Облік розрахунків за іншими операціями і кредиторами

Для обліку розрахунків з різними бюджетними установами, а також підприємствами, організаціями, що є кредиторами бюджет­ної установи та іншими операціями Планом рахунків бухгалтерсь­кого обліку бюджетних установ передбачено рахунок 67 «Розраху­нки за іншими операціями і кредиторами», характеристика субрахунків якого відображені в табл. 14.17.

ХАРАКТЕРИСТИКА СУБРАХУНКІВ ДО РАХУНКУ 67 «РОЗРАХУНКИ ЗА ІНШИМИ ОПЕРАЦІЯМИ І КРЕДИТОРАМИ»

Субрахунок

Характеристика субрахунку

з/п

номер

назва

1

671

Розрахунки з де­понентами

Обліковуються розрахунки з депонента­ми — суми заробітної плати, стипендій та інші виплати, які не одержані праців­никами бюджетної установи та стипен­діатами в установлений термін

2

672

Розрахунки за де­позитними сумами

Обліковуються розрахунки за депозит­ними сумами

3

673

Розрахунки за ко­