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

з/п

Дебет

Кредит

за рахунок коштів загального фонду кошторису

Установа — закупник

1

Отримані кошти для проведення операцій з внутрівідомчої передачі майна

321

701

2

Перераховані грошові кошти постачальнику

364

321

3

Отримані й оприбутковані матеріальні цінно­сті

20 — 23

364

4

Відображена сума ПДВ

801

364

5

Передані матеріальні цінності установі — за­мовнику

683

20 — 23

6

Списані використані замовником матеріальні цінності (на підставі отриманих від замовника актів про списання)

801

683

Установа — замовник

1

Отримані й оприбутковані матеріальні цінно­сті від закупника

20 — 23

683

2

Списані використані матеріальні цінності (на підставі актів списання)

683, 684

20, 21, 23, 22

за рахунок коштів спеціального фонду кошторису

Установа — закупник

1

Отримані кошти від установи — замовника для проведення операцій з внутрівідомчої пе­редачі майна

328

684

2

Перераховані грошові кошти постачальнику

364

328

3

Отримані матеріальні цінності для передаван­ня установі — замовнику

06

 

4

Передані матеріальні цінності установі — за­мовнику

 

06

5

Закриваються розрахунки (на підставі підпи­саних установою — замовником накладних, що підтверджують факт отримання матеріа­льних цінностей)

684

364

Закінчення табл. 14.20

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

з/п

Дебет

Кредит

Установа — замовник

1

Перераховані грошові кошти установі — за­мовнику

684

323

2

Отримані й оприбутковані матеріальні цінно­сті (без ПДВ)

20 — 23

684

3

Відображена сума ПДВ, якщо ПДВ включе­ний до податкового кредиту

641

684

 

Сума ПДВ, якщо ПДВ не включений до пода­ткового кредиту

811

684

4

Списані використані матеріальні цінності (на підставі акта про списання)

811

20 — 23

Позовна давність — це строк, у межах якого особа може звер­нутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Термін позовної давності визначено в ст. 257 Цивільного кодек­су України від 16. 01. 2003 № 435-VI (далі — ЦК) становить 3 роки. Це означає, що на протязі трьох років (або більшого терміну, вста­новленого за згодою сторін) особа може звернутися до суду з вимо­гою про захист свого права або інтересу. На протязі трьох років кредитор повинен вживати всіх заходів для стягнення заборговано­сті — вести претензійно-позовну роботу. Термін три роки застосо­вується до більшості зобов'язань, однак для деяких випадків зако­нодавством установлені спеціальні терміни позовної давності. У відповідності з ч. 1 ст. 258 ЦК для окремих видів вимог може вста­новлюватися спеціальна позовна давність: скорочена або більш тривала в порівнянні із загальною позовною давністю.

Своєчасний контроль за термінами виникнення заборгованості, її станом, забезпечується шляхом проведення інвентаризації рахунків.

У відповідності з п. 1.5 Інструкції по інвентаризації матеріаль­них цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, затвердженої наказом ДКУ від 30.10.98 р. № 90 інвентари­зацію розрахунків з дебіторами і кредиторами необхідно проводити не рідше двох разів на рік, розрахунків у порядку планових плате­жів і з депонентами — не рідше одного разу на місяць.

Списання кредиторської заборгованості, термін позовної давно­сті якої минув, здійснюється щоквартально у відповідності з нака­зом ДКУ «Про затвердження Порядку списання кредиторської за­боргованості бюджетних установ, строк позовної давності якої минув» від 08.05.01 р. 73.

Кореспонденцію рахунків з обліку списання сум кредиторської заборгованості після закінчення терміну позивної давності відо­бражено в табл. 14.21.

Таблиця 14.21

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ СПИСАННЯ СУМ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ТЕРМІНУ ПОЗИВНОЇ ДАВНОСТІ

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Списання сум кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув, за кош­тами загального фонду Державного бюджету України

675

431

2

Списання сум кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув, за кош­тами спеціального фонду державного бю­джету

675

432

3

Списання сум депонентської заборгованості, строк позовної давності якої минув

671

431, 432

15. Облік розрахунків за податками і платежами бю­джетних установ (класифікація податків і платежів, роз­рахунки за податками і платежами: податку з прибутку, податку на доходи фізичних осіб, ПДВ, плати за землю; облік розрахунків за платежами: збір за першу реєстра­цію транспортного засобу, збір за користування радіоча­стотним ресурсом України, збір за спеціальне викорис­тання води, синтетичний та аналітичний облік податків та платежів)